Kalender

Om de kwaliteit van onze geleide natuurwandelingen hoog te houden, wordt het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot MAXIMAAL 20 of 25 afhankelijk van het gebied dat bezocht wordt. 
Voor deelname aan de natuurwandelingen VERPLICHTE INSCHRIJVING per deelnemer via het formulier op deze website (ook voor leden) uiterlijk tegen het uur vermeld onder deelname bij de omschrijving van de desbetreffende wandeling hieronder. Het uur van uiterlijke inschrijving kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden.
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving via google-formulieren (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij superlate inschrijving bewijs van storting bij hebben).
Indien je reeds ingeschreven bent voor een wandeling en je kunt wegens ziekte toch niet deelnemen, gelieve ons dan tijdig telefonisch te verwittigen, zodat we je inschrijving opnieuw kunnen openstellen voor andere deelnemers. 

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen, ook in relatie tot de geplande natuurwandelingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

Nazomer- & herfstkalender 2023

zondag 03 september 2023: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).


Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers uit het hoge noorden is september in onze regio een belangrijke doortrekmaand. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden opzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar, die nu soms in vrij grote groepen op trek is naar het zuiden, kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers en mogelijks ook Tapuit verwachten.

En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals Fuut, Dodaars, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling, Krakeend en eventueel ook nog de Zomertaling, die hier dit jaar gebroed heeft. Ook is de zeldzame Steltkluut nog in het gebied aanwezig, evenals algemenere steltlopers zoals de Tureluur en de Kluut die hier nagenoeg het jaar rond aanwezig zijn.

Ook zwaluwen zijn voor het ogenblik nog volop aanwezig en jagen over het water op de talrijk aanwezige insecten.  Ook de Oeverzwaluw die in dit gebied broedt, maakt zich gereed om naar het zuiden te vertrekken en jaagt nog even volop bij hun broedterrein.

Qua roofvogels kijken we in dit gebied naast Torenvalk vooral ook uit naar de Bruine kiekendief die in de kreken in de ruime omgeving van dit gebied gebroed hebben. Maar in de doortrekperiode van roofvogels maken we ook kans op andere soorten, zoals Sperwer, Visarend en Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 10 september 2023: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.


Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Steltlopertrek in een intergetijdengebied.

Dit prachtige slikke- & schorregebied met voorliggende zandbanken is enorm rijk aan organismen.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, die hier in de nazomer in grote aantallen kunnen aanwezig zijn en we met behulp van de telescoop van de gids prachtig kunnen waarnemen.

Rond deze periode zijn heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet- en Krombekstrandloper kennen in deze periode in onze contreien hun hoofddoortrekperiode. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote getale aanwezig zijn. In kleinere aantallen trekken nu ook Regenwulpen volop door.

En het is voor het ogenblik volop doortrekperiode van de Visarend. Mits een beetje geluk zien we deze prachtige roofvogel in dit aantrekkelijk jachtgebied voor deze soort.

Uiteraard hebben we ook oog voor de diverse bloeiende planten, want in deze periode is het nog steeds bloeitijd van de schorre. In dit gebied treffen we ondermeer nog Zeeaster in bloei aan & de toch wel zeldzame Zeealsem.

Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 17 september 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige & droge type is met z’n halfwilde grote grazers, typische nazomerbloeiers en variërend landschap ook in de nazomer een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten.  De libellen worden op hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die jacht op hen maken. En in deze periode maken we in de ruigere duingraslanden ook een goede kans op de prachtige tijgerspin.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper zijn in deze periode nog op trek naar het zuiden en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

En als het weer een beetje mee zit, zonnen jonge Boomkikkertjes op de bladen In het braamstruweel, die in de doornige vegetatie bescherming vinden, maar ook prooi zoeken.

Ook de zeldzamere echte nazomerbloeiers van het duingebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan staan op heden met enkele exemplaren in bloei in een vochtige duinpan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 24 september 2023: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.


Afspraak: om 14:30 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen (betaalparking).
Thema: Van Lepelaar tot Visarend: over allerhande doortrekkende steltlopers en enkele roofvogels.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied.

In deze periode bezoeken we dit gebied vooral om doortrekkende steltlopers waar te nemen, die op de voedselrijke slikken en schorren komen foerageren en rusten op hun trektocht naar het zuiden.

Heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden, zijn op terugweg van hun broedgebieden in het hoge noorden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet-, Krombek-, Kleine en Temmincks strandloper en de superzeldzame Grauwe franjepoot kennen nu in onze contreien hun hoofddoortrekperiode. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier, Grutto & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote groepen aanwezig zijn. In kleinere aantallen trekken nu ook Regenwulp, Groenpootruiter en Kemphaan volop door. Met de telescoop van de gids bekijken we de aanwezige exemplaren van deze soorten van dichtbij.

En het is voor het ogenblik ook nog volop doortrekperiode van de Visarend. En ook dit gebied is een aantrekkelijk jachtgebied voor deze soort. Dus met enig geluk maken we ook hier een mooie kans op waarneming van deze bijzondere soort. Vorig jaar waren op bepaalde momenten niet minder dan 3 Visarenden in het gebied aanwezig.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 07 oktober 2023: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrekkende steltlopers en eerste wintergasten…

Op amper een 40 minuutjes rijden van Knokke-Heist langs een prachtig stukje Zeeuwse kust ligt Het Voorland bij Nummer Eén. We kijken er uit naar de doortrekkende en eerste arrivals van overwinterende steltlopers en waterwild.  In elk geval kunnen we ervan op aan dat we Bergeenden, Wintertalingen, Wilde eenden en Krak- en/of Slobeenden zullen waarnemen.  En ook de eerste groepen Smienten zullen intussen gearriveerd zijn vanuit het hoge noorden. Maar ook zeldzamere soorten als Pijlstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn. De echte winterganzen zullen waarschijnlijk nog niet aanwezig zijn, maar tegenwoordig treffen we er het ganse jaar vrij grote groepen Brandganzen en Canadaganzen.

Qua steltlopers zijn we er in dit gebied in deze periode alvast zeker van Steenlopers van vrij dichtbij te zien te krijgen.  En verder natuurlijk ook Bonte strandloper die intussen als doortrekker en wintergast aanwezig is in soms vrij grote aantallen evenals doortrekkende en overwinterende Tureluur, Bontbekplevier, Kievit, Rosse grutto & Zilverplevier.  Maar we maken in deze periode ook nog steeds kans op doortrekkende Lepelaars en ook nog enkele doortrekkende ruiters. En in deze periode trekt ook de zeldzame Kleine strandloper nog in kleine aantallen door langs onze kust. En gedurende het ganse jaar treffen we er meestal ook enkele jagende Kleine zilverreigers en uiteraard de alom aanwezige Scholekster en Wulp.

Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust ervoor, dat we bij laagtij een mooie kans maken om met behulp van de telescoop van de gids Gewone zeehonden gade te slaan.

De schorre is intussen uitgebloeid en kleurt tussen het grijsgroen van de Gewone zoutmelde rood door het Klein schorrekruid en de Zeekraal.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien koud weer warme, winddichte kledij.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 08 oktober 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur en intrede van de herfst in een gevarieerd duingebied.

Langzaamaan begint in dit prachtige 222 ha grote duingebied de nazomer over te gaan in de herfst. Dit wordt een boeiende ontdekkingstocht dwars door het afwisselende landschap met zowel vochtige als droge duingraslanden, duinstruweel, duinbos en zeereepduin op zoek naar de typische nazomer- en eerste typische herfstfenomenen.

Zo zijn er nog een flink aantal bloeiende planten, zoals algemenere soorten als Zwart knoopkruid, Kleine leeuwentand, Klein streepzaad, Zeepkruid, Watermunt, Brunel en de zeldzamere duizendguldenkruiden en Sierlijke vetmuur. Maar ook voor de uiterst zeldzame nazomerbloeier van de vochtige duinpannen, de Slanke duingentiaan, is het nu nog een van de typische bloeimaanden.

Bovendien zijn er ook nog wat libellen waar te nemen, zoals diverse soorten heidelibel en vooral de prachtige Paardenbijter is in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten.

Maar in deze periode zijn normaal ook heel wat doortrekkende zangvogels in het duin aanwezig. Het dichte duinstruweel biedt ideale bescherming om te rusten en is bovendien voedselrijk met de talrijke vlier- en braambessen, zodat ze voldoende kracht kunnen op doen om hun tocht naar het zuiden verder te zetten.

Ook het aantal roofvogels, zoals Sperwer en Buizerd, neemt toe in het duin met uit het noorden afkomstige overwinteraars en ook doortrekkende roofvogels.

