Kalender

Om de kwaliteit van onze geleide natuurwandelingen hoog te houden, wordt het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot MAXIMAAL 20 of 25 afhankelijk van het gebied dat bezocht wordt. 
Voor deelname aan de natuurwandelingen VERPLICHTE INSCHRIJVING per deelnemer via het formulier op deze website (ook voor leden) uiterlijk tegen het uur vermeld onder deelname bij de omschrijving van de desbetreffende wandeling hieronder (standaard is dit meestal vòòr 22u00 de avond voorafgaand aan de wandeling).
Het uur van uiterlijke inschrijving kan evenwel voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden.
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving via google-formulieren (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij superlate inschrijving bewijs van storting bij hebben).
Indien je reeds ingeschreven bent voor een wandeling en je kunt wegens ziekte toch niet deelnemen, gelieve ons dan tijdig telefonisch te verwittigen, zodat we je inschrijving opnieuw kunnen openstellen voor andere deelnemers. 

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen, ook in relatie tot de geplande natuurwandelingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

Zomerkalender 2024

zaterdag 01 juni 2024: Geleide natuurwandeling langs de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinvlakte.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk (betaalparking).
Thema: Broedvogels van de Zwinmonding en doortrekkende steltlopers en roofvogels.

De dijken aan de Nederlandse kant van de Zwinuitbreiding geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en de uitgebreide Zwinvlakte. Tijdens deze wandeling kijken we vooral uit naar de diverse soorten die in de omgeving broeden en in de Zwingeul komen jagen, zoals Visdief, Kleine zilverreiger. De zandplaten in dit gebied kunnen ook aantrekkelijk zijn voor soorten als Bontbek- en Strandplevier. Maar uiteraard zijn soorten als Scholekster, Tureluur, Kluut, Aalscholver en Bergeend nagenoeg altijd aanwezig in de schorre en slikplaten van de Zwinmonding, waar ze foerageren.

En we maken ook nu nog kans op waarnemingen van Lepelaar, die tegenwoordig nagenoeg het jaar rond in de ruime Zwinregio aanwezig is.

Langs de Zwindijken kijken we ook uit naar de typische vegetatie van zowel de grazige dijken, duinen, de hoogste vloedlijn en slikke & schorre. In het duinstruweel broeden zangvogels zoals Nachtegaal, Heggemus, Grasmus, Spotvogel…, die in deze periode nog steeds hun territorium verdedigen met hun zang.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 02 juni 2024: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De broedvogelweelde rond riet en plas.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van waterbroedvogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. Heel wat van de broedende watervogels hebben voor het ogenblik donsjongen. Vaste broedvogels in het gebied zijn Kok- en Zwartkopmeeuw, Brandgans, Kluut, Tureluur, Kievit, Kuifeend, Krakeend en Grutto.  Maar zelfs de zeer zeldzame Zomertaling en Steltkluut broeden soms in dit natuurgebied.  De Steltkluut is een zuidelijkere soort die met de klimaatverandering de laatste jaren meer en meer ook bij ons tot broeden komt en ook dit jaar zijn minstens een 7-tal koppel aanwezig. Vooral Kokmeeuw, Brandgans, Grauwe gans, Wilde eend, Kievit en Grutto hebben nu donsjongen of zelfs al vrij grote jongen. Van de fuutachtigen zijn naast Fuut zelf ook Dodaars en de meeste jaren de zeer zeldzame Geoorde fuut in het gebied aanwezig. Tijdens het broedseizoen zijn de fuutachtigen evenwel heimelijk en die 2 kleine fuutsoorten en in het bijzonder hun jongen zijn dan ook dikwijls moeilijk op te merken.

Bovendien is in het gebied ook een grote kolonie van de Oeverzwaluw aanwezig, een vrij zeldzame zwaluwsoort die z’n nest maakt in zandige steile oevers.

Qua zangvogels broedt zowel Veldleeuwerik, Graspieper, Rietgors, Rietzanger, Kleine karekiet en Roodborsttapuit regelmatig in het gebied. In de aanwezige struweelpartijen broedt Cetti’s zanger, Zwartkop & Grasmus.

We maken tevens kans op jagende Bruine kiekendief die in de grotere rietpartijen van kreken in de beurt broedt. Ook Torenvalk & Buizerd broeden nabij het waterrijke gebied en kunnen jagend waargenomen worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 08 juni 2024: Geleide natuurwandeling in de Vlaamse natuurreservaten ‘de Groenpleinduinen’ & ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De volle lentenatuur van het duin & orchideeënpracht in schrale duingraslanden.

Een unieke tocht dwars door de gevarieerde duinbiotopen van de Zwinduinen & de aangrenzende Groenpleinduinen. Het gevarieerde duinlandschap van deze duingebieden kent een zeer afwisselende vegetatie van droge en vochtige duingraslanden, duinpoelen, duinbos en duinstruweel met een ongelooflijke rijkdom aan organismen telkens weer typisch voor de verschillende biotopen.

De vochtige duingraslanden kennen een typische vegetatie van Watermunt, Wolfspoot, Gewone brunel, Stijve ogentroost en zeldzaamheden als diverse soorten Duizendguldenkruid, maar in deze periode ook diverse orchideeënsoorten. Vooral ook de duingraslanden en de omgeving van de duinpoelen in de Groenpleinduinen kennen een grote rijkdom aan diverse orchideeën, ook al vinden we van een aantal van die soorten slechts enkele exemplaren terug.

In de buitenduinen treffen we dan weer die heel droge duingraslanden aan met soorten als Geel walstro, Muurpeper, Akkerhoornbloem, Kandelaartje, Walstrobremraap en Groot duinsterretjesmos.

Tijdens de doortocht van de Zwinduinen spotten we de aanwezige zangvogels & roofvogels en besteden we vooral ook aandacht aan de bloeiende planten en aanwezige insecten, zoals Blauwe duinsprinkhaan, Basterdzandloopkever, vele soorten vlinders, zoals het prachtige Icarusblauwtje een typische soort voor schrale duingraslanden met veel Rolklaver, diverse zweefvliegen, hommels, libellen en andere insecten. En uiteraard ontmoeten we er ook enkele van de diverse soorten grote grazers, zoals Konik, Schotse hooglander, Shetlandpony of Duingeit die het duingebied helpen beheren en zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 29 juni 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén Nederland.
Thema: Broedvogels van slik en schor en doortrek van steltlopers & waterwild.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laagtij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.  Met behulp van de telescoop van de natuurgids van dienst kunnen we de rustende zeehonden makkelijk waarnemen.

Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied kijken we vooral uit naar de diverse soorten broedvogels met hun jongen, die nu volop in het gebied aanwezig zijn. Op de broedvogeleilanden in de schorre is het een drukte van je welste in de grote broedkolonie van Visdief, Grote stern en Kokmeeuw. Maar als we goed uitkijken zien we aan de rand van de kolonie ook enkele nesten van de zeldzame Dwergstern. In het midden van de kolonie broeden tussen de Kokmeeuwen ook de zeldzamere Zwartkopmeeuwen, die we al snel opmerken aan hun miauwende schreeuw terwijl ze aanvliegen met voedsel voor hun jongen. En ook Scholekster en Kluut zijn met een aantal koppels aanwezig. De meeste van al deze soorten zitten in deze periode met donsjongen.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke. In het slik treffen we er vooral Zeekraal als typische soort van dit extreme biotoop. In de schorre in deze periode Gewone zoutmelde, Gerande schijnspurrie, Lamsoor, Klein schorrekruid en mogelijks ook reeds de eerste kiemplantjes van de vrij zeldzame Zeealsem, die hier evenwel in sterke uitbreiding is.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 30 juni 2024: Geleide natuurwandeling in de Vlaamse natuurreservaten ‘de Groenpleinduinen’ & ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De zomerse pracht van een gevarieerd duingebied.

Een unieke tocht dwars door de gevarieerde duinbiotopen van de Zwinduinen en de Groenpleinduinen. Het gevarieerde duinlandschap van de Zwinduinen met een afwisselende vegetatie van droge en vochtige duingraslanden, duinpoelen, duinbos en duinstruweel bieden de natuurgids een ruime keuze aan organismen om aan het publiek te tonen.

De vochtige duingraslanden kennen een typische vegetatie van Watermunt, Wolfspoot, Gewone brunel, Stijve ogentroost en zeldzaamheden als diverse soorten Duizendguldenkruid.  In en in de onmiddellijke omgeving van de vochtige duinpannen in de Groenpleinduinen treffen we naast deze soorten ook nog de zeldzame, maar prachtige Moeraswespenorchis aan.

Vooral in de buitenduinen van de Zwinduinen treffen we dan die heel droge duingraslanden aan met soorten als Geel walstro, Muurpeper, Akkerhoornbloem, Walstrobremraap en Groot duinsterretjesmos.

Tijdens de doortocht van de Zwinduinen spotten we de aanwezige zangvogels & roofvogels en besteden we vooral ook aandacht aan de bloeiende planten en aanwezige insecten, zoals Blauwe duinsprinkhaan, Basterdzandloopkever, vele soorten vlinders, zoals het prachtige Icarusblauwtje een typische soort voor schrale duingraslanden met veel Rolklaver, diverse zweefvliegen, hommels, libellen en andere insecten. En uiteraard ontmoeten we er ook enkele van de diverse soorten grote grazers, zoals Konik, Schotse hooglander, Shetlandpony of Duingeit die het duingebied helpen beheren en zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 04 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 10:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over de zomerse bloei & broedvogels van embryonale duinen & schorre.

Tijdens deze natuurwandeling besteden we bijzondere aandacht aan de unieke vegetatie van de schorre en embryonale duinen en overgang naar strand.  Een boeiende wereld van planten met speciale aanpassingen om in deze extreme biotopen te overleven.

Zeldzaamheden als Blauwe Zeedistel en Zeewolfsmelk komen hier abundant voor in de jonge duinen en staan in deze periode in volle bloei. Aan de voet van de jonge duinen vinden we de typische embryonale duinvormers.  Langs het pad door de jonge duinen & schorre vinden we Aardbeiklaver, Melkkruid, Fraai duizendguldenkruid, Grote ratelaar, Kruipend stalkruid, Echte koekoeksbloem…, een vegetatie die zich met de ouder wordende duinen steeds meer evolueert naar een vegetatie van het zoete milieu.  In de jongste schorrestukjes kijken we uit naar de bloeiende Gerande schijnspurrie, Klein schorrekruid en aan de voet van de embryonale duinen staan de rand van het strand soorten als Zeeraket, Zeepostelein en Stekend loogkruid.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar eventueel aanwezige broedvogels, zoals Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster of zelfs de zeldzame Bontbek- of Strandplevier, foeragerende doortrekkers en het aanwezige insectenleven, zoals de Basterdzandloopkever, Blauwe duinsprinkhaan en Grote zandroofvlieg, typische soorten van open zandige stukken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 04 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Zomer in Sashul: de rijke flora van schrale zandgronden en de broedvogels

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van schrale duingraslanden. Naast de algemenere soorten vinden we er ook talrijke zeldzaamheden van het vochtige milieu als Fraai duizendguldenkruid, Moeraswespenorchis, Aardbeiklaver, Ruw walstro & Zompvergeet-mij-nietje.  In de droge duingedeelten vinden we ondermeer Geel walstro, Duinreigersbek, Kruipend stalkruid, St-Janskruid en zeldzaamheden als Geelhartje en als we veel geluk hebben het superzeldzame Blauw walstro, die hier sommige jaren te vinden is. Jammer genoeg treffen we hier op heden ook de exoot Bezemkruiskruid soms heel abundant aan.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insecten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein.  We treffen er dan ook veel vlinders, hommels & libellen; zoals Icarusblauwtje, het zeldzame Hooibeestje, Oranje, Bruin & Bont zandoogje, diverse heidelibellen en soms Gewone oeverlibel en de grote Keizerlibel.

Het duinstruweel wordt bewoond door vogeltjes als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grote bonte & Groene specht en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

vrijdag 05 juli 2024: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 20:30 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nachtleven in de Zwinduinen: over amfibieën, Julikever, zoogdieren…

We starten deze wandeling dwars door het duingebied de Zwinduinen ruim een uur voor zonsondergang, zodat we de volledige overgang van daglicht naar het vrij donker van de nacht meemaken.  Zo’n half uur na zonsondergang gaat het schemerduister over in het duister van de nacht met enkel wat maanlicht.  Een avondtocht blijft altijd een verrassingsbeleving, waarbij veel afhangt van op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn en zelf zo weinig als mogelijk op te vallen.

Begin juli zijn normaliter de Boomkikkers nog actief en na zonsondergang klinkt hun gezang uit de omgeving van de voortplantingspoelen.  Maar we kijken ook uit naar mogelijks jonge kikkertjes of padjes die net de poel verlaten hebben, dikwijls vanuit het dichte braamstruweel.  Tevens is dit de periode dat de prachtige Julikever ontpopt en bij zonsondergang uitvliegt, en als we geluk hebben, maken we in de buitenduinen dus kans deze grote, prachtige kever te zien.

Uiteraard hopen we ook op een ontmoeting met een of ander zoogdier.  De meeste zoogdieren worden met de schemer actief en gaan op pad. Maar om hier kans op te hebben mogen wij niet opvallen, noch door geluid noch door geur. In dit duingebied komen o.m. Egel, Wezel, Hermelijn en Steenmarten voor, maar  qua zoogdieren maken we nog wel de beste kans om een Vos of Ree ons pad te zien kruisen. En uiteraard zien we sowieso de belangrijkste grazer van onze schrale duingraslanden, het Wild konijn.

Met de batdetector proberen we vleermuizen op te sporen en tevens te zien te krijgen.
We houden ook onze oren open voor de roep van een Bosuil of een juveniele Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 07 juli 2024: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 14:30 uur aan de Slikkenburgseweg Breskens (zuidkant natuurgebied) ter hoogte toegang natuurgebied (in de berm parkeren).
Thema: Doortrekkers en broedvogelkolonies van de schorre: over sternen, meeuwen en steltlopers.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. Middenin het gebied liggen enkele grote broedvogeleilanden speciaal aantrekkelijk gemaakt voor diverse sternsoorten, Kokmeeuw en ook de zeldzamere Zwartkopmeeuw. Twee jaar terug bevond zich hier een enorme kolonie van de Grote stern. Jammer genoeg sloeg vogelgriep in deze enorme kolonie hard toe. En vorig jaar verlieten de meeste aanwezige Grote sternen de broedkolonie vòòr het broedseizoen goed en wel begonnen was.  Desalniettemin bleef nog kleine groep broeden naast vrij veel Visdief en ook een vrij groot aantal van de zeldzame Dwergstern.

