Kalender

Onze geleide natuurwandelingen gaan voor het ogenblik opnieuw door met MET MAXIMAAL 15 DEELNEMERS, dit is een eigen keuze om de kwaliteit van onze natuurwandelingen hoog te houden, want zogezegd kunnen buitenactiviteiten met gids tot met 25 deelnemers. Maar met gids die net als de deelnemers een mondmasker draagt, lijkt het ons niet realistisch om met dergelijk grote groep op stap te gaan. 
Vanaf begin juli kunnen ook de geleide natuurwandelingen in Nederland opnieuw doorgaan. 
We laten voorlopig ook de geannuleerde wandelingen op onze website staan. Ze kunnen je inspireren om met je gezinsbubbel of tot maximaal 8 personen op stap te gaan en het een en het ander waar te nemen. Geniet ervan! 
Binnenkort zien we elkaar dus terug met evenwel nog steeds mondmasker volgens de geldende coronamaatregelen!

Voor deelname aan de natuurwandelingen verplichte inschrijving per deelnemer uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via formulier op deze website (ook voor leden). Eigen mondmasker tijdens de wandeling verplicht, òòk voor de wandelingen in Nederland. 

Dit wil tevens zeggen voorafbetaling voor niet-leden (best vroeger inschrijven of bewijs van storting bij hebben indien pas laat betaald), daar betaling ter plaatse volgens het protocol voor gidsbeurten verboden is. We mogen tijdens de wandelingen ook niks doorgeven, ook geen cash geld dus. Voorlopig zijn de gegidste wandelingen, volgens het protocol en volgens onze eigen praktische haalbaarheid om ook kwaliteitsvolle wandelingen te verzorgen, beperkt tot maximaal 15 deelnemers (exclusief gids(en)) vanaf 8 mei. 
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet ook onmiddellijk als een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, reeds volzet is. Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist.

Tijdens de wandelingen zijn voor alle deelnemers (ouder dan 10 jaar) mondmaskers verplicht. Het is immers onmogelijk om tijdens een geleide natuurwandeling steeds 1,5 meter afstand te behouden tussen de deelnemers, ook al proberen we dit zoveel mogelijk wel te doen.
Ook zullen we, zoals we vroeger deden, geen verrekijkers en loepen kunnen doorgeven.

Dus vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

zaterdag 19 juni 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over orchideeën en de bijzondere lenteflora van Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van schrale duingraslanden.  Het gebied is in deze periode toch wel bijzonder rijk aan vrij zeldzame planten, waaronder diverse soorten orchideeën als Bijenorchis, Rietorchis & Gevlekte rietorchis. In de vochtige duingraslanden vinden we volop de Grote ratelaar, Watermunt, Wolfspoot, Zilverschoon, Stijve ogentroost en het voor onze streken vrij zeldzame Zompvergeet-mij-nietje.

In de droge duingraslanden vinden we typische soorten als Rolklaver, Slangenkruid, Jacobs- & Bezemkruiskruid, Akkervergeet-mij-nietje en het zeldzame Geelhartje.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insekten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein. We treffen hier dan ook diverse soorten zweefvliegen, hommels & vlinders.

Het duinstruweel wordt bewoond door zangvogels als Grasmus, Braamsluiper, Bosrietzanger en sommige jaren zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 20 juni 2021: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland). – AFGELAST WEGENS NEDERLANDSE CORONAMAATREGELEN

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Broedvogels en hun donsjongen van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Naast de algemenere waterwildsoorten als Wilde eend, Meerkoet & Waterhoen broeden hier ook soorten als Slobeend, Kuifeend, Krakeeend… Ook de uiterst zeldzame Geoorde fuut broedt hier of doet in elk geval een broedpoging.  Bovendien zijn de jongen in de broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen intussen bijna volgroeid.  Aan de rand van deze broedkolonie vinden de Brandganzen een broedplaats en hebben nu veelal donsjongen.  De Kluut die hier ook met een aantal koppels broedt, heeft intussen ook donsjongen, evenals de Kuifeenden met hun zwarte uitstekend duikende donsballetjes.  Ook de als broedvogel eerder zeldzame Slobeend zit in deze periode met donsjongen.

Qua zangvogeltjes maken we hier kans op de Veldleeuwerik & de Graspieper die hun zang laten horen tijdens hun typische vlucht, maar ook Witte en Gele kwikstaart treffen we in deze periode in het gebied.
Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen.

In deze periode kleuren de oevers van het plassengebied bovendien prachtig geel met de bloeiende Moerasandijvie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep en telescoop aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 26 juni 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 21:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De geheimen van het nachtleven in de Zwinduinen: over amfibieën, uilen, insecten en… zoogdieren?

Een avondwandeling door een gevarieerd en rijk natuurgebied is altijd een bijzondere beleving. Eind juni zijn normaliter de Boomkikkers nog actief en hun gezang klinkt nog steeds uit de voortplantingspoelen en het omgevende struweel.  Maar we kijken ook uit naar mogelijks jonge kikkertjes of padjes die net de poel verlaten hebben. 

Tevens is dit de periode dat de prachtige Julikever gaat ontpoppen en uitvliegen, en als we geluk hebben, maken we dus kans deze grote kever te zien. Hij is een typische soort van onze duingraslanden en duinbossen, vooral afhankelijk van de levensfase.

Uiteraard hopen we ook op een ontmoeting met een of ander zoogdier.  De meeste zoogdieren worden met de schemer actief en gaan op pad. Maar om hier kans op te hebben mogen wij niet opvallen, noch door geluid noch door geur. In dit duingebied maken we qua zoogdieren nog wel de beste kans om een Vos ons pad te zien kruisen, naast uiteraard het Wild konijn, dat vooral in de buitenduinen vrij sterk aanwezig is.

Met de batdetector proberen we vleermuizen op te sporen en tevens te zien te krijgen.
We houden ook onze oren open voor de roep van een Bosuil of een juveniele Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 27 juni 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén. – AFGELAST WEGENS NEDERLANDSE CORONAMAATREGELEN

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén Nederland.
Thema: Broedvogels van slik en schor.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laag tij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.  Met opkomend tij tijdens de wandeling zullen we bij de start van de wandeling met behulp van de telescoop van de gids de rustende zeehonden nog net kunnen zien zonnen en te water gaan.

Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied kijken we vooral uit naar de diverse soorten broedvogels met hun jongen, die nu volop in het gebied aanwezig zijn. Op de broedvogeleilanden in de schorre is het een drukte van je welste in de grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw. Maar als we goed uitkijken zien we aan de rand van de kolonie ook enkele nesten van de zeldzame Dwergstern. In het midden van de kolonie broeden ook de zeldzamere Zwartkopmeeuwen, die we als snel opmerken aan hun miauwende schreeuw terwijl ze aanvliegen met voedsel voor hun jongen. En ook Scholekster en Kluut zijn met een aantal koppels aanwezig.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep of telescoop aangeraden. Vanwege springtij laarzen of waterbestendige sandalen mogelijks noodzakelijk.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 01 juli 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De zomerse pracht van een gevarieerd duingebied.

Een unieke tocht dwars door de gevarieerde duinbiotopen van de Zwinduinen. Het gevarieerde duinlandschap van de Zwinduinen met een afwisselende vegetatie van droge en vochtige duingraslanden, duinpoelen, duinbos en duinstruweel bieden de natuurgids een ruime keuze aan organismen om aan het publiek te tonen.

In de Zwinduinen vinden we zowel droge als vochtige duingraslanden met een typische vegetatie van Watermunt, Wolfspoot, Stijve ogentroost en zeldzaamheden als diverse soorten Duizendguldenkruid. Vooral in de buitenduinen treffen we dan die heel droge duingraslanden aan met soorten als Geel walstro, Muurpeper, Akkerhoornbloem en Groot duinsterretjesmos.

Tijdens de doortocht van de Zwinduinen spotten we de aanwezige zangvogels & roofvogels en besteden we vooral ook aandacht aan de bloeiende planten en aanwezige insecten, zoals Blauwvleugelsprinkhaan, Basterdzandloopkever, vlinders, zweefvliegen, hommels & libellen. En uiteraard ontmoeten we er ook enkele van de diverse soorten grote grazers, zoals Konik & Schotse hooglander, die het duingebied helpen beheren en zorgen voor een grotere diversiteit.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 04 juli 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 10:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over broedvogels van strand en duin, de zomerse bloei schorre en embryonale duinen

Tijdens deze natuurwandeling besteden we bijzondere aandacht aan de unieke vegetatie van de schorre en embryonale duinen en overgang naar strand.  Een boeiende wereld van planten met speciale aanpassingen om in deze extreme biotopen te overleven.

Zeldzaamheden als Blauwe Zeedistel en Zeewolfsmelk komen abundant voor in de jonge duinen en staan in deze periode in volle bloei. Aan de voet van de jonge duinen vinden we de typische embryonale duinvormers.  Langs het pad door de jonge duinen & schorre vinden we Aardbeiklaver, Melkkruid, Fraai duizendguldenkruid, Grote ratelaar, Kruipend stalkruid, Echte koekoeksbloem…, een vegetatie die steeds meer evolueert naar een vegetatie van het zoete milieu.  In de jongste schorrestukjes kijken we uit naar de bloeiende Gerande schijnspurrie, Klein schorrekruid en aan de voet van de embryonale duinen staan soorten als Zeeraket & Zeepostelein.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar eventueel aanwezige broedvogels, zoals Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit of zelfs de zeldzame Bontbek- of Strandplevier, foeragerende doortrekkers en het aanwezige insectenleven, zoals de Basterdzandloopkever en Grote zandroofvlieg. 