En indien de weersomstandigheden geschikt zijn, kijken we uiteraard ook uit naar de diverse paddenstoelsoorten, waaronder de vrij zeldzame wasplaten, waarvan de Zwartwordende wasplaat het algemeenst is. Maar ook diverse stuifzwammen en inktzwammen vinden we in deze periode bij geschikt weer volop in de duingraslanden. Mogelijks vinden we ook typische en zeldzamere soorten van het blanke duin zoals Zandtulpje, Duinstinkzwam en Zeeduinchampignon.

En als het weer een beetje mee zit, is dit zowat de laatste kans om vòòr het intreden van de winter ook nog jonge Boomkikkertjes in het braamstruweel te zien zonnen.

Ook een ontmoeting met de diverse halfwilde grote grazers, zoals de Konikspaarden, Schotse hooglanders, Shetlandpony’s en Duingeiten is voor groot en klein een leuke en indrukwekkende ervaring.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtig najaar mogelijks laarzen noodzakeliljk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 22 oktober 2023: Geleide natuurwandeling met speciale aandacht voor paddenstoelen in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.

Afspraak: om 14:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Herfstperikelen en paddenstoelenrijkdom in het bos.

De herfstperiode is het ideale moment om een bezoek te brengen aan gevarieerd loofbos.  Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland geeft ons ook de kans allerhande soorten waar te nemen, die we in een duinbos aan de kust niet aantreffen, zoals de Boomklever, maar ook tal van opvallende padenstoelen, terwijl heel wat zwammen van het duin & duinbos vrij klein en onopvallend zijn. Niet alleen maken de herfstkleuren van de bomen het bos nu heel aantrekkelijk, maar het is immers in deze periode dat diverse soorten paddenstoelen het bos in allerhande kleuren tooien. Een gevarieerd loofbos kent tal van soorten paddenstoelen, waaronder ook een aantal grotere en opvallend gekleurde soorten, zoals de alom bekende Vliegenzwam, maar ook Kopergroenzwam, Rodekoolzwam, Geschubde inktzwam, Aardappelbovist, diverse boleten en russula’s, de vrij zeldzame maar prachtige Porseleinzwam. Tijdens de wandeling wordt aandacht besteed aan de enorme gevarieerdheid aan vormen en maten waarin zwammen kunnen verschijnen. Het bosgebied kent bijna een oneindigheid aan paddenstoelsoorten met de meest ongelooflijke of sprookjesachtige namen, die ons herinneren aan bijgeloof, giftigheid, geur en smaak van de diverse soorten.

Ook maken we in deze periode ook wel kans om een aantal vogelsoorten waar te nemen, zoals de vrij luidruchtige Gaai, diverse spechten, Boomklever, Buizerd en gemengde groepen rondtrekkende mezen.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zaterdag 28 oktober 2023: Geleide natuurwandeling in Maldegemveld / Drongengoedbos.

Afspraak: om 14:30 uur aan einde Prinsevelddreef Maldegem (parkeren in de wegberm).
Thema: Herfst in Eiken-Berken-Beukenbos en schrale heide & bronst Damhert.

Het Maldegemveld/Drongengoedbos bestaat hoofdzakelijk uit gemengd Eiken-Berkenbos & gemengd Eiken-Beukenbos met her en der stukken heidevegetatie. Vooral Lork en Grove den vertegenwoordigen het naaldhout.

We gaan op zoek naar alles wat de herfst in dit prachtige bos/heidegebied uitmaakt en gaan dus vooral ook uitkijken naar allerhande paddenstoelen, zoals de opvallende Vliegenzwam, Paarse schijnridder, Berkezwam, diverse boleten en melkzwammen en tal van andere soorten, die al dan niet opvallen.

Maar het is bovendien ook de periode van de bronst van het Damhert, waarbij de mannetjes strijden om de gunst van de vrouwtjes om te paren en hun roedel verdedigen tegen rivaliserende mannetjes. De mannetjes van het Damhert burlen dan ook in deze periode. Als het weer een beetje mee wil, horen we sowieso de burlende ♂♂, die dikwijls ook tijdens de dag actief zijn.  Maar als het ’s avonds wat rustiger wordt, hebben wel meer kans om ze eventueel ook te zien te krijgen, evenals het Ree, die echt wel een schemeringsdier is en vooral bij avondval tevoorschijn komt om te foerageren.