Qua steltlopers broedt hier o.m. Kluut, Kievit, Tureluur, Bontbekplevier… En Lepelaar foerageert nagenoeg het ganse jaar in het gebied, maar met een echt dieptepunt in de winter als de meeste exemplaren naar het zuiden zijn.

De meeste broedvogelsoorten hier zitten nu met juveniele jongen of flink uit de kluiten gewassen donsjongen, maar soorten als Bontbekplevier kunnen eventueel nog zeer kleine donsjongen hebben, ook al is het geen sinecure deze goed gecamoufleerde donsballetjes op te merken.
Maar ook zangvogels als Veldleeuwerik, Graspieper, Rietzanger, Rietgors hebben hier hun stekje.

Enkele van de in het hoge noorden broedende steltlopers, zoals de Groenpootruiter, Bosruiter, Zwarte ruiter & Kemphaan kunnen nu reeds op terugtrek zijn. En als we deze soorten in deze periode te zien krijgen, hebben in elk geval de laatste 2 meestal nog een prachtig, opvallend broedkleed. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

dinsdag 09 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 09:30 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Een floristisch pareltje aan de Oostkust in volle bloei.

Juli – augustus zijn de hoogbloeimaanden van de schrale, droge duingraslanden.  Een bezoek aan dit pareltje onder dit type biotoop loont tijdens de zomermaanden dan ook steeds de moeite. Het deel van het duingebiedje vlakbij de startplaats bestaat grotendeels uit vrij recent opengemaakt & hersteld duinlandschap naar een beheersplan die destijds grotendeels werd opgesteld door de natuurgids van dienst.

Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte krijgen.  Voorlopig zijn het vooral nog soorten van schrale verstoorde zandige gronden, zoals diverse klaprozen, hier en daar Akkerviooltje.  Maar ook Grijskruid en Veldhondstong komen hier abundant voor.

Het zijn evenwel de oude in stand gehouden duingraslanden van weleer, type middeloud duin, die de rijkste duinflora kennen. In deze duingraslanden treffen we naast de algemenere soorten van dit type schraal grasland ook tal van zeldzamere soorten als Grote tijm, Kegelsilene, Nachtsilene, Wit vetkruid, Duinruit, Glad walstro; Walstrobremraap en soms Geel zonneroosje en Gewone vleugeltjesbloem, twee soorten die we hier niet alle jaren aantreffen, maar sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Uiteraard hebben we tijdens deze wandeling ook aandacht voor de talrijke insecten die in de bloemenrijke graslanden aanwezig zijn en bij zonnig weer volop actief zijn, zoals tal van vlinder- en zweefvliegsoorten.

En in het gebied zijn ook een aantal zangvogels aanwezig, zoals Roodborst, Zwartkop, Winterkoning, Zanglijster en Merel, die zich af en toe laten horen om hun territoriumafbakening te bevestigen. Ook Grote bonte specht en Groene specht zijn vaste bewoners van dit duingebiedje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 11 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied.

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos.  De duingraslanden staan nu nog in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals Geel walstro, Muurpeper, Vogelwikke, Veldlathyrus, Walstrobremraap, Grote & Kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost, Wolfspoot en de aromatische Watermunt.

Het duingebied is ook rijk aan vogelsoorten. Tal van zangvogelsoorten broeden in het duinstruweel en duinbos.  In het duingebied zijn ook diverse roofvogels aanwezig, zoals een aantal koppel Buizerd, Sperwer, Havik en sommige jaren ook Wespendief en Boomvalk.

Maar het duingebied gonst ook van het insectenleven. De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de Blauwvleugelsprinkhaan en de Basterdzandloopkever, een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de Sprinkhaandoder.

De duinpoelen lokken op hun beurt tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, diverse soorten heidelibel en het Lantaarntje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

vrijdag 12 juli 2024: Geleide natuurwandeling langs de stadswallen van Retranchement & Nederlandse deel Willem-Leopoldspolder.

Afspraak: om 14:30 uur aan de kiosk in het centrum van Retranchement.
Thema: De grote natuurrijkdom van de schrale graslanden en dijkbermen van de stadswallen.

We starten deze wandeling in de poldergraslanden aan de noordzijde van de stadswallen met een unieke plantengroei met zeldzaamheden als Oranje havikskruid, Zomerbitterling en Klavervreter.  Maar we treffen er uiteraard ook algemenere soorten van dit biotoop aan als Aardbeiklaver, Rode, Witte & Rolklaver, Stijve & Rode ogentroost, Jacobskruiskruid & diverse soorten distels.

Vervolgens doen we een rondwandeling langs een deel van de dijken van de stadswallen zelf.  Ook deze dijken kennen een typische vegetatie met zeldzaamheden als Kruisdistel, Gevlekte rupsklaver, Kattedoorn & soms zelfs Bokkenorchis. De rijke plantengroei in dit gebied, zorgt tevens voor een grote insectenrijkdom met talloze soorten vlinders, hommels, zweefvliegen en libellen.

De kleine landschapselementen van knotbomen & rijk gamma aan struiken versterken dit prachtige landschap.

De walgrachten met hun rietkragen zijn dan weer rijk aan vogelleven, zoals Rietzanger, Kleine karekiet, Waterhoen & Meerkoet. Maar ook tal van andere zangvogels zoals Zwartkop, Grasmus en Groene specht behoren tot de vaste bewoners van dit biotoop. En uiteraard kijken we ook uit naar de tegenwoordig uiterst zeldzame Zomertortel die hier sommige jaren nog met enkele broedkoppels aanwezig is. Evenwel schijnbaar een soort die jaarlijks nog in aantal afneemt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 13 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén Nederland.
Thema: Over zeehonden en broedvogels van slik en schor.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie, zilt grasland en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laagtij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.

Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de diverse soorten vogels. Op de broedvogeleilanden in de schorre is het een drukte van je welste in de grote broedkolonie van Visdief, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw en Grote stern.  En als we heel goed uitkijken tussen de talrijke jagende sternen spotten we mogelijks ook enkele exemplaren van de zeldzame Dwergstern.  In het midden van de kolonie zitten ook tamelijk wat Zwartkopmeeuwen met vrij grote jongen. En ook Scholekster en Kluut zijn met een aantal koppels aanwezig en zitten in deze periode met jongen.  Ook Bontbekplevier broedt hier met enkele koppeltjes.

In deze periode zijn ook al een aantal in het noorden broedende steltlopers op terugtrek naar het zuiden zoals diverse ruiters, Regenwulp, Witgatje, Oeverloper en Rosse grutto. En ook de sierlijke Lepelaar foerageert in deze periode in dit gebied.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke, zoals Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Gewone zoutmelde, Zeeweegbree & de zeldzame Zeealsem en mogelijks ook reeds Zeeaster.

Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 14 juli 2024: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De boeiende natuurweelde van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Soorten als Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Bergeend en de uiterst zeldzame Geoorde fuut broeden hier of doen in elk geval jaarlijks een broedpoging.  Soorten als Geoorde fuut en Kuifeend zitten nu ondermeer nog met ietwat grotere donskuikens.

Als het broedseizoen in de gemengde broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen goed verlopen is, begint de broedkolonie intussen meer en meer verlaten te worden.  Hier en daar zijn vooral nog wat juveniele vogels aanwezig.

Ook de in onze regionen zeldzame Steltkluut, normaal een broedvogel van zuidelijkere gebieden, broedt hier de laatste jaren met enkele koppeltjes en zit nu normaal met jongen.

Ook de eerste noordelijk broedende steltlopers, zoals diverse ruiters, Kemphaan, Witgatje en Oeverloper zijn reeds op terugweg uit hun broedgebieden uit het hoge noorden en zoeken rust en voedsel in het rijke plassengebied. En ook de Lepelaar is hier in deze periode een regelmatige bezoeker in kleine groepjes.

Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen voor de hongerige jongen.

Bovendien broedt Bruine kiekendief in het krekengebied in de onmiddellijke omgeving van dit gebied en komt hier dan ook regelmatig jagen.  Maar we maken ook kans op ander roofvogels als Torenvalk, Buizerd en zelfs Slechtvalk of Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

woensdag 17 juli 2024: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (ex-zwembad De Raan).
Thema: De rijke flora van grijze duinen en schraalgraslanden.

De buitenduinen van het Dir. Gen. Willemspark bestaan uit een fossiele zeereep en gefixeerde duingraslanden, afgewisseld met opslag van Witte abeel, Rimpelroos, Duindoorn & Wilde liguster.  Ze zijn heel interessant voor hun vegetatie met vrij zeldzame soorten als Zeewinde, Wit vetkruid, Kruipend stalkruid en Gewone vleugeltjesbloem.  Dit zijn typische soorten van wat oudere schrale duingraslanden en duinpannen.

Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere soorten van schrale duingraslanden aan, zoals Geel walstro, Groot duinsterretjesmos, Duinreigersbek, Liggende klaver, Jacobskruiskruid, Grote teunisbloem, Grote zandkool & Veldhondstong. En jammer genoeg ook exoten als Bezemkruiskruid en Rimpelroos.  In het kader van de verwijdering van exoten door ANB werd tijdens de winter en het vroege voorjaar zoveel als mogelijk de Rimpelroos verwijderd.

In de overgang naar het duinbos treffen we soorten als Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

De bloemenweelde trekt in deze periode ook tal van insecten als vlinders, zweefvliegen en hommels aan.  De laatste jaren is in de open zandige stukken ook de eerder zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan in het duin opgedoken, een algemener wordende soort die waarschijnlijk profiteert van de klimaatopwarming.

Tegen de avond beginnen een aantal vogels nog even hun zang aan te heffen zoals Roodborst, Winterkoning en Tjiftjaf en uiteraard kijken we ook uit naar aanwezige spechten, zoals de Grote bonte & Groene specht.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 18 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied.

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos.  De duingraslanden staan nu nog steeds in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals Geel walstro, Muurpeper, Vogelwikke, Veldlathyrus, Grote & Kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Maar ook de zeldzamere Zeewinde kan nu in bloei staan. Maar vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost, Gewone brunel en de aromatische Watermunt.

In het duingebied leven ook tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden of gebroed hebben. In de duinweiden foerageren Ooievaars met hun jongen op zoek naar grote sprinkhanen en jonge kikkertjes.  In het braamstruweel verbergen zich mogelijks reeds de eerste jonge Boomkikkertjes of enkele volwassen exemplaren.

De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels en het duingebied gonst dan ook van het leven. In deze periode zijn dan ook tal van vlindersoorten in het gebied aan te treffen. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de Blauwvleugelsprinkhaan, de Harkwesp en de Grote zandroofvlieg een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de Sprinkhaandoder. De duinpoelen lokken op hun beurt tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, diverse soorten heidelibellen en ondermeer Lantaarntje en Watersnuffel, de algemeenste waterjuffers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

vrijdag 19 juli 2024: Geleide avondnatuurwandeling in Maldegemveld / Drongengoedbos.

Afspraak: om 20:00 uur aan einde Prinsevelddreef Maldegem (parkeren in de wegberm).
Thema: Op zoek naar zingende Nachtzwaluw en bronstige reeën.

Het Maldegemveld / Drongengoedbos bestaat hoofdzakelijk uit gemengd Eiken-Berkenbos & gemengd Eiken-Beukenbos, afgewisseld met stukken heide. Vooral Lork en Grove den vertegenwoordigen het naaldhout.

Dit biotoop van halfopen bos met heidepercelen is het typische broedbiotoop voor de in Oost- & West-Vlaanderen uiterst zeldzame Nachtzwaluw en dit is dan ook een van de zeldzame plaatsen waar deze soort in onze streek nog met een broedkoppel aanwezig is. Het is deze avond bijna volle maan en het maanlicht geeft ons dan ook een betere kans om deze nachtactieve soort niet alleen te horen, maar mogelijks zelfs te zien te krijgen. Voor de Nachtzwaluw is het immers ook baltstijd, waarbij je dan het beste kans hebt om de soort op te merken. Maar er komt zoals altijd in de natuur en zeker bij schuwe avondsoorten uiteraard een portie geluk bij kijken.

Maar ook de nachtactieve Houtsnip is in dit gebied aanwezig.

Vanaf begin juli begint ook de bronst van het Ree op gang te komen. Af en toe klinkt dan de rauwe blaf van de bok en dit is ook de periode dat deze soort heel wat minder op z’n hoede is. En met de avond maken we ook meer kans op waarnemingen van andere zoogdieren zoals Damhert en Vos.

Voor het ogenblik zijn heel wat kalfjes van zowel Ree als Damhert aanwezig, die zich bij avondval ook laten zien. De oplettende en stille wandelaar kan deze soorten nu heel mooi gadeslaan.

In de vooravond kijken we uit naar ondermeer diverse spechtensoorten, zoals zowel de Grote bonte, Groene als de veel zeldzamere Zwarte specht, die een typische soort is van Eiken-Beukenbos.  Maar in het gebied zijn ook andere soorten aanwezig, als Boomklever, Winterkoning, Vink, Roodborst, Pimpel- & Koolmees, maar ook zeldzamere soorten als Boomleeuwerik en zelfs Boompieper.  Een typische soort voor vooral de naaldhoutbestanden is ook de Kuifmees. En ook de buizerd frequenteert het gebied.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

dinsdag 23 juli 2024: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 19:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Bloeiende duingraslanden.

Het duingebied ‘Park 58’ is een floristisch pareltje aan de oostkust.  Het is een van de enige stukken echt middeloud duin aan de Oostkust en dit verklaart mede zijn floristische soortenrijkdom.  Het zijn vooral de droge, schrale duingraslanden die in hun oorspronkelijke staat behouden zijn, die een unieke vegetatie kennen met tal van zeldzame planten typisch voor middeloud duin, een voor de oostkust toch wel zeldzaam biotoop.  We treffen hier zeldzaamheden aan als Nachtsilene, Duinruit, Geel zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Grote tijm, Walstrobremraap en Wit vetkruid, die een bezoek aan dit duingebiedje zeker de moeite waard maken.

Het in 1958 aangeplante parkgedeelte van het duingebiedje werd enkele jaren terug opengemaakt in een poging om het oorspronkelijke duinlandschap te herstellen naar een beheersplan die de natuurgids van dienst destijds grotendeels heeft opgesteld. Het maaibeheer dat nu volgt om deze delen opnieuw te verschralen, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte krijgen en nu ook reeds voorkomen.  De flora hier bestaat hoofdzakelijk nog uit soorten van verstoorde schrale graslanden en zandige akkers, zoals Bleke & Grote klaproos, Akkerviooltje en aangevuld met enkele soorten van oudere, gestabiliseerde duinen, zoals Grijskruid en Veldhondstong.

Uiteraard hebben we tijdens deze avondwandeling ook aandacht voor de talrijke insecten die in die bloemenrijke oorspronkelijke graslanden aanwezig zijn.

En we kijken ook uit naar de aanwezige vogels, zoals Grote bonte & Groene specht, Zanglijster, Merel, Roodborst, Zwartkop en de struweelbroedende Grasmus.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

vrijdag 26 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 10:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over de zomerse bloei & broedvogels van embryonale duinen & schorre.

Tijdens deze natuurwandeling besteden we bijzondere aandacht aan de unieke vegetatie van de schorre en embryonale duinen en overgang naar strand.  Een boeiende wereld van planten met speciale aanpassingen om in deze extreme biotopen te overleven.

Zeldzaamheden als Blauwe Zeedistel en Zeewolfsmelk komen hier abundant voor in de jonge duinen en staan in deze periode in volle bloei. Aan de voet van de jonge duinen vinden we de typische embryonale duinvormers.  Langs het pad door de jonge duinen & schorre vinden we Aardbeiklaver, Melkkruid, Fraai duizendguldenkruid, Grote ratelaar, Kruipend stalkruid, Echte koekoeksbloem…, een vegetatie die zich met de ouder wordende duinen steeds meer evolueert naar een vegetatie van het zoete milieu.  In de jongste schorrestukjes kijken we uit naar de bloeiende Gerande schijnspurrie, Klein schorrekruid en aan de voet van de embryonale duinen staan de rand van het strand soorten als Zeeraket, Zeepostelein en Stekend loogkruid.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar eventueel aanwezige broedvogels, zoals Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster of zelfs de zeldzame Bontbek- of Strandplevier, foeragerende doortrekkers en het aanwezige insectenleven, zoals de Basterdzandloopkever, Blauwe duinsprinkhaan en Grote zandroofvlieg, typische soorten van open zandige stukken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

vrijdag 26 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Het microklimaat van de schrale zandgronden van een oud opgespoten terrein.

Door zijn ligging binnen de dijken van een oud opgespoten terrein kent dit gebied een microklimaat. Met z’n zandbodem komt de vegetatie van grote delen van dit gebied overeen met de vegetatie van schraal duin, zowel vochtige als droge duingraslanden. Soorten als Grote ratelaar, Gewone brunel, Grote kattenstaart, Watermunt, Waterpunge, Sierlijke vetmuur en diverse soorten Duizendguldenkruid zijn typische soorten van de eerder vochtige duingraslanden en de randen van de duinpoel, maar ook zeldzaamheden als Moeraswespenorchis kunnen ook nu ook nog in bloei staan. Duinreigersbek, Zachte en Slipbladige ooievaarsbek, Akkervergeet-mij-nietje, Liggende klaver, Slangenkruid, Grote teunisbloem, Grote kaardenbol komen er veelvuldig voor in de droge schraalgraslanden.  En sommige jaren vinden we enkele exemplaartjes van het uiterst zeldzame Blauw walstro en ook het eerder zeldzame Geelhartje, een typische soort van kalkrijke schrale graslanden, staat nu in bloei.

In het duinstruweel en de hagen van allerhande inheemse bomen en struiken, zoals de prachtige Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts, Mei- & Sleedoorn, treffen we allerhande zangvogels aan zoals Grasmus, Tjiftjaf, Cetti’s zanger en zelfs Nachtegaal.  De oostrand van het gebied met hogere bomen en struiken herbergen dan weer soorten als Groene & Grote bonte specht, Zwartkop en tuinfluiter.

De rijke plantengroei zorgt uiteraard ook voor een rijk insectenleven. Het microklimaat en de weelderige plantengroei dragen ertoe bij dat dit gebied letterlijk gonst van het leven. Zweefvliegen, bijen, kevers en vlinders zoeken stuifmeel en nectar, en worden bejaagd door diverse soorten libellen en vogels.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 28 juli 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Het 222 ha grote duingebied de Zwinduinen staat nu nog volop in bloei met talrijke plantensoorten en gonst van het leven. We vinden er de vrij zeldzame vegetatie van zowel vochtige duingraslanden en duinweiden, als van de zeer droge duingraslanden van de buitenduinen. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. Tijdens het zomerhalfjaar treffen we ook talrijke sprinkhanen aan, zoals de prachtige Grote groene sabelsprinkhaan die in de ruigere grasvegetatie aanwezig is & de vrij zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan die typisch is voor de schrale zandgronden & mosduinvegetatie.

Op warme, zonnige dagen zitten in het braamstruweel aan de duinbosrand juveniele Boomkikkertjes door hun goede schutkleur bijna onvindbaar, te zonnen.

De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten libellen en waterjuffers aan, zoals de diverse soorten heidelibellen en Lantaarntje en Watersnuffel.  Ook de Gewone oeverlibel en de Grote keizerlibel zijn dikwijls jagend over het water aan te treffen.

In deze periode foerageren rond de grotere duinpoelen en in de duinweiden ook doortrekkende steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper, soorten die hun trek naar het zuiden reeds hebben aangevat.

En ook diverse roofvogels, zoals Buizerd, Sperwer, Havik en sommige jaren zelfs Wespendief en Boomvalk broeden in dit duingebied en zijn vooral bij zonnig weer jagend te zien boven het duin of in het duinbos.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

dinsdag 06 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Bloeiende duingraslanden & hun zomerse insectenweelde.

Het duingebied ‘Park 58’ is een floristisch pareltje aan de oostkust.  Het zijn vooral de droge, schrale duingraslanden die in hun oorspronkelijke staat behouden zijn, die een unieke vegetatie kennen met tal van zeldzame planten typisch voor middeloud duin, een voor de oostkust toch wel zeldzaam biotoop.  We treffen hier zeldzaamheden aan als Nachtsilene, Zeepkruid, Schermhavikskruid, Duinruit, Grote tijm en Wit vetkruid, die in deze periode volop in bloei staan en een bezoek aan dit duingebiedje zeker de moeite waard maken.  Sommige jaren treffen we er ook nog het langs onze oostkust uiterst zeldzame Geel zonneroosje en Gewone vleugeltjesbloem aan.  En uiteraard komen ook tal van iets algemenere soorten van schrale duingraslanden veelvuldig voor.

Uiteraard hebben we tijdens deze wandeling ook aandacht voor de talrijke insecten die in die bloemenrijke oorspronkelijke graslanden aanwezig zijn. Het duin met z’n talrijke bloeiende planten trekt ondermeer talrijke vlindersoorten aan, zoals het opvallende Icarusblauwtje, maar ook tal van andere soorten.

Het in 1958 aangeplante parkgedeelte van het duingebiedje werd vrij recent opengemaakt in een poging om het oorspronkelijke duinlandschap te herstellen volgens een beheerplan die de natuurgids van dienst destijds grotendeels heeft opgesteld. Het maaibeheer die de komende jaren gebeurt, zal in grote mate bepalen welke soorten we in dat oude parkgedeelte krijgen.

Uiteraard kijken we ook uit naar de aanwezige vogels, zoals Grote bonte & Groene specht, Zanglijster, Merel, Roodborst, Zwartkop en de struweelbroedende Grasmus.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 08 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Het 222 ha grote duingebied de Zwinduinen heeft nu nog talrijke bloeiende planten en gonst van het leven. We vinden er de vrij zeldzame vegetatie van zowel vochtige duingraslanden en duinweiden, als van de zeer droge duingraslanden van de buitenduinen. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen. In de graslanden zien we soorten als Oranje & Bruin zandoogje, Icarusblauwtje en zelfs Kleine vuurvlinder.  De flora zorgt voor het basisvoedsel voor heel wat organismen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van de volgende trap in de voedselpiramide.