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 04 juli 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Zomer in Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van schrale duingraslanden. Naast de algemenere soorten vinden we er ook talrijke zeldzaamheden van het vochtige milieu als Fraai duizendguldenkruid, Moeraswespenorchis, Aardbeiklaver & Zompvergeet-mij-nietje.  In de droge duingedeelten vinden we ondermeer Geelhartje & als we geluk hebben het superzeldzame Blauw walstro.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insecten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein.  We treffen er dan ook veel vlinders, hommels & libellen.

Het duinstruweel wordt bewoond door vogeltjes als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grote bonte & Groene specht en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 06 juli 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 21:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nachtleven in de Zwinduinen: over amfibieën, Julikever…

We starten deze wandeling dwars door het duingebied de Zwinduinen ruim een uur voor zonsondergang, zodat we de volledige overgang van daglicht naar het vrij donker van de nacht meemaken.  Zo’n half uur na zonsondergang gaat het schemerduister over in het duister van de nacht met enkel wat maanlicht.  Een avondtocht blijft altijd een verrassingsbeleving, waarbij veel afhangt van op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn en zelf zo weinig als mogelijk op te vallen.

Begin juli zijn normaliter de Boomkikkers nog actief en na zonsondergang klinkt hun gezang uit de omgeving van de voortplantingspoelen.  Maar we kijken ook uit naar mogelijks jonge kikkertjes of padjes die net de poel verlaten hebben.  Tevens is dit de periode dat de prachtige Julikever ontpopt en bij zonsondergang uitvliegt, en als we geluk hebben, maken we in de buitenduinen dus kans deze grote kever te zien.

Uiteraard hopen we ook op een ontmoeting met een of ander zoogdier.  De meeste zoogdieren worden met de schemer actief en gaan op pad. Maar om hier kans op te hebben mogen wij niet opvallen, noch door geluid noch door geur. In dit duingebied maken we qua zoogdieren nog wel de beste kans om een Vos ons pad te zien kruisen.

Met de batdetector proberen we vleermuizen op te sporen en tevens te zien te krijgen.

We houden ook onze oren open voor de roep van een Bosuil of een juveniele Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 08 juli 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén Nederland.
Thema: Over zeehonden en broedvogels van slik en schor.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie, zilt grasland en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laagtij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.

Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de diverse soorten vogels. Op de broedvogeleilanden in de schorre is het een drukte van je welste in de grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw. Maar als we goed uitkijken zien we aan de rand van de kolonie ook enkele nesten van de zeldzame Dwergstern. In het midden van de kolonie zitten ook tamelijk wat Zwartkopmeeuwen met vrij grote jongen. En ook Scholekster en Kluut zijn met een aantal koppels aanwezig en zitten in deze periode met jongen.  Ook Bontbekplevier broedt hier met enkele koppeltjes.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke, zoals Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Gewone zoutmelde, Zeeweegbree & de zeldzame zeeaster.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 09 juli 2021: Geleide natuurwandeling langs de stadswallen van Retranchement & noordelijke poldergraslanden.

Afspraak: om 14:30 uur aan de kiosk in het centrum van Retranchement.
Thema: De grote natuurrijkdom van de schrale graslanden en dijkbermen van de stadswallen.

We starten deze wandeling in de poldergraslanden aan de noordzijde van de stadswallen met een unieke plantengroei met zeldzaamheden als Oranje havikskruid, Zomerbitterling en Klavervreter.  Maar we treffen er uiteraard ook algemenere soorten van dit biotoop aan als Aardbeiklaver, Rode, Witte & Rolklaver, Stijve & Rode ogentroost, Jacobskruiskruid & diverse soorten distels.

Vervolgens doen we een rondwandeling langs een deel van de dijken van de stadswallen zelf.  Ook deze dijken kennen een typische vegetatie met zeldzaamheden als Kruisdistel, Gevlekte rupsklaver, Kattedoorn & zelfs Bokkenorchis. De rijke plantengroei in dit gebied, zorgt tevens voor een grote insectenrijkdom  met talloze soorten vlinders, hommels, zweefvliegen en libellen.

De kleine landschapselementen van knotbomen & rijk gamma aan struiken versterken dit prachtige landschap.

De walgrachten met hun rietkragen zijn dan weer rijk aan vogelleven, zoals Rietzanger, Kleine karekiet, Waterhoen & meerkoet. Maar ook tal van andere zangvogels zoals Zwartkop, Grasmus en Groene specht behoren tot de vaste bewoners van dit biotoop. En uiteraard kijken we ook uit naar de tegenwoordig uiterst zeldzame Zomertortel die hier nog met enkele broedkoppels aanwezig is.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 14 juli 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 19:30 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Een floristisch pareltje aan de Oostkust in volle bloei.

Juli – augustus zijn de hoogbloeimaanden van de schrale, droge duingraslanden.  Een bezoek aan dit pareltje onder dit type biotoop loont tijdens de zomermaanden dan ook steeds de moeite. Het deel van het duingebiedje vlakbij de startplaats bestaat grotendeels uit vrij recent opengemaakt & hersteld duinlandschap naar een beheersplan die de natuurgids van dienst destijds grotendeels heeft opgesteld. Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte krijgen.

Het zijn evenwel de oude in stand gehouden duingraslanden van weleer, type middeloud duin die de rijkste duinflora kennen me naast de algemene soorten van dit type schraal grasland ook tal van zeldzamere soorten als Grote tijm, Nachtsilene, Wit vetkruid, Duinruit, Geel zonneroosje en Glad walstro.

Uiteraard hebben we tijdens deze avondwandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in de bloemenrijke graslanden aanwezig zijn.

Tegen de avond zijn er ook een aantal vogelsoorten die nog even hun zang laten horen, zoals Roodborst, Zwartkop, Winterkoning, Zanglijster en Merel. Ook Grote bonte specht en Groene specht zijn vaste bewoners van dit duingebiedje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 15 juli 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied.

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos.  De duingraslanden staan nu nog in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals Geel walstro, Muurpeper, Vogelwikke, Veldlathyrus, Grote & Kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost en de aromatische Watermunt.

Dit duingebied gonst dan ook van het leven met tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden. De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de Blauwvleugelsprinkhaan en de Basterdzandloopkever, een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de Sprinkhaandoder.

De duinpoelen lokken dan weer tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, diverse soorten heidelibel en het Lantaarntje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 17 juli 2021: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De boeiende natuurweelde van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Soorten als Slobeend, Kuifeend en de uiterst zeldzame Geoorde fuut broeden hier of doen in elk geval jaarlijks een broedpoging.  Soorten als Geoorde fuut en Kuifeend zitten nu ondermeer nog met ietwat grotere donskuikens.

Als het broedseizoen in de gemengde broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen goed verlopen is, begint de broedkolonie intussen meer en meer verlaten te worden.  Hier en daar zijn vooral nog wat juveniele vogels aanwezig.

Ook de eerste steltlopers, zoals diverse ruiters, Kemphaan, Witgatje en Oeverloper zijn reeds op terugweg uit hun broedgebieden uit het hoge noorden en zoeken rust en voedsel in het rijke plassengebied.

Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen voor de hongerige jongen.

Bovendien broedt Bruine kiekendief in het krekengebied in de onmiddellijke omgeving van dit gebied en komt dan ook regelmatig jagen in dit rijke gebied.  Maar we maken ook kan sop ander roofvogels als Torenvalk, Buizerd en zelfs Slechtvalk of Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 20 juli 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (ex-zwembad De Raan).
Thema: De rijke flora van grijze duinen en schraalgraslanden.

De buitenduinen van het Dir. Gen. Willemspark bestaan uit een fossiele zeereep en gefixeerde duingraslanden, afgewisseld met opslag van Witte abeel, Rimpelroos, Duindoorn & Wilde liguster.  Ze zijn heel interessant voor hun vegetatie met vrij zeldzame soorten als Zeewinde, Wit vetkruid, Kruipend stalkruid en Gewone vleugeltjesbloem.  Dit zijn typische soorten van wat oudere schrale duingraslanden en duinpannen.

Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere soorten van schrale duingraslanden aan, zoals Geel walstro, Groot duinsterretjesmos, Duinreigersbek, Jacobskruiskruid, Grote teunisbloem, Grote zandkool & Veldhondstong.

In de overgang naar het duinbos treffen we soorten als Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

De bloemenweelde trekt in deze periode ook tal van insecten als vlinders, zweefvliegen en hommels aan.  De laatste jaren is in de open zandige stukken ook de eerder zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan in het duin opgedoken, een algemener wordende soort die waarschijnlijk profiteert van de klimaatopwarming.

Tegen de avond beginnen een aantal vogels nog even hun zang aan te heffen zoals Roodborst, Winterkoning en Tijffjaf en uiteraard kijken we ook uit naar aanwezige spechten, zoals de Grote bonte & Groene specht.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 22 juli 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Het microklimaat van de schrale zandgronden van een oud opgespoten terrein.

Door zijn ligging binnen de dijken van een oud opgespoten terrein kent dit gebied een microklimaat. Met z’n zandbodem komt de vegetatie van grote delen van dit gebied overeen met de vegetatie van schraal duin, zowel vochtige als droge duingraslanden. Soorten als Grote ratelaar, Gewone brunel, Kattestaart, Duinreigersbek, Liggende klaver, Slangenkruid komen er veelvuldig voor, maar ook zeldzaamheden als Blauw walstro, een rodelijstsoort, en Geelhartje.

In het duinstruweel en de hagen van allerhande inheemse bomen en struiken, zoals de prachtige Gelderse roos, Mei- & Sleedoorn, treffen we allerhande zangvogels aan zoals Grasmus, Tjiftjaf, Cetti’s zanger en bepaalde jaren zelfs Nachtegaal.  De oostrand van het gebied met hogere bomen en struiken herbergen dan weer soorten als Groene & Grote bonte specht & Zwartkop.