Daarnaast kijken we uiteraard ook uit naar allerhande vogels o.m. diverse spechtensoorten, zoals zowel de Grote bonte, Groene als de veel zeldzamere Zwarte specht, die een typische soort is van gemengd Eiken-Beukenbos.  Maar in het gebied zijn ook algemenere soorten aanwezig, als Boomklever, Winterkoning, Vink, Roodborst, Buizerd, Pimpel- & Koolmees en de typische soorten voor vooral de naaldhoutbestanden, de Kuifmees en de Zwarte mees.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

woensdag 01 november 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Herfst in het duin.

Het is volop herfst in het duin. Bij vrij zachte nachttemperaturen en vochtig weer verschijnen allerhande soorten paddenstoelen, waarvan een groot aantal soorten typisch zijn voor het duinmilieu.  De paddenstoelen in het duin zijn over het algemeen vrij klein, maar vertonen een breekbare schoonheid.  In de schrale duingraslanden zijn dat o.m. de kleurrijke, zeldzame wasplaten met opvallende oranjerode en gele kleuren, waarvan de Zwartwordende wasplaat de algemeenste wasplaat is voor de Zwinduinen. Maar ook opvallende grotere paddenstoelsoorten als Geschubde inktzwam & Ruitjesbovist en unieke vormen als het Zandtulpje en Witte kluifzwam zijn er aan te treffen. Maar ook vele kleine soorten als diverse mosklokjes, Hazepootje, Plooirokje, Gesteelde stuifbal,  Afgeplatte en Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Paarsharttrechtertje.

Het duin begint intussen op enkele algemene plantensoorten na volledig uitgebloeid te raken.

Een ontmoeting met de jaarrond aanwezige grote grazers, zoals de Schotse hooglanders, Koniks, Shetlandpony’s of Duingeiten blijft ook altijd een leuke ervaring voor jong en oud.

Het is tevens de tijd van het jaar dat heel wat roofvogels in het duin vertoeven.  Dit vergroot de kans op een ontmoeting met Buizerd, Havik en/of Sperwer.  Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals Groene of Grote bonte specht en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen in het winterhalfjaar om in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insecten en hun larven. Safety in numbers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 05 november 2023: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg (Nederland).
Thema: Eerste wintergasten in waterrijke polders en bij grote plassen.

De Sophiapolder is een waterrijk gebied met diverse plassen en broedvogeleilanden.  In het winterhalfjaar vormt het een belangrijke trekpleister voor waterwild en steltlopers.  Diverse soorten grondeleenden zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling en Wilde eend foerageren op de plassen. Kuifeend en Tafeleend duiken in de diepere delen van de plassen naar allerhande zoetwaterorganismen.  Maar ook overige overwinterende eendensoorten als Pijlstaart kunnen nu reeds aanwezig zijn, evenals Aalscholver, Dodaars, Fuut & diverse reigers.

Smient en diverse ganzensoorten, waaronder ook echte winterganzen als Kolgans en eventueel zelfs Kleine rietgans, grazen in de aangrenzende graslanden of komen er een veilige roestplaats zoeken op het water of op de broedvogeleilanden.

Maar er overwinteren ook steltlopers in onze waterrijke gebieden.  Vooral Kievit is in het winterhalfjaar soms met enkele honderden exemplaren aanwezig, dikwijls aangevuld met kleinere groepjes Goudplevier. Verder zijn er meestal ook wel wat Wulpen en enkele Watersnippen aanwezig, ook al zijn deze laatste met hun enorme schutkleur niet altijd even makkelijk op te sporen.

Met behulp van de telescoop van de natuurgids worden de diverse soorten bekeken en wordt ook gewezen op de kenmerken om de diverse soorten van elkaar te onderscheiden.

Ook zijn er in het winterhalfjaar dikwijls diverse roofvogelsoorten aanwezig, zoals Slechtvalk, Buizerd en Blauwe kiekendief, en is een ontmoeting met deze soorten dus zeker niet uitgesloten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 19 november 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Herfst in het duin.

Het is volop herfst in het duin. Bij vrij zachte nachttemperaturen en vochtig weer verschijnen allerhande soorten paddenstoelen, waarvan een groot aantal soorten typisch zijn voor het duinmilieu.  De paddenstoelen in het duin zijn over het algemeen vrij klein, maar vertonen een breekbare schoonheid.  In de schrale duingraslanden zijn dat o.m. de kleurrijke, zeldzame wasplaten met opvallende oranjerode en gele kleuren, waarvan de Zwartwordende wasplaat de algemeenste wasplaat is voor de Zwinduinen. Maar ook opvallende grotere paddenstoelsoorten als Geschubde inktzwam & Ruitjesbovist en unieke vormen als het Zandtulpje en Witte kluifzwam zijn er aan te treffen. Maar ook vele kleine soorten als diverse mosklokjes, Hazepootje, Plooirokje, Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Paarsharttrechtertje.

