Kalender

Kalender

zaterdag 22 juni 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over orchideeën en de bijzondere lenteflora van Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden.
Tijdens deze geleide natuurwandelng kijken we vooral uit naar de nog bloeiende Gewone en Gevlekte rietorchis en de Bijenorchis, soorten van de schrale graslanden die we hier aantreffen.  Voor dit jaar is het dan ook de laatste kans om deze orchideeënsoorten nog in bloei te zien.

Maar uiteraard vinden we er in deze periode ook tal van andere typische planten van duingraslanden, zowel van het vochtige als het droge type.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insecten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein, zoals diverse vlindersoorten, hommels en zweefvliegen.

Het duinstruweel wordt bewoond door zangvogels als Grasmus en Braamsluiper. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 23 juni 2019: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Broedvogels en hun donsjongen van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Soorten als Slobeend, Kuifeend en de uiterst zeldzame Geoorde fuut broeden hier of doen in elk geval een broedpoging.  Bovendien zijn de jongen in de broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen intussen bjina volgroeid.

Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen.

In deze periode kleuren de oevers van het plassengebied bovendien prachtig geel met de bloeiende Moerasandijvie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker, telescoop en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 29 juni 2019: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 21:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De geheimen van het nachtleven in de Zwinduinen: over amfibiën, uilen, insecten en… zoogdieren?

Een avondwandeling door een gevarieerd en rijk natuurgebied is altijd een bijzondere beleving. Begin juli zijn normaliter de Boomkikkers nog actief en hun gezang klinkt nog steeds uit de voortplantingspoelen.  Maar we kijken ook uit naar mogelijks jonge kikkertjes of padjes die net de poel verlaten hebben.  Tevens is dit de periode dat de prachtige Julikever gaat ontpoppen en uitvliegen, en als we geluk hebben, maken we dus kans deze grote kever te zien.

Uiteraard hopen we ook op een ontmoeting met een of ander zoogdier.  De meeste zoogdieren worden met de schemer actief en gaan op pad. Maar om hier kans op te hebben mogen wij niet opvallen, noch door geluid noch door geur. En met de batdetector proberen we vleermuizen op te sporen en tevens te zien te krijgen.

We houden ook onze oren open voor de roep van een Bosuil of een juveniele Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep. Geen deo’s, parfums of aftershave.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

 

donderdag 04 juli 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 10:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over strandbroedvogels, de zomerse schorre en embryonale duinen.

Tijdens deze natuurwandeling besteden we bijzondere aandacht aan de unieke vegetatie van de schorre en de embryonale duinen.  Een boeiende wereld van planten met speciale aanpassingen om in deze extreme biotopen te overleven.

Zeldzaamheden als Blauwe Zeedistel en Zeewolfsmelk komen hier abundant voor en staan in deze periode in volle bloei.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar eventueel aanwezige broedvogels of foeragerende doortrekkers en het aanwezige insectenleven.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 04 juli 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Zomer in Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van duingraslanden, maar ook talrijke zeldzaamheden als Fraai duizendguldenkruid, Moeraswespenorchis en Aardbeiklaver.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insekten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein.

Het duinstruweel wordt bewoond door vogeltjes als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 07 juli 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De zomerse pracht van een gevarieerd duingebied.

Een unieke tocht dwars door de gevarieerde duinbiotopen van de Zwinduinen. Het gevarieerde duinlandschap van de Zwinduinen met een afwisselende vegetatie van droge en vochtige duingraslanden, duinpoelen, duinbos en duinstruweel bieden de natuurgids een ruime keuze aan organismen om aan het publiek te tonen.

In de Zwinduinen vinden we zowel droge als echt vochtige duingraslanden met een typische vegetatie van Watermunt, Wolfspoot, Stijve ogentroost en zeldzaamheden als diverse soorten Duizendguldenkruid. Vooral in de buitenduinen treffen we dan die heel droge druingraslanden aan met soorten als Geel walstro, Muurpeper, Akkerhoornbloem en Groot duinsterretjesmos.

Tijdens de doortocht van de Zwinduinen spotten we de aanwezige zangvogels en besteden we vooral ook aandacht aan de bloeiende planten en de aanwezige insecten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 11 juli 2019: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén Nederland.
Thema: Broedvogels van slik en schor.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laag tij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.

Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de diverse soorten vogels. Op de broedvogeleilanden in de schorre is het een drukte van je welste in de grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw. Maar als we goed uitkijken zien we aan aan de rand van de kolonie ook enkele nesten van de zeldzame Dwergstern. In het midden van de kolonie zitten ook tamelijk wat Zwartkopmeeuwen met vrij grote jongen. En ook Scholekser en Kluut zijn met een aantal koppels aanwezig.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 12 juli 2019: Geleide natuurwandeling langs het Nederlandse deel van de Willem-Leopoldpolder en de stadswallen van Retranchement.

Afspraak: om 14:30 uur aan de kiosk in het centrum van Retranchement.
Thema: De grote natuurrijkdom van de schrale graslanden en dijkbermen van de stadswallen.

We starten deze wandeling in de laaggelegen graslanden van de oude Willem-Leopoldspoldermet een unieke plantengroei met zeldzaamheden als Oranje havikskruid, Zomerbitterling en Klavervreter.  Maar we treffen er uiteraard ook algemenere soorten van dit biotoop aan als Aardbeiklaver, Stijve ogentroost en Jacobskruiskruid.

Vervolgens doen we een rondwandeling langs een deel van de dijken van de stadswallen zelf.  Ook deze dijken kennen een typische vegetatie met zeldzaamheden als Kruisdistel en Gevlekte rupsklaver.

De walgrachten met hun rietkragen zijn dan weer rijk aan vogelleven, zoals Rietzanger en Kleine karekiet. En uiteraard kijken we ook uit naar de tegenwoodig uiterst zeldzame Zomertortel die hier nog met enkele koppels aanwezig is.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 17 juli 2019: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 19:30 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Een floristisch pareltje aan de Oostkust.

Juli – augustus zijn de hoogbloeimaanden van de schrale, droge duingraslanden.  Een bezoek aan dit pareltje onder dit type biotoop loont tijdens de zomermaanden dan ook steeds de moeite met tal van zeldzamere soorten als Grote tijm, Nachtsilene, Wit vetkruid, Duinruit, Geel zonneroosje en Glad walstro.

Uiteraard hebben we tijdens deze avondwandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in de bloemenrijke graslanden aanwezig zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 18 juli 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied.

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan: van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aanal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost.

Dit duingebied gonst dan ook van het leven met tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden. De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insektensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels.

De duinpoelen lokken dan weer tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, diverse soorten heidelibel en het Lantaarntje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 20 juli 2019: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De boeiende natuurweelde van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Soorten als Slobeend, Kuifeend, Kluut en de uiterst zeldzame Geoorde fuut broeden hier of doen in elk geval een broedpoging.

Bovendien zijn de jongen in de broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen intussen vliegvlug en de Zwatrkopmeeuwen zijn klaar om de broedkolonie te verlaten. Ook de eerste steltlopers zijn reeds op terugweg uit hun broedgebieden uit het hoge noorden en zoeken rust en voedsel in het rijke plassengebied.

Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen voor de hongerige jongen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker, telescoop en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 24 juli 2019: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (Tearoom De Raan).
Thema: De rijke flora van grijze duinen en schraalgraslanden.

De buitenduinen van het Dir. Gen. Willemspark zijn heel interessant voor hun vegetatie met vrij zeldzame soorten als Zeewinde, Wit vetkruid, Kruipend stalkruid en Gewone vleugeltjesbloem.  Dit zijn typische soorten van wat oudere schrale duingraslanden en duinpannen.

Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere soorten van het duin aan. De bloemenweelde trekt in deze periode ook tal van insekten als vlinders, zweefvliegen en hommels aan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 25 juli 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Het microklimaat van de schrale zandgronden van een oud opgespoten terrein.

Door zijn ligging binnen de dijken van een oud opgespoten terrein kent dit gebied een microklimaat. Door z’n zandbodem komt de vegetatie van grote delen van dit gebied overeen met de vegetatie van schraal duin, zowel vochtige als droge duingraslanden en duinstruweel, aangevuld met hagen van allerhande inheemse bomen en struiken.

We vinden hier dan ook tal van vrij zeldzame planten en een rijk insektenleven. Het microklimaat en de weelderige plantengroei dragen er toe bij dat dit gebied letterlijk gonst van het leven. Zweefvliegen, bijen, kevers en vlinders zoeken stuifmeel en nectar, en worden bejaagd door diverse soorten libellen en vogels.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 31 juli 2019: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 19:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Bloeiende duingraslanden.

Het duingebied ‘Park 58’ is een floristisch pareltje aan de oostkust.  De droge, schrale duingraslanden hebben een unieke vegetatie met tal van zeldzame planten typisch voor middeloud duin, een voor de oostkust toch wel zeldzaam biotoop.  We treffen hier zeldzaamheden aan als Nachtsilene, Duinruit, Geel zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Grote tijm en Wit vetkruid, die een bezoek aan dit duingebiedje zeker de moeite waard maken.

Uiteraard hebben we tijdens deze avondwandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in bloemenrijke graslanden aanwezig zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 01 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied.

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z’n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers.  Je treft er sommige jaren nog de typische planten aan van schrale akkers als Korenbloem en Akkerviooltje.  Maar zelfs in deze schrale akkers komen deze soorten steeds meer onder druk te staan door overbemesting en het wegploegen van de schrale bermen.

Bovendien is hier in de Oude Hazegraspolder aan natuurherstel gedaan om meer van de oorspronkelijke duingraslanden en hun vegetatie terug te krijgen en meer duinpoelen te creëren.

De schrale weilanden met duinpoelen vormen in deze periode het foerageergebied voor Wulpen en Ooievaars. Maar in deze periode treffen we er mogelijks ook reeds steltlopers aan die als broedvogel van het hoge noorden reeds op terugtocht zijn naar het zuiden. Oeverloper, Regenwulp en Witgatje behoren tot de mogelijkheden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 04 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur rond duin en plas.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren rond de poelen en in de duinweiden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 08 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Het zomert in slik en schorre.

Met het einde van het broedseizoen is ook het laagstrand van de Baai weer toegankelijk en kan een volledige rondwandeling gemaakt worden.  We bekijken de vegetatie van slik en schorre, maar hebben ook aandacht voor eventuele, eerste doortrekkende steltlopers die reeds op terugtocht zijn uit het hoge noorden, zoals de Regenwulp.

In deze periode staat in de embryonale duinen onder andere de prachtige en vrij zeldzame Blauwe zeedistel nog in volle bloei, evenals de al even zeldzame Zeewolfsmelk. De schorre kleurt hier en daar dan weer paars door het bloeiende Lamsoor.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 08 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het bloeiende duin gonst van het leven…

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Er staat nog heel veel in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn.

En ook het insektenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan, Grote rupsendoder en Basterdzandloopkever bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers het luchtruim voor andere insekten onveilig maken.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 14 augustus 2019: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (Zwembad De Raan).
Thema: De kwetsbaarheid en immense schoonheid van de flora van duingraslanden.

Het zomerse duin kent in augustus nog een prachtige bloei met tal van zeldzamere soorten, zoals Wit vetkruid, Gewone vleugeltjesbloem en Brede wespenrochis.  Dit zijn de typische soorten van gestabiliseerde schrale duingraslanden en duinbos. Maar uiteraard vinden we er ook de algemenere planten van het schraal duin zoals Akkerhoornbloem, Muurpeper, Kruipend stalkruid en Jacobskruiskruid.

Tijdens deze avondwandeling kijken we ook uit naar insekten, zoals het Gamma-uiltje, een kleine nachtvlinder die reeds vòòr zonsondergang actief is en in augustus z’n hoofdvliegtijd heeft.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 15 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Vooral de prachtige Paardenbijter is in de tweede helft van augustus een opvallende verschijning in onze duingebieden.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 22 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over zeehonden en de eerste steltlopertrek naar het zuiden

Rond deze periode zijn reeds heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg naar hun overwinteringsgebieden. De uitgestrekte slikplaten die bij laag tij langzaamaan bloot vallen, vormen een rijk gedekte tafel en een belangrijke stopplaats voor de diverse soorten steltlopers. Door een tijd lang te foerageren, vullen ze hun vetreserves opnieuw aan om hun trek naar het zuiden te kunnen hervatten.  Bij hoog tij als het voedsel niet bereikbaar is, rusten ze op de hoogwatervluchtplaatsen.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 23 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Vroege ochtendvogels: Een foerageer- en rustgebied voor doortrekkers.

Tijdens de nazomertrek vormen de ondiepe plassen van dit gebied een ideaal foerageer- en rustgebied voor steltlopers.  In de loop van de voormiddag als het toeristisch wat drukker wordt in dit gebied, vertrekken de meeste van deze vogels en zetten hun tocht langs de kust naar het zuiden verder. Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van vlier en braam of de rijke insektenweelde.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de prachige Paardenbijter, die hier langs de boom- en struikrijen jagen en op hun beurt belagers zoals de Boomvalk naar dit gebied lokken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 23 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in de Cadzandduintjes en de strandvlakte van de Zwinmonding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Flora en fauna van duin, strand en slik.

Tijdens de wandeling door de duinen kijken we uit naar de nazomerbloeiers van het duin en de eerste doortrekkende zangvogels die zich te goed doen aan diverse bessen.  Bovendien is augustus de hoofdbloeitijd van de schorre en treffen we in de Zwinmonding foeragerende of rustende steltlopers en sternen aan.

Maar in deze periode maken we ook kans op waarneming van doortrekkende groepjes Lepelaars of de toch eerder zeldzame doortrekkende Visarend, die dan dikwijls jaagt in de zwinmonding.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 25 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur rond duin en plas.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Vooral de prachtige Paardenbijter is in de tweede helft van augustus een opvallende verschijning in onze duingebieden.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren rond de poelen en in de duinweiden.

Mogelijks verschijnen ook de eerste echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 29 augustus 2019: Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Nederlandse kant van de uitgebreide Zwinvlakte.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, z’n vogelleven & flora en fauna van de dijken: natuur in volle ontwikkeling

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin.

In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die dit voorjaar nog volledig onbegroeid waren en dus aantrekkelijk zijn voor diverse sternen, Bontbekplevier en Strandplevier als potentieel broedgebied.  Nu in de nazomer kijken we vooral in welke mate dit gebied verder geëvolueerd is en kijken we uit naar eventueel nog pleisterende Grote sternen en Visdieven.

Maar in de nazomer mogen we hier tal van doortrekkende steltlopers verwachten, die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar, maar vooral ook Bontbekplevier, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp en Scholekster.  En als  we heel veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede Zwinmonding een rijk gedekte tafel vindt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 01 september 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Nazomertrek!!

In de nazomer is het volop trek van zangvogeltjes, die de kustlijn volgen als een duidelijk afgebakende trekroute.  De smalle groene en voedselrijke strook van Sashul vormt een uitstekende rustplaats alvorens het open en gevaarlijke gebied van de achterhaven te kruisen op hun verdere trek naar het zuiden. De haag en bomenrij met talrijke diverse inlandse soorten langs de oostzijde van het gebied vormen hier een goede en voedselrijke  beschuttiing.

Maar ook doortrekkende libellen zijn hier in deze periode in vrij grote aantallen aan te treffen dankzij het heersende microklimaat tussen de bermen. Vooral de Paardenbijter, de Gewone oeverlibel en diverse soorten van de heidelibellen zijn hier nu aan te treffen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 08 september 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren rond de poelen en in de duinweiden.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 15 september 2019: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Springtij en steltlopertrek in een intergetijdengebied, een bijzondere ervaring.

Rond deze periode zijn heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet- en Krombekstrandloper kennen in deze periode hun hoofddoortrekperiode in onze contreien.

Met springtij loopt de voordijk waarop we wandelen onder water met het opkomende tij, wat de wandeling tot een heel bijzondere ervaring, maar laarzen wel noodzakelijk maakt.

Waar de steltlopers bij laag tij op de uitgestrekte slikplaten foerageren om hun vetreserves aan te vullen, komen ze bij springtij op de hoogwatervluchtplaatsen en broedvogeleilanden rusten. Dit zorgt ervoor dat we een aantal soorten dichterbij zien voorbij vliegen of rusten, dan tijdens hun foerageergedrag op de uitgestrekte slikplaten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Laarzen noodzakelijk (springtij!!), verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 22 september 2019: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers is september een belangrijke doortrekmaand in onze regio. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden uitzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers en misschien ook Tapuit verwachten. En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals de Slobeend, Kuifeend, Wintertaling en Krakeend.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel telescoop en loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 29 september 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’..

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerbloeiers en doortrekkers.

Een boeiende ontdekkingstocht door het nazomerse duin.  Op zoek naar vrij talrijke nog bloeiende duinplanten en de echte nazomerbloeiers van het duin zoals de uiterst zeldzame Slanke duingentiaan.

Maar in deze periode zijn ook heel wat doortrekkende zangvogels in het duin aanwezig die zich op weg naar het zuiden te goed doen aan de vlier- en braambessen.  Bij de duinpoelen zijn dan soms weer doortrekkende steltlopers aan te treffen, zoals het Witgatje en de Oeverloper.  Maar ook een aantal grote libellensoorten, zoals de Paardenbijter zijn typisch voor het duin in deze periode.  Dikwijls worden zij belaagd door doortrekkende Boomvalken, die in de zomerperiode gespecialiseerd zijn in het jagen op dergelijke glazenmakers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.