De rijke plantengroei zorgt uiteraard ook voor een rijk insektenleven. Het microklimaat en de weelderige plantengroei dragen er toe bij dat dit gebied letterlijk gonst van het leven. Zweefvliegen, bijen, kevers en vlinders zoeken stuifmeel en nectar, en worden bejaagd door diverse soorten libellen en vogels.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 24 juli 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 20:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Avondleven in het duin onder de volle maan

Een avondwandeling door een gevarieerd en rijk natuurgebied is altijd een bijzondere beleving. Terwijl het nog vòòr zonsondergang is, kijken we onder andere naar de flora en hoe de natuur zich voorbereidt op de nacht. Naarmate de avond vordert kijken we meer uit naar mogelijks ontwakend nachtleven. Bij heldere hemel zal de volle maan ons voldoende licht bezorgen om zelfs na volledige schemering voldoende te zien om mogelijks een en ander waar te nemen.

Onder andere de meeste zoogdieren zijn avond- of nachtactief en we hopen natuurlijk op een ontmoeting met een af ander zoogdier buiten Wild konijn, die we sowieso in de avondschemering zullen waarnemen. Met behulp van batdetector pogen we ook enkele vleermuizen op te sporen en te zien te krijgen.

In de braamstruwelen kijken we ook uit naar jonge Boomkikkertjes die intussen de duinpoelen verlaten hebben.

En op een avondtocht is het uiteraard steeds mogelijk om een jagende uil tegen te komen.  Zowel Bosuil, Ransuil als Steenuil kunnen in het gebied aanwezig zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling uur via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 28 juli 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 19:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Bloeiende duingraslanden.

Het duingebied ‘Park 58’ is een floristisch pareltje aan de oostkust.  Het zijn vooral de droge, schrale duingraslanden die in hun oorspronkelijke staat behouden zijn, die een unieke vegetatie kennen met tal van zeldzame planten typisch voor middeloud duin, een voor de oostkust toch wel zeldzaam biotoop.  We treffen hier zeldzaamheden aan als Nachtsilene, Duinruit, Geel zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Grote tijm en Wit vetkruid, die een bezoek aan dit duingebiedje zeker de moeite waard maken.

Uiteraard hebben we tijdens deze avondwandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in die bloemenrijke oorspronkelijke graslanden aanwezig zijn.

Het in 1958 aangeplante parkgedeelte van het duingebiedje werd recent opengemaakt in een poging om het oorspronkelijke duinlandschap te herstellen naar een beheersplan die de natuurgids van dienst destijds grotendeels heeft opgesteld. Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte zullen krijgen.

Uiteraard kijken we ook uit naar de aanwezige vogels, zoals Grote bonte & Groene specht, Zanglijster, Merel, Roodborst, Zwartkop en de struweelbroedende Grasmus.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 29 juli 2021: Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied.

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z’n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers.  Je treft er sommige jaren nog de typische planten aan van schrale akkers als Gewone spurrie, Korenbloem en Akkerviooltje.  Maar zelfs in deze schrale akkers komen deze soorten steeds meer onder druk te staan door overbemesting en het wegploegen van de schrale bermen.

Bovendien is hier in de Oude Hazegraspolder aan natuurherstel gedaan om meer van het oorspronkelijke duinreliëf & duingrasland met typische vegetatie terug te krijgen. In de open zandige stukken van het herstel van duinreliëf komen Blauwvleugelsprinkhaan en Basterdzandloopkever veelvuldig voor. Ook werden opnieuw meer duinpoelen gecreëerd, zowel interessant voor amfibieën als diverse vogelsoorten zoals doortrekkende steltlopers & kwikstaarten.

De schrale weilanden met duinpoelen vormen in deze periode het foerageergebied voor Wulpen en Ooievaars. Maar in deze periode treffen we er mogelijks ook reeds steltlopers aan die als broedvogel van het hoge noorden reeds op terugtocht zijn naar het zuiden. Oeverloper, Regenwulp en Witgatje behoren tot de mogelijkheden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 01 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Het 222 ha grote duingebied de Zwinduinen heeft nu nog talrijke bloeiende planten en gonst van het leven. We vinden er de vrij zeldzame vegetatie van zowel vochtige duingraslanden en duinweiden, als van de zeer droge duingraslanden van de buitenduinen. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. Tijdens het zomerhalfjaar treffen we ook talrijke sprinkhanen aan, zoals de prachtige Grote groene sabelsprinkhaan die in de ruigere grasvegetatie aanwezig is & de vrij zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan die typisch is voor de schrale zandgronden & mosduinvegetatie.

Op warme dagen zitten in het braamstruweel aan de duinbosrand juveniele Boomkikkertjes door hun goede schutkleur bijna onvindbaar te zonnen.

De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, zoals de prachtige Paardenbijter, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die in deze periode vooral jacht maken op allerhande glazenmakers.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en deze laatsten foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 05 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Het zomert in slik en schorre.