Het duin begint intussen op enkele algemene plantensoorten na volledig uitgebloeid te raken.

Een ontmoeting met de jaarrond aanwezige grote grazers, zoals de Schotse hooglanders, Koniks, Shetlandpony’s of Duingeiten blijft ook altijd een leuke ervaring voor jong en oud.

Het is tevens de tijd van het jaar dat heel wat roofvogels in het duin vertoeven.  Dit vergroot de kans op een ontmoeting met Buizerd, Havik en/of Sperwer.  Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals Groene of Grote bonte specht en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen in het winterhalfjaar om in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insecten en hun larven. Safety in numbers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 26 november 2023: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over overwinterende steltlopers en allerhande waterwild.

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikken en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar overwinterende steltlopers en waterwild. Zodra de eerste winterkoude z’n intrede doet, kunnen we erop rekenen, dat de eerste echte wintergasten aanwezig zijn. Met een beetje geluk zien we er dan ook reeds Middelste zaagbek of mogelijks Brilduiker.  Dit gebied is tijdens de winter in onze regio zelfs het beste gebied om Middelste zaagbek waar te nemen.  Naast vrij grote aantallen Brand- en mogelijks Kolgans maken we hier ook kans op Rotgans, een typische soort van het zoutwatermilieu. Dit is dan ook een van de beste gebieden in de regio om ook deze soort waar te nemen.

De voedselrijkdom van de slikplaten, schorrengraslanden en zandbanken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op talloze overwinterende vogels, zoals Smient, Wintertaling, maar in het bijzonder grote groepen steltlopers als Bonte strandloper, Rosse grutto, Wulp en kleinere aantallen Steenloper, Tureluur, Zilverplevier, Kluut en nog veel meer.  Met behulp van de telescoop van de natuurgids bekijken we de diverse soorten en hun foerageergedrag.

Bij dit unieke gebied valt altijd wel het een en ander te beleven en waar te nemen.  Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust en het tij tijdens de geleide wandeling er ook voor, dat we er nagenoeg zeker van zijn om met behulp van de telescoop van de gids in hoofdzaak Gewone zeehonden waar te nemen.

Hou er wel rekening mee, dat het deze tijd van het jaar buitendijks met een schrille noordoostenwind echt wel koud kan zijn. Dus kleed je superlekker warm!

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475/407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien koude weersomstandigheden zeer warme, winddichte kledij. Laarzen mogelijks noodzakelijk..
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 03 december 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Winterperikelen in het duin…

Tijdens het winterhalfjaar en normale wintertemperaturen vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van hoofdzakelijk duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Spreeuw, Kramsvogel en Koperwiek. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van deze laatste twee overwinterende lijsterachtigen bij ons in de duinen.

Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals diverse spechtensoorten en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen om in het winterhalfjaar in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insecten en hun larven. Safety in numbers.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels.  Uiteraard maken we ook een zeer grote kans op het zien van exemplaren van de steeds aanwezige Buizerd.

En ook een ontmoeting met de aanwezige grote grazers, zoals de Koniks en de Schotse hooglanders blijft altijd een indrukwekkende ervaring.

Is de winter eerder zacht kunnen we ook nog een aantal paddenstoelen terugvinden, zoals de Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Gele trilzwam.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden Indien vochtig najaar en winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 10 december 2023: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 14:30 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen.
Thema: Overwinteraars tussen zoet en zout: over eenden, ganzen, steltlopers & roofvogels…

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. De grote open wateroppervlaktes, uitgestrekte schorre en slikke vormen ’s winters een grote aantrekkingspool voor allerhande watervogels, zoals eenden, ganzen, fuutachtigen en steltlopers. Deze biotopen zijn voor deze soorten als een open banket. Kuif- & Tafeleend, Fuut, Dodaars & Aalscholver duiken in het open water naar allerhande waterorganismen en vis. Tal van zwemeenden als Wilde eend, Slobeend, Wintertaling, Krakeend en de elegante Pijlstaart dobberen op het water en grondelen op zoek naar kleine organismen. Smienten en diverse ganzen grazen op de oevers en steltlopers als Bonte strandloper, Kievit, Zilverplevier, Wulp, Kluut en Tureluur trippelen de schorre en slikke af op zoek naar prooi. En ook Blauwe reiger en Grote & Kleine zilverreiger waden door het water of staan onbeweeglijk langs de oever om een prooi te verrassen.

En waar dergelijke grote groepen vogels aanwezig zijn, treffen we met een portie geluk ook prooivogels als Slechtvalk, Buizerd en heel misschien het uiterst zeldzame en eerder onopvallende Smelleken, onze kleinste valk en een snelle jager op zangvogeltjes en kleinere steltlopersoorten. En ook de bij ons overwinterende Blauwe kiekendief frequenteert dit ideale jachtgebied regelmatig. Als een groot deel van de vogels plotseling het luchtruim kiest is het altijd even uitkijken naar deze jagers.

Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber. In dit gebied gidsen we met behulp van telescoop, zodat alle vogels optimaal kunnen gespot worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 17 december 2023: Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk Retranchement Nederland.
Thema: Overwinterende eenden, steltlopers & andere overwinterende vogels van slik en schorre.

In de Zwinmonding en de uitgebreide Zwinvlakte gaan we op zoek naar de overwinterende vogels.

De bij laagtij droogvallende slikken van de uitgebreide Zwinvlakte vormen het ideale foerageergebied voor tal van overwinterende steltlopers. Vooral Wulp, Bonte strandloper, Scholekster en Bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwinvlakte aanwezig, aangevuld met kleinere aantallen Zilverplevier.

Ook overwinterende eenden als Bergeend, Smient en Wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms treffen we in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen aan, een typische soort voor het zilte milieu en het kustgebied.

Als we echt heel veel geluk hebben en de winter een beetje winter te noemen is, zien we in de slikke en schorre mogelijks een groepje van de zeldzame Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die zich te goed doen aan de zaadjes van Klein schorrekruid en Lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat we deze zangvogeltjes kunnen waarnemen. Ook IJsvogel foerageert sommige winters langs de Zwingeul.

In de schorre aan de rand van de Zwingeul bevindt zich ook een kleine slaapplaats van de zeldzame Blauwe kiekendief. Nu na de grote uitbreidingswerken de rust in het gebied teruggekeerd is, kan deze traditionele slaapplaats van deze soort mogelijks opnieuw uitgroeien naar z’n vroegere grootte. Tegen avondval kijken we dan ook uit naar arriverende, overwinterende exemplaren van de Blauwe kiekendief, Terwijl genieten we tevens van een groeiend aantal Wulpen, die ook op hun slaapplaats in de schorre arriveren.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

woensdag 27 december 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het wintert in het duin.

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van vooral duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van vooral de noordelijke lijsterachtigen die bij ons in de duinen aanwezig zijn. Ook gemengde groepjes mezen, bestaande uit Kool- en Pimpelmezen soms aangevuld met een groepje Staartmezen, trekken foeragerend door het duin.  Maar we kijken ook uit naar Grote bonte en Groene specht, allerhande vinkachtigen, zoals Putter, Groenling, Vink, maar ook de veel zeldzamere typische wintersoort, de Keep.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels. Uiteraard is ook de Buizerd als jaarvogel in de Zwinduinen tijdens de winter met een flink aantal exemplaren aanwezig.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.  Ook hier geldt, hoe strenger de winter in het noorden hoe meer Houtsnippen in onze duinen overwinteren en hoe groter de kans op een waarneming. En bij avondval maken we ook een kansje op een ontmoeting met een van de aanwezige uilen, zoals Bosuil of Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden Indien vochtig najaar en winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zaterdag 30 december 2023: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Overwinterende wilde zwanen, ganzen en eenden in onze regio.

Tijdens deze geleide natuurwandeling is waterwild troef bij Natuurexploratie.  De Sophiapolder is een prachtig plassengebied gelegen ten zuiden van Oostburg.  Tijdens het winterhalfjaar zijn hier dan ook talrijke soorten waterwild waar te nemen.

Deze natuurwandeling is dan ook het ideale moment om kennis te maken met de vele soorten eenden en ganzen die tijdens de winter in onze polders aanwezig zijn en ze ook te leren herkennen.  Met behulp van een telescoop toont de natuurgids de diverse soorten en wijst je op de makkelijkste kenmerken om de soorten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Smient, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Kolgans, Canada- en Brandgans zijn zeker van de partij, maar mogelijks ook Pijlstaart, Tafeleend en misschien zelfs een enkele Brilduiker.