Tijdens het zomerhalfjaar treffen we ook talrijke sprinkhanen aan, zoals de prachtige Grote groene sabelsprinkhaan die in de ruigere grasvegetatie aanwezig is & de vrij zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan die typisch is voor de schrale zandgronden & mosduinvegetatie. En in de ruigere grasvegetatie van het duin zien we hier en daar het web van de prachtige Tijgerspin, een soort die hier duidelijk in opmars is.

Op warme, zonnige dagen zitten in het braamstruweel aan de duinbosrand op heden een massa juveniele Boomkikkertjes door hun goede schutkleur voor het ongeoefende oog bijna onvindbaar, te zonnen.

De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten libellen aan, zoals de prachtige Paardenbijter, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die in deze periode vooral jacht maken op allerhande glazenmakers.  Ook de Gewone oeverlibel en de Grote keizerlibel zijn dikwijls jagend over het water aan te treffen.

Maar ook steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en deze laatsten foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

woensdag 14 augustus 2024: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 19:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Avondrust in het zomerse enbryonale duin, slik en schor.

We bekijken vooral de vegetatie van de aangroeiende jonge duinen en het embryonale duin, slik en schorre.  Augustus is nog steeds de hoofdbloeiperiode van de schorre, maar met de klimaatverandering merken we wel dat o.m. Lamsoor steeds vroeger in bloei komt.

In deze periode staan ook de embryonale duinen in volle bloei met onder andere de prachtige en vrij zeldzame Blauwe zeedistel, evenals de al even zeldzame Zeewolfsmelk. In de Baai van Heist zijn deze twee soorten evenwel vrij abundant aanwezig. De schorre kleurt hier en daar dan weer paars door het bloeiende Lamsoor.  Op het strand aan de voet van de embryonale duinen vinden we de typische initiële duinvormers als Zeepostelein, Zeeraket en Stekend loogkruid.  Zo ontdekken we de volledige evolutie van jonge duinen, die een natuurlijke kustverdediging vormen.

Met de avondval komen de Grote en Kleine Teunisbloem volop in hun nachtelijke bloei, rekenend op nachtvlinders voor hun bestuiving. We kijken tijdens het laatste deel van de wandeling dus ook uit naar eventueel aanwezige nachtvlinders en onder meer ook de prachtige rupsen en/of imago’s van de uiterst zeldzame Wolfsmelkpijlstaart, die aan de kust hoofdzakelijk de Zeewolfsmelk opzoekt.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor eventuele, eerste doortrekkende steltlopers die reeds op terugtocht zijn uit hun broedgebieden in het hoge noorden naar het zuiden, zoals de Regenwulp, en eventueel langs het laagstrand foerageren, tezamen met de steeds aanwezige Scholeksters.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 15 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over zeehonden en de eerste steltlopertrek naar het zuiden.

Rond deze periode zijn reeds heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden. De uitgestrekte slikplaten die bij laagtij langzaamaan bloot vallen, vormen een rijk gedekte tafel voor de diverse soorten steltlopers en dus een belangrijke rust- en foerageergebied.  In deze periode zijn dan ook soms vrij grote doortrekkende groepen Bontbekplevieren en Steenlopers aanwezig.  Maar ook Oeverloper, Witgatje, Regenwulp, Zilverplevier en Rosse grutto zijn in deze periode vaste doortrekkers in dit gebied en enkele van deze soorten zijn nu nog grotendeels in hun zomerse prachtkleed.  Ook de sierlijke Lepelaar en de Kleine zilverreiger zijn hier in augustus zeer regelmatig aanwezig, foeragerend rond de broedvogeleilanden of langs de waterlijn.  Naast deze algemenere soorten steltlopers maken we ook kans op doortrekkende exemplaren van Kemphaan, Krombek- en Kanoetstrandloper. In augustus trekt ook de Grote stern langs dit slik- en schorregebied of hebben hun broedbiotoop van het broedvogeleiland nog niet verlaten.

Daar Het Voorland bij Nummer Eén een slik- en schorregebied betreft, vinden we hier ook de typische vegetatie van een dergelijk zout getijdengebied, zoals Lamsoor, Gewone zoutmelde, Klein schorrekruid, Gerande schijnspurrie, Zee- en Hertshoornweegbree, Zeeaster en de vrij zeldzame Zeealsem.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond.

Tijdens deze geleide natuurwandeling wordt gegidst met behulp van een telescoop, zodat alles vrij goed in detail kan bekeken worden.  Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 22 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied.

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z’n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers.  Je treft er sommige jaren nog de typische planten aan van schrale akkers als diverse Klaprozen, Gewone spurrie en Akkerviooltje.  Maar zelfs in deze schrale akkers komen deze soorten steeds meer onder druk te staan door overbemesting en het wegploegen van de schrale bermen. Op de bermen van de aanwezige dijken komen talrijke planten voor als Avondkoekoeksbloem, Gevlekte rupsklaver, St-Janskruid en de toch veel zeldzamere Duinruit.

Bovendien is hier in de Oude Hazegraspolder aan natuurherstel gedaan om meer van het oorspronkelijke duinreliëf & duingrasland met typische vegetatie terug te krijgen. In de open zandige stukken van het herstel van duinreliëf komen Blauwvleugelsprinkhaan veelvuldig voor en mogelijks ook nog Basterdzandloopkever. Ook werden opnieuw meer duinpoelen gecreëerd, zowel interessant voor amfibieën als diverse vogelsoorten zoals doortrekkende steltlopers & kwikstaarten.

De schrale weilanden met duinpoelen worden begraasd door Schotse hooglanders en vormen in deze periode het foerageergebied voor Wulp en Ooievaar. Maar in deze periode treffen we er mogelijks ook reeds steltlopers aan die als broedvogel van het hoge noorden reeds op terugtocht zijn naar het zuiden. Oeverloper, Groenpootruiter, Regenwulp en Witgatje behoren tot de mogelijkheden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 25 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 09:00 uur aan de Slikkenburgseweg Breskens (zuidkant natuurgebied) ter hoogte toegang natuurgebied (in de berm parkeren).
Thema: Trek naar het zuiden van steltlopers & roofvogels.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. Midden in het gebied liggen enkele grote broedvogeleilanden speciaal aantrekkelijk gemaakt voor diverse sternen, Kokmeeuw en ook Zwartkopmeeuw.

Nu het broedseizoen afgelopen is, kunnen vooral nog wel een aantal Grote sternen, Visdiefjes en jonge Zwartkopmeeuwen in het gebied vertoeven, alvorens de trek naar het zuiden aan te vatten.

In deze periode bezoeken we dit gebied vooral om doortrekkende steltlopers waar te nemen, die op de voedselrijke slikken en schorren komen foerageren en rusten op hun trektocht naar het zuiden. Een dergelijk voedselrijk gebied net onder de kust trekt sowieso heel wat langs de kust trekkende steltlopers aan.

Heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden, zijn op terugweg van hun broedgebieden in het hoge noorden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar, die hier de laatste jaren nagenoeg het volledige jaar aanwezig is, is de doortrek bijna op haar hoogtepunt met de maand september als belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet-, Krombek-, Kleine en Temmincks strandloper en de superzeldzame Grauwe franjepoot kennen in deze periode in onze contreien hun hoofddoortrekperiode. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier, Grutto & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote groepen aanwezig zijn. In kleinere aantallen trekken nu ook Regenwulp, Groenpootruiter en Kemphaan volop door. Met de telescoop van de gids bekijken we de aanwezige exemplaren van deze soorten van dichtbij.

En het is voor het ogenblik ook nog volop doortrekperiode van de Visarend. En dit gebied is een zeer aantrekkelijk jachtgebied voor deze soort. Dus met een goeie portie geluk maken we ook hier een zeer mooie kans op waarneming van deze bijzondere soort.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

woensdag 28 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Kleiputten van Heist’.

Afspraak: om 09:30 uur aan einde parking Gustave van Nieuwenhuysestraat (tussen Kleiputten & Sashul) te Heist.
Thema: De flora en bewoners van een rietmoeras.

De Kleiputten van Heist bestaan hoofdzakelijk uit laaggelegen weilanden met oude kleiputten die door de natuur grotendeels omgevormd zijn tot rietmoeras.  De oude spoorwegberm naar Zeebrugge kent dan weer een rijke bermflora, die door zijn zuidgerichte helling ook aantrekkelijk is voor insecten. Nectarrijke planten als Koninginnekruid en diverse distelsoorten worden druk bezocht door tal van vlindersoorten, zweefvliegen en hommels. In deze periode treffen we vooral veel Icarusblauwtje, de 3 soorten zandoogjes en Atalanta.  En ook de prachtige Koningskaars en de Grote teunisbloem staan in deze periode nog in bloei. Gewone oeverlibel en Paardenbijter jagen op de talrijke insecten en ook diverse soorten heidelibel en waterjuffers frequenteren het gebied.

In de rietkragen en rietvelden zijn Kleine karekiet, Rietzanger en Rietgors, die in dit gebied gebroed hebben nog aanwezig met hun uitgevlogen jongen. En ook de Roodborsttapuit & Cetti’s zanger zijn vaste broedvogels in dit gebied.

Bij de plassen foerageren bleshoenders, eenden, ganzen en doortrekkende steltlopers als Tureluur, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper en soms zelfs Kemphaan. Langs de kanalen jagen soms Visdiefjes die op het sterneneiland in de voorhaven gebroed hebben. En op de Isabellavaart die het natuurgebied doorsnijdt, maken we kans op Dodaars en Kuifeend. En als we veel geluk hebben, zien we de Bruine kiekendief, die als jachtterrein dergelijke rietgebieden prefereert, laag over het riet zweven.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

woensdag 28 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 15:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (ex-zwembad De Raan).
Thema: De kwetsbaarheid en immense schoonheid van de flora van duingraslanden.

Het zomerse duin kent in augustus normaal nog een prachtige bloei met tal van zeldzamere soorten, zoals Wit vetkruid, Gewone vleugeltjesbloem, Kromhals en Brede wespenorchis, maar ook algemenere soorten als Kruipend stalkruid, Jacobskruiskruid, Schermhavikskruid, Geel walstro, Muurpeper en Duinreigersbek.  Dit zijn de typische soorten van gestabiliseerde schrale duingraslanden en duinbos.  Aan de rand van de duingraslanden in de overgang naar het aangeplante duinbosgedeelte vinden we ondermeer Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

Ook in de struikvegetatie van het duin vinden we hier, naast de Duindoorn die alom aanwezig is in dit biotoop, een aantal typische soorten voor wat oudere duinen, zoals Wilde liguster, Gewone vlier en toch ook wel een aantal opmerkelijke soorten als de Olijfwilg en de Tamarisk.

Uiteraard kijken we in het duingebied uit naar allerhande insecten en vlinders zoals Bruin & Oranje zandoogje, Distelvlinder en Atalanta. En ook de in augustus alom aanwezige ware libel, de Paardenbijter, is hier aanwezig. Maar we mogen hier ook het Gamma-uiltje verwachten, die in augustus een van de meest voorkomende nachtvlinders is en in de late namiddag actief wordt.

En tegen het eind van de wandeling wordt ook de enige grazer van dit duingebied, het Wild konijn, volop actief.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 29 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur rond duin en plas & nazomertrek!

Het duin met nog talrijke bloeiende planten als Jacobskruiskruid, Hennepnetel, Watermunt, Leverkruid, Wolfspoot, Zeepkruid, Grote ratelaar en diverse soorten duizendguldenkruid gonst ook nu van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter en Grote keizerlibel zijn in de tweede helft van augustus een opvallende verschijning in onze duingebieden. Deze libellen worden op hun beurt tijdens hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die gespecialiseerd zijn in de jacht op libellen en zwaluwen.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

De tweede helft van augustus is ook de periode dat we de meeste kans maken om in de ruigere graslanden van de duinweiden de prachtige, maar vrij zeldzame Tijgerspin aan te treffen.

In het braamstruweel zoeken we naar jonge Boomkikkertjes die enerzijds tussen de doornige vegetatie bescherming vinden, maar op de bladen ook de warmte van de zon & prooien zoeken.

Hier en daar begint in het duinbos ook de bloei van de eerste typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn. En mogelijks verschijnen in de schrale, vochtige duinpannen ook de eerste echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 31 augustus 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Vroege ochtendvogels: Een foerageer- en rustgebied voor doortrekkers.

In dit tussen dijken ingesloten gebied met een microklimaat treffen we nog heel wat planten van het duinmilieu in bloei. In de tijdens de winter vochtige stukken duingrasland staat nu Watermunt, Heelblaadjes, Wolfspoot, Rode & Stijve ogentroost & Gewone brunel nog volop in bloei. In de droge schrale graslanden vinden we zeldzaamheden als het kalkminnende Geelhartje, maar uiteraard ook algemenere soorten als Echt bitterkruid, Vogelwikke, St. Janskruid, Kleine leeuwentand, Rolklaver, Slangenkruid, de prachtig bloeiende en nectarrijke Speerdistel, Dubbelkelk en Grote kaardebol.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk grote bloemenrijkdom een enorme insectenrijkdom herbergt, waaronder veel vlindersoorten. We treffen er vooral Icarusblauwtje en diverse zandoogjes en witjes, maar ook het vrij zeldzame Vuurvlindertje. Maar ook zweefvliegen, bijen en hommels zijn in het gebied aanwezig.

Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van vlier en braam of de rijke insectenweelde. Maar ook een aantal vogelsoorten zijn tijdens het volledige jaar aanwezig, zoals de Grote bonte en Groene specht en de Cetti’s zanger.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de Bruinrode heidelibel en de prachtige Paardenbijter, die hier langs de boom- en struikrijen jaagt op de talrijk aanwezige insecten.  Op hun beurt lokken deze grotere libellensoorten hun eigen belagers naar dit gebied zoals de Boomvalk, die in de nazomer gespecialiseerd is in de jacht op libellen en deze ook op hun trek volgt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 31 augustus 2024: Geleide natuurwandeling langs de Cadzandduintjes, de strandvlakte van de Zwinmonding & dijken Zwinmonding & -vlakte.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, de doortrekkende steltlopers & flora en fauna van de dijken.

Tijdens de wandeling door een stukje van de duinenreep van het gebied kijken we vooral uit naar de nazomerbloeiers van het duin. Soorten als Jacobskruiskruid, Geel walstro, Duinreigersbek, Kromhals & Grote teunisbloem staan nog in volle bloei.