Met het einde van het broedseizoen is ook het laagstrand van de Baai weer toegankelijk en kan een volledige rondwandeling gemaakt worden.  We bekijken de vegetatie van het aangroeiende duin en embryonale duin, en slik en schorre.  Augustus is tot nog toe nog steeds de hoofdbloeiperiode van de schorre, maar met de klimaatverandering merken we wel dat o.m. Lamsoor steeds vroeger in bloei komt.  En ook de jonge duinen staan tijdens het zomerhalfjaar in volle bloei met een zeer rijke vegetatie.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor eventuele, eerste doortrekkende steltlopers die reeds op terugtocht zijn uit hun broedgebieden in het hoge noorden, zoals de Regenwulp.

In deze periode staat in de embryonale duinen onder andere de prachtige en vrij zeldzame Blauwe zeedistel nog in volle bloei, evenals de al even zeldzame Zeewolfsmelk. In de Baai van Heist zijn deze twee soorten evenwel vrij abundant aanwezig. De schorre kleurt hier en daar dan weer paars door het bloeiende Lamsoor.  Op het strand aan de voet van de embryonale duinen vinden we de typische initiële duinvormers als Zeepostelen, Zeeraket en Stekend loogkruid.  Zo ontdekken we de volledige evolutie van jonge duinen, die een natuurlijke kustverdediging vormen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 05 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het bloeiende duin gonst van het leven…

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Heel veel van de typische duinsoorten zijn echte zomerbloeiers en staan dus nog in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de eerste typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn.

In het braamstruweel zien we ook opnieuw de jonge Boomkikkertjes verschijnen, ook al blijft het altijd een  hele zoektocht om ze te vinden.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan, Sprinkhaandoder, Grote rupsendoder en Basterdzandloopkever bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken.

Rond de grotere poelen in de duinweiden kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar.  In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 11 augustus 2021: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (ex-zwembad De Raan).
Thema: De kwetsbaarheid en immense schoonheid van de flora van duingraslanden.

Het zomerse duin kent in augustus normaal nog een prachtige bloei met tal van zeldzamere soorten, zoals Wit vetkruid, Gewone vleugeltjesbloem en Brede wespenorchis, maar ook algemenere soorten als Kruipend stalkruid, Jacobskruiskruid, Schermhavikskruid, Geel walstro, Muurpeper en Bezemkruiskruid.  Dit zijn de typische soorten van gestabiliseerde schrale duingraslanden en duinbos.  Aan de rand van de duingraslanden in de overgang naar het aangeplante duinbosgedeelte vinden we ondermeer Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

Ook in de struikvegetatie van het duin vinden we hier, naast de Duindoorn die alom aanwezig is in dit biotoop, een aantal typische soorten voor wat oudere duinen, zoals Wilde liguster, Gewone vlier en toch ook wel een aantal opmerkelijke soorten.

Tijdens deze avondwandeling kijken we ook uit naar insecten, zoals het Gamma-uiltje, die in augustus een van de meest voorkomende nachtvlinders is en vooral in de vooravond volop actief is.  Maar uiteraard zijn in het duingebied op dat ogenblik bij zonnig weer ook nog dagvlinders actief, zoals Bruin & Oranje zandoogje, Distelvlinder en Atalanta.

En bij avondval is ook de enige grazer van dit duingebied, het Wild konijn, volop actief.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 12 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Er staan nog heel veel zomerplanten in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen. In de graslanden zien we soorten als Oranje & Bruin zandoogje, Icarusblauwtje en zelfs de Kleine vuurvlinder.

De flora zorgt voor het basisvoedsel voor heel wat organismen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van de volgende trap in de voedselpiramide.

In het braamstruweel zien we ook opnieuw de jonge Boomkikkertjes verschijnen en zonnen op de bladen en stengels van het Braamstruweel.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan en Grote zandroofvlieg bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers en waterjuffers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken.

Rond de grotere poelen in de duinweiden treffen we de Grote keizerlibel, een van onze grootste glazenmakers, en kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar.  In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 13 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Kleiputten van Heist’.

Afspraak: om 14:00 uur aan einde parking Gustave van Nieuwenhuysestraat (tussen Kleiputten & Sashul) te Heist.
Thema: De flora en bewoners van een rietmoeras.

De Kleiputten van Heist bestaan hoofdzakelijk uit laaggelegen weilanden met oude kleiputten die door de natuur grotendeels omgevormd zijn tot rietmoeras.  De oude spoorwegberm naar Zeebrugge kent dan weer een rijke bermflora, die door zijn zuidgerichte helling ook aantrekkelijk is voor insekten. Nectarrijke planten als Koninginnekruid en diverse distels worden druk bezocht door tal van vlindersoorten, zweefvliegen en hommels. En ook de prachtige Koningskaars en de Grote teunisbloem staan in deze periode nog in bloei.

In de rietkragen en rietvelden zijn Kleine karekiet, Rietzanger en Rietgors, die in dit gebied gebroed hebben nog aanwezig met hun uitgevlogen jongen. En ook de Roodborsttapuit is een vaste broedvogel in dit gebied.

Bij de plassen foerageren bleshoenders, eenden, ganzen en doortrekkende steltlopers als Tureluur, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper en soms zelfs Kemphaan. Langs de kanalen jagen dikwijls Visdiefjes die op het sterneneiland in de voorhaven gebroed hebben. En op de Isabellavaart die het natuurgebied doorsnijdt, maken we kans op Dodaars en Kuifeend. En als we veel geluk hebben, zien we de Bruine kiekendief, die als jachtterrein dergelijke rietgebieden prefereert, laag over het riet zweven.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 19 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over zeehonden en de eerste steltlopertrek naar het zuiden.

Rond deze periode zijn reeds heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden. De uitgestrekte slikplaten die bij laag tij langzaamaan bloot vallen, vormen een rijk gedekte tafel voor de diverse soorten steltlopers en dus een belangrijke rust- en foerageergebied.  In deze periode zijn dan ook soms vrij grote doortrekkende groepen Bontbekplevieren en Steenlopers aanwezig.  Maar ook Oeverloper, Witgatje, Regenwulp en Rosse grutto zijn in deze periode vaste doortrekkers in dit gebied.  Ook de sierlijke Lepelaar en de Kleine zilverreiger zijn hier in augustus zeer regelmatig aanwezig, foeragerend rond de broedvogeleilanden.  Naast deze algemenere soorten steltlopers maken we ook kans op doortrekkende exemplaren van Kemphaan en de Krombek- en Kanoetstrandloper. Augustus is verder ook een van de doortrekmaanden van de Grote stern langs dit slik- en schorregebied.

Daar Het Voorland bij Nummer Eén, net als Het Zwin, een slik- en schorregebied betreft, vinden we hier ook de typische vegetatie van een dergelijk zout getijdengebied, zoals Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Zee- en Hertshoornweegbree, Zeeaster en de vrij zeldzame Zeealsem.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, die van de wandeling nog op de banken zullen waar nemen.

Tijdens deze geleide natuurwandeling wordt gegidst met behulp van een telescoop, zodat alles vrij goed in detail kan bekeken worden.  Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 20 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Vroege ochtendvogels: Een foerageer- en rustgebied voor doortrekkers.

In dit tussen dijken ingesloten gebied met een microklimaat treffen we nog heel wat planten van het duinmilieu in bloei. In de tijdens de winter vochtige stukken staat nu Watermunt, Heelblaadjes & Rode ogentroost nog volop in bloei. In de droge schrale graslanden vinden we zeldzaamheden als Geelhartje.

Dit zorgt ervoor dat ook heel wat insecten, zoals vlinders en zweefvliegen in het gebied aanwezig zijn.

Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van vlier en braam of de rijke insectenweelde. Tijdens een morgenwandeling als het gebied nog rustig is, treffen we er soms ook steltlopers aan die in het gebied overnacht hebben.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de Bruinrode heidelibel en de prachtige Paardenbijter, die hier langs de boom- en struikrijen jagen en op hun beurt belagers zoals de Boomvalk naar dit gebied lokken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 20 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in de Cadzandduintjes en de strandvlakte van de Zwinmonding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Flora en fauna van duin, strand en slik.

Tijdens de wandeling door de duinen kijken we uit naar de nazomerbloeiers van het duin. Soorten als Jacobskruiskruid, Zeepkruid, Kromhals & Grote teunisbloem staan nog in volle bloei. Diverse vlindersoorten, hommels & zweefvliegen foerageren op deze bloeiende planten. Ook de eerste naar het zuiden trekkende zangvogels zoals Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus zijn in het duinstruweel aanwezig, waar ze zich te goed doen aan diverse zoete bessen van ondermeer Braam & Gewone vlier.

Bovendien is augustus de hoofdbloeitijd van de schorre. Lamsoor kleurt de schorre hier & daar paars. Maar ook soorten als Gerande schijnspurrie staan mooi in bloei tussen het Klein schorrekruid & de Gewone zoutmelde. Op de verharde dijk langs de zwinmonding vinden we Zeevenkel & Zeekool., normaal soorten van enerzijds rotskusten en anderzijds rolkeistranden, die op die kunstmatige rotskust goed gedijen.

In de Zwinmonding zelf treffen we foeragerende of rustende steltlopers en sternen aan. De sternen jagen er op allerhande visjes & garnalen die bij hoog tij de monding inzwemmen.

Maar in deze periode maken we ook kans op waarneming van doortrekkende groepjes Lepelaars of de toch eerder zeldzame doortrekkende Visarend, die dan dikwijls jaagt in de zwinmonding.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 22 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur rond duin en plas.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten als Jacobskruiskruid, Hennepnetel, Watermunt, Wolfspoot, Zeepkruid, Grote ratelaar, gonst nog van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter en Grote keizerlibel zijn in de tweede helft van augustus een opvallende verschijning in onze duingebieden. Deze libellen worden op hun beurt tijdens hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die gespecialiseerd zijn in de  jacht op libellen en zwaluwen.