En als er Kleine zwanen in de streek pleisteren, dan is er een goede kans dat ze bij avondval komen slapen op de veilige plassen van de Sophiapolder. 

Uiteraard wordt er ook uitgekeken naar eventuele roofvogels die in de buurt van dit plassengebied op zoek zijn naar prooi, zoals Slechtvalk en Blauwe kiekendief.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Warme kledij, verrekijker, eventueel telescoop en loep.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

vrijdag 05 januari 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Wintergasten in de zilte inlagen en het buitendijks gebied

Het natuurgebied ’t Voorland bestaat uit zogenaamde inlagen die bij extra hoogtij overspoeld worden met zout water.  Deze inlagen bestaan dan ook uit slik, schorre en zilte graslanden.  Vòòr deze inlagen liggen bovendien zandbanken die bij laagtij bloot komen & intussen zelfs duineilanden, die van de inlagen afgescheiden worden door een diepe stroomgeul, waardoor ze een ideale rustplaats bieden aan de aanwezige meestal Gewone zeehonden, die we met de telescoop een ogenblik kunnen gadeslaan.

In deze periode zijn heel wat overwinterende eendachtigen aanwezig. We hopen uiteraard ook op de echte wintergasten van meer open en dikwijls zout water, zoals Middelste zaagbek en Brilduiker in het gebied aan te treffen. Maar ook algemenere soorten van vochtig grasland en kleine plassen als Smient, Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Bergeend en soms Pijlstaart foerageren op de inlagen of de waterplassen achter de binnendijk. Meestal zijn nu ook de echte winterganzen aanwezig, vooral Kolgans en soms Kleine rietgans, maar ook Brandgans, Canadagans en Grauwe gans die ook het ganse jaar in het gebied vertoeven.  Bovendien is dit gebied ook dè plaats waar we het meeste kans maken om de Rotgans aan te treffen, een typische gans van het zilte milieu.

Deze wandeling is dan ook een must voor elke vogelliefhebber. Kleed je wel echt heel warm. Tijdens het winterhalfjaar kan het in dit gebied bitsig koud zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Zeer warme winddichte kledij ten zeerste aanbevolen..
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 07 januari 2024: Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse Polder: ganzen- & velduilenwandeling.

Afspraak: om 15:30 uur aan de randparking (park&walk) Uitkerkse Polder langs de Neptunuslaan te Wenduine (De Haan).
Thema: Over echte vriezeganzen, Velduilen en andere wintergasten in vochtige polders.

Tijdens deze winterse wandeling bekijken we met behulp van de telescoop van de gids de diverse wintergasten van de vochtige polders. In de Uitkerkse polder verblijft in deze periode zowel de Kolgans als de Kleine rietgans.  Dit zijn de echte winterganzen die vanuit het hoge noorden in onze polders komen overwinteren. Kleine rietgans wordt evenwel steeds zeldzamer bij ons en trekt steeds minder door naar onze polders, maar in deze periode maken we de beste kans om deze soort bij ons in de polders aan te treffen.  Verder zijn ook grote groepen Brandgans aanwezig, deels jaarvogels, maar afhankelijk van de strengheid van de winter mogelijks ook aangevuld met overwinterende exemplaren uit het hoge noorden.  Bovendien pleisteren in de vochtige weilanden ook grote groepen Smienten, maar ook andere eendachtigen zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Bergeend, Kuifeend en Pijlstaart.

Ook diverse soorten reigers, zoals de Blauwe reiger, Kleine zilverreiger en steeds meer ook de voor onze regio veel zeldzamere Grote zilverreiger, die de laatste jaren nagenoeg constant in het gebied aanwezig is. En de laatste winters verblijven in onzer regio zelfs enkele Koereigertjes, nog een soort die met de klimaatopwarming steeds meer bij ons waargenomen wordt.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar Blauwe kiekendief en Velduil, beiden jagers van open terrein.  In tegenstelling tot de meeste andere uilen, is de Velduil dikwijls dagactief en vooral in de laatste uren voor zonsondergang maken we een grotere kans op een ontmoeting met deze prachtige vogel. We starten deze wandeling dan ook iets later, zodat we de koude kunnen trotseren tot de schemering volledig is ingetreden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Superwarme, winddichte kledij aangeraden..
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..