Diverse vlindersoorten, hommels & zweefvliegen foerageren op deze bloeiende planten. In de vochtigere stukken van de duingraslanden vinden we Watermunt, Gewone brunel, Rode ogentroost & Wolspoot.

Vanuit het braamstruweel in de duinen klinkt hier en daar de roep van een Boomkikker.

De dijken aan de Nederlandse kant van de Zwinvlakte geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin met nieuwe broedvogeleilanden.

Bovendien is augustus de hoofdbloeitijd van de schorre Lamsoor kleurt de schorre hier & daar paars. Maar ook soorten als Gerande schijnspurrie staan mooi in bloei tussen het Klein schorrekruid & we treffen er ook de Gewone zoutmelde. Aan de voet van de duinen vinden we volop de echte duinvormers als Zeepostelein, Zeeraket en Stekend loogkruid.

Op de verharde dijk langs de zwinmonding vinden we Zeevenkel & Zeekool, normaal soorten van enerzijds rotskusten en anderzijds rolkeistranden, die op die kunstmatige rotskust goed gedijen.

Nu in de nazomer mogen we hier bij laagtij vooral tal van doortrekkende steltlopers verwachten, zoals de sierlijke Lepelaar, maar vooral ook Tureluur, Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp & Scholekster.

En als we veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede en diepere Zwinmonding jaagt op de grotere vissoorten die de monding opzwemmen op zoek naar prooi. Augustus en september zijn in onze regio de belangrijkste maanden voor terugtrek naar het zuiden voor deze soort. Maar we kijken ook uit naar eventueel doortrekkende en eventjes pleisterende Grote sternen en Visdiefjes, die in de Zwinmonding jagen op jonge visjes en zandspiering.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 01 september 2024: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers uit het hoge noorden is september in onze regio een belangrijke doortrekmaand. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden opzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar, die nu soms in vrij grote groepen op trek is naar het zuiden, kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers en mogelijks ook Tapuit verwachten.

En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals Fuut, Dodaars, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling, Krakeend en eventueel ook nog de Zomertaling, die hier dit jaar gebroed heeft. Ook treffen we mogelijks ook nog de zeldzame Steltkluut in het gebied, evenals algemenere steltlopers zoals de Tureluur en de Kluut die hier nagenoeg het jaar rond aanwezig zijn.

Ook zwaluwen zijn voor het ogenblik nog volop aanwezig en jagen over het water op de talrijk aanwezige insecten.  Ook de Oeverzwaluw die in dit gebied broedt, maakt zich gereed om naar het zuiden te vertrekken en jaagt nog even volop bij hun broedterrein.

Qua roofvogels kijken we in dit gebied naast Torenvalk vooral ook uit naar de Bruine kiekendief die in de kreken in de ruime omgeving van dit gebied gebroed hebben. Maar in de doortrekperiode van roofvogels maken we ook kans op andere soorten, zoals Sperwer, Visarend en Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 08 september 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Steltlopertrek in een intergetijdengebied.

Dit prachtige slikke- & schorregebied met voorliggende zandbanken is enorm rijk aan organismen.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, die hier in de nazomer in grote aantallen kunnen aanwezig zijn en we met behulp van de telescoop van de gids prachtig kunnen waarnemen.

Rond deze periode zijn heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste doortrekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet- en Krombekstrandloper kennen in deze periode in onze contreien hun hoofddoortrekperiode. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote getale aanwezig zijn. In kleinere aantallen trekken nu ook Regenwulpen volop door.

En het is voor het ogenblik ook volop doortrekperiode van de Visarend. Mits een beetje geluk zien we deze prachtige roofvogel in dit aantrekkelijk jachtgebied voor deze soort.

Uiteraard hebben we ook oog voor de diverse bloeiende planten, want in deze periode is het nog steeds bloeitijd van de schorre. In dit gebied treffen we ondermeer nog Zeeaster in bloei aan & de toch wel zeldzame Zeealsem.

Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 15 september 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige als droge type is met z’n halfwilde grote grazers, typische nazomerbloeiers en variërend landschap ook in de nazomer een echte aanrader.

Ook nu kent het duin nog tal van bloeiende planten als Jacobskruiskruid, Gewone rolklaver, Watermunt, Stijve ogentroost, Wolfspoot, Zeepkruid en diverse soorten duizendguldenkruid en enkele nazomersoorten als Hennepnetel. In de vochtige duingraslanden maken we nu ook kans op de zeldzame nazomerbloeiers als Parnassia en Slanke duingentiaan. Waar deze bloeiende planten aanwezig zijn, vinden we bij zonnig weer ook nog een aantal vlindersoorten zoals Klein en Groot koolwitje, Klein geaderd witje, Icarusblauwtje en Oranje en Bruin zandoogje.

In deze periode treffen we bovendien ook nog diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter is tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten. Rond de duinpoelen maken we ook nog kans op de Grote keizerlibel. En dan zijn er nog de diverse soorten heidelibellen.  Deze libellen worden tijdens hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die gespecialiseerd zijn in de jacht op libellen en zwaluwen. Deze laatste zijn nu volop aan het verzamelen om hun trek naar het zuiden aan te vatten.

Maar ook andere roofvogels zoals Buizerd, Sperwer en Havik frequenteren het gebied. En het is ook nog doortrekperiode naar het zuiden van de vrij zeldzame Wespendief.

En ook steltlopers als Regenwulp, Oeverloper en de sierlijke Lepelaar zijn in onze contreien nu nog op doortrek en foerageren soms in de omgeving van de grotere poelen in de duinweiden.

Deze periode maken we ook de meeste kans om in de ruigere graslanden van de duinweiden de prachtige, maar zeldzamere Tijgerspin aan te treffen.

En als het weer een beetje mee zit, zonnen jonge Boomkikkertjes op de bladen In het braamstruweel, die in de doornige vegetatie bescherming vinden, maar ook prooi zoeken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 22 september 2024: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 14:30 uur aan de Slikkenburgseweg Breskens (zuidkant natuurgebied) ter hoogte toegang natuurgebied (in de berm parkeren).
Thema: Van Lepelaar tot Visarend: over allerhande doortrekkende steltlopers en enkele roofvogels.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied.

In deze periode bezoeken we dit gebied vooral om doortrekkende steltlopers waar te nemen, die op de voedselrijke slikken en schorren komen foerageren en rusten op hun trektocht naar het zuiden.

Heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden, zijn op terugweg van hun broedgebieden in het hoge noorden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste doortrekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet-, Krombek-, Kleine en Temmincks strandloper en de superzeldzame Grauwe franjepoot kennen nu in onze contreien hun hoofddoortrekperiode. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier, Grutto & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote groepen aanwezig zijn. In kleinere aantallen trekken nu ook Regenwulp, Groenpootruiter en Kemphaan volop door. Met de telescoop van de gids bekijken we de aanwezige exemplaren van deze soorten van dichtbij.

En het is voor het ogenblik ook nog volop doortrekperiode van de Visarend. En ook dit gebied is een aantrekkelijk jachtgebied voor deze soort. Dus met enig geluk maken we ook hier een mooie kans op waarneming van deze bijzondere soort. Vorig jaar waren op bepaalde momenten niet minder dan 2 Visarenden in het gebied aanwezig.  Maar dit gebied is tevens het jachtterrein van de Bruine kiekendief.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).