De tweede helft van augustus is ook de periode dat we de meeste kans maken om in de ruigere graslanden van de duinweiden de prachtige, maar vrij zeldzame Tijgerspin aan te treffen.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

In het braamstruweel zoeken we naar jonge Boomkikkertjes die enerzijds tussen de doornige vegetatie bescherming vinden, maar op de bladen ook de warmte van de zon & prooien zoeken.

Mogelijks verschijnen ook de eerste echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 26 augustus 2021: Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Nederlandse kant van de uitgebreide Zwinvlakte.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk.
Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, de doortrekkende steltlopers & flora en fauna van de dijken.

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin. Langs de dijken vinden we ook enkele plantensoorten typisch voor de hoogste hoogwaterlijn zoals Strandbiet & Strandmelde, maar ook soorten typisch voor schrale dijken, zoals Gevlekte rupsklaver.

In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die dankzij hun schrale begroeiing aantrekkelijk zijn voor diverse sternen, Kluut, Bontbekplevier en Strandplevier als potentieel broedgebied.  Nu in de nazomer kijken we vooral in welke mate dit gebied verder geëvolueerd is en effectief als broedgebied door deze soorten in gebruik genomen is. We kijken uit naar eventueel pleisterende Grote sternen en Visdieven. Dit kunnen zowel doortrekkende exemplaren zijn als exemplaren die hier gebroed hebben.

Maar in de nazomer mogen we hier bij laag tij vooral tal van doortrekkende steltlopers verwachten, die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar, Kleine zilverreiger, maar vooral ook Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp, Scholekster & Rosse grutto.  En als  we heel veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede Zwinmonding een rijk gedekte tafel vindt en bij hoog water profiteert van de grotere vissoorten die de monding opzwemmen op zoek naar prooi.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 29 augustus 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Nazomertrek!!

In de nazomer is het volop trek van zangvogeltjes, die de kustlijn volgen als een duidelijk afgebakende trekroute. De smalle groene en voedselrijke strook van Sashul vormt een uitstekende rustplaats alvorens het open en gevaarlijke gebied van de achterhaven over te steken op hun verdere trek naar het zuiden. Vooral de haag en bomenrij met talrijke diverse inlandse soorten langs de oostzijde van het gebied vormen hier een goede en voedselrijke beschutting om wat te rusten en de vetreserves aan te vullen alvorens verder te trekken.

Uiteraard zijn ook de soorten aanwezig die we hier het ganse jaar door kunnen aantreffen, zoals de Kneu, Cetti’s zanger, Grote bonte & Groene specht.

Verder hebben we ook aandacht voor de talrijke nog bloeiende planten van dit kalkrijke, zandige gebied en de rijke insectenwereld die zij aantrekken.

Maar ook doortrekkende libellen zijn hier in deze periode in vrij grote aantallen aan te treffen dankzij het heersende microklimaat tussen de bermen van dit oud opgespoten terrein. Vooral de Paardenbijter, de Gewone oeverlibel en diverse soorten van de heidelibellen zijn hier nu aanwezig.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 04 september 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Steltlopertrek in een intergetijdengebied.

Dit prachtige slikke- & schorregebied met voorliggende zandbanken is enorm rijk aan organismen.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, die we met behulp van de telescoop van de gids prachtig kunnen waarnemen.

Rond deze periode zijn heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet- en Krombekstrandloper kennen in deze periode hun hoofddoortrekperiode in onze contreien. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote groepen aanwezig zijn.

En als we een beetje geluk hebben, maken we in dit unieke gebied deze periode van het jaar ook kans op de doortrekkende Visarend.

Uiteraard hebben we ook oog voor de diverse bloeiende planten, want in deze periode is het nog steeds bloeitijd van de schorre. In dit gebied treffen we ondermeer nog Zeeaster in bloei aan & de toch wel zeldzame Zeealsem.

Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 05 september 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige als het droge type is ook in de nazomer met z’n grote grazers, typische nazomerbloeiers, talrijke doortrekkende vogels en variërend landschap een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

In het braamstruweel kijken we uit naar juveniele Boomkikkertjes die tussen de doornige vegetatie bescherming vinden, maar ook genieten van de nazomerzon en jagen op de talrijke kleine insecten die er vertoeven.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan, twee zeldzame soorten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 11 september 2021: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers is september een belangrijke doortrekmaand in onze regio. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden uitzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Typische soorten die op hun trek ook dikwijls zoetwatergebieden opzoeken. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers, Roodborsttapuit en misschien ook Tapuit  of het zeldzame Paapje verwachten.

En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals de Slobeend, Kuifeend, Wintertaling en Krakeend.

Ook zwaluwen zijn voor het ogenblik nog volop aanwezig en jagen over het water op de talrijk aanwezige insecten.  Ook de Oeverzwaluw die in dit gebied broedt, maakt zich gereed om naar het zuiden te vertrekken en jaagt nog even volop bij hun broedterrein.

Qua roofvogels maken we in dit gebied naast Torenvalk ook kans op de Bruine kiekendief die in de kreken rondom dit gebied gebroed hebben.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.