Kalender

Om de kwaliteit van onze geleide natuurwandelingen hoog te houden, wordt het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot MAXIMAAL 25. 
Voor deelname aan de natuurwandelingen verplichte inschrijving per deelnemer via het formulier op deze website (ook voor leden) uiterlijk tegen het uur vermeld onder deelname bij de omschrijving van de desbetreffende wandeling hieronder. Het uur van uiterlijke inschrijving kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden.
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving via google-formulieren (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij superlate inschrijving bewijs van storting bij hebben).
Indien je reeds ingeschreven bent voor een wandeling en je kunt wegens ziekte toch niet deelnemen, gelieve ons dan tijdig telefonisch te verwittigen, zodat we je inschrijving opnieuw kunnen openstellen voor andere deelnemers. 

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

vrijdag 06 januari 2023: Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van het Zwin.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Op zoek naar de overwinterende vogels in slik en schorre.

In de duinen langs de dijken kijken we uit naar rondzwervende groepjes mezen, vinkachtigen en eventueel Koperwiek en Kramsvogel, de typische overwinterende lijsterachtigen van onze duinen.  Bij streng winterweer kijken we aan de strandvlakte van de Zwinmonding en langs de dijken ook uit naar mogelijks typische overwinterende kleinere zangvogeltjes van strand en schorre als de Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die in de schorrevegetatie foerageren op zoek naar de zaden van ondermeer Klein schorrekruid, Zeeaster en Lamsoor.

In de Zwinmonding treffen we ook allerhande foeragerende steltlopers, zoals Bonte strandloper, Tureluur, Kluut, Zilverplevier en Scholekster, die we met de telescoop observeren. Maar ook allerhande overwinterend waterwild, zoals Smient, Wintertaling en Bergeend zijn in soms vrij grote aantallen in het gebied aanwezig.  In kleinere aantallen treffen we soms Pijlstaart, Kuifeend, Tafeleend… Maar ook Brilduiker en eventueel Middelste zaagbek behoren tot de mogelijkheden, vooral bij een ietwat strengere winter en vriestemperaturen.

Daarna kijken we vanaf de dijk bij valavond naar de op hun winterslaapplaats arriverende Wulpen en andere overwinteraars.  Ook kijken we uit of  de slaapplaats van de zeldzame Blauwe kiekendief dit jaar opnieuw in gebruik is.  En met een flinke portie geluk zien we mogelijks tegen avondval een jagende Veld- of Ransuil. En bij avondval horen we mogelijks ook de schrille roep van de Waterral in de Kievittepolder grenzend aan de Cadzandduintjes.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Superwarme kledij aangeraden.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 08 januari 2023: Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse Polder: ganzen- & velduilenwandeling.

Afspraak: om 15:30 uur aan de randparking (park&walk) Uitkerkse Polder langs de Neptunuslaan te Wenduine (De Haan).
Thema: Over echte vriezeganzen, Velduilen en andere wintergasten in vochtige polders.

Tijdens deze winterse wandeling bekijken we met behulp van de telescoop van de gids de diverse wintergasten van de vochtige polders. In de Uitkerkse polder verblijft in deze periode zowel de Kolgans als de Kleine rietgans.  Dit zijn de echte winterganzen die vanuit het hoge noorden in onze polders komen overwinteren. Kleine rietgans wordt evenwel steeds zeldzamer bij ons en trekt steeds minder door naar onze polders, maar deze periode maken we de beste kans om deze soort bij ons in de polders aan te treffen.  Verder zijn ook grote groepen Brandgans aanwezig, deels jaarvogels, maar afhankelijk van de strengheid van de winter mogelijks ook aangevuld met overwinterende exemplaren uit het hoge noorden.  Bovendien pleisteren in de vochtige weilanden ook grote groepen Smienten, maar ook andere eendachtigen zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Bergeend, Kuifeend en Pijlstaart.

Ook diverse soorten reigers, zoals de Blauwe reiger, Kleine zilverreiger en steeds meer ook de voor onze regio veel zeldzamere Grote zilverreiger, die de laatste jaren nagenoeg constant in het gebied aanwezig is. Vorige winter zagen we tijdens de geleide wandeling zelfs enkele Koereigertjes, nog een soort die met de klimaatopwarming steeds meer bij ons waargenomen wordt. En ook deze winter zwerven enkele exemplaren in de streek rond.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar Blauwe kiekendief en Velduil, beiden jagers van open terrein.  In tegenstelling tot de meeste andere uilen, is deze laatste dikwijls dagactief en vooral in de laatste uren voor zonsondergang maken we een grotere kans op een ontmoeting met deze prachtige vogel. We starten deze wandeling dan ook iets later, zodat we de koude kunnen trotseren tot de schemering volledig is ingetreden.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Superwarme kledij aangeraden.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 22 januari 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Overwinteraars in het duin: over mezen, Kramsvogels, Koperwieken, Houtsnippen…

Tijdens deze geleide natuurwandeling maken we een uitgebreide tocht dwars door de verschillende duinbiotopen van de Zwinduinen.  In het duinstruweel van de buitenduinen kijken we uit naar eventuele overwinterende Kramsvogels, Koperwieken en Spreeuwen.  Maar ook gemengde groepjes mezen trekken nu door de duinen op zoek naar allerhande eetbaars verborgen achter schors.

Aan de grotere duinplassen treffen we mogelijks eendachtigen aan, zoals Kuifeend, Smient, Slobeend of Wintertaling en reigerachtigen zoals Blauwe reiger en eventueel Kleine zilverreiger als de winter niet te streng is.  In de duinweiden zijn soms ook groepen Brandgans aanwezig.  Vooral bij wat mooier weer en niet te veel wind, is ook een ontmoeting met één van de overwinterende buizerds of een Sperwer of Havik niet uitgesloten.

In de schrale buitenduingraslanden vinden we ook korstmossen en enkele stuifzwammen, zoals Gesteelde stuifbal of de restanten van Ruitjesbovist.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling hopen we dan ook één of meerdere van deze schuwe vogels met verborgen leefwijze te zien uitvliegen. En met de vroege avondval maken we mogelijks zelfs kans op een jagende Bos- of Ransuil, die net z’n dagschuilplaats verlaten heeft.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Laarzen zijn noodzakelijk!
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 29 januari 2023: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 14:30 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen.
Thema: Overwinteraars tussen zoet en zout: over eenden, ganzen, steltlopers & roofvogels…

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. De grote open wateroppervlaktes, uitgestrekte schorre en slikke vormen ’s winters een grote aantrekkingspool voor allerhande watervogels, zoals eenden, ganzen, fuutachtigen en steltlopers. Deze biotopen zijn voor deze soorten als een open banket. Kuif- & Tafeleend, Fuut, Dodaars & Aalscholver duiken in het open water naar allerhande waterorganismen en vis. Tal van zwemeenden als Wilde eend, Slobeend, Wintertaling, Krakeend en de elegante Pijlstaart dobberen op het water en grondelen op zoek naar kleine organismen. Smienten en diverse ganzen grazen op de oevers en steltlopers als Bonte strandloper, Kievit, Zilverplevier, Wulp, Kluut en Tureluur trippelen de schorre en slikke af op zoek naar prooi. En ook Blauwe reiger en Grote & Kleine zilverreiger waden door het water of staan onbeweeglijk langs de oever om een prooi te verrassen.

En waar dergelijke grote groepen vogels aanwezig zijn, treffen we met een portie geluk ook prooivogels als Slechtvalk, Buizerd en heel misschien het uiterst zeldzame en eerder onopvallende Smelleken, onze kleinste valk en snelle jager op zangvogeltjes en kleinere steltlopers. En ook de bij ons overwinterende Blauwe kiekendief frequenteert dit ideale jachtgebied regelmatig. Als een groot deel van de vogels plotseling het luchtruim kiest is het altijd uitkijken naar deze jagers.

Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber. In dit gebied gidsen we met behulp van telescoop, zodat alle vogels optimaal kunnen gespot worden.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 05 februari 2023: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 15:00 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Overwinterende wilde zwanen, ganzen en eenden in onze regio.

Tijdens deze geleide natuurwandeling is waterwild troef bij Natuurexploratie.  De Sophiapolder is een prachtig plassengebied gelegen ten zuidwesten van Oostburg.  Tijdens het winterhalfjaar zijn hier dan ook talrijke soorten waterwild waar te nemen.

Deze natuurwandeling is dan ook het ideale moment om kennis te maken met de vele soorten eenden en ganzen die tijdens de winter in onze polders aanwezig zijn en ze ook te leren herkennen.  Met behulp van een telescoop toont de natuurgids de diverse soorten en wijst je op de makkelijkste kenmerken om de soorten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Smient, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Kolgans, Canada- en Brandgans zijn zeker van de partij, maar mogelijks ook Pijlstaart, Tafeleend en misschien zelfs een enkele Brilduiker.

En als er bij strengere winters Kleine zwanen in de regio pleisteren, dan is er een goede kans dat ze bij avondval komen slapen op de veilige plassen van de Sophiapolder.  We starten deze wandeling dan ook vrij laat om tot avondval bij de plassen te kunnen vertoeven.

Uiteraard wordt er ook uitgekeken naar eventuele roofvogels die in de buurt van dit plassengebied op zoek zijn naar prooi, zoals Torenvalk, Buizerd, Slechtvalk, Blauwe kiekendief, Sperwer en eventueel Havik of Smelleken.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 12 februari 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Met het einde van de winter in het duin in zicht?

Deze periode van het jaar kan het weer tegenwoordig nog alle kanten uit, maar voor het ogenblik zitten we in de overgang van een koudere periode naar het zeer vroege eerste licht lentegevoel.  Een eerste zwak lentezonnetje kan de grond net een beetje opwarmen. De eerste residente zangvogeltjes als Roodborst, Winterkoning, Heggemus, Koolmees laten op zonnige momenten reeds af en toe hun zang horen en hun aanwezigheid opmerken. Vooral tijdens een avondzonnetje bakent vooral de Roodborst al volop z’n territorium af met prevelende zang.

Maar sowieso kijken we ook uit naar naar de nog typische winterfenomen zoals nog rondzwervende gemengde groepen vinkachtigen en mezen op zoek naar alles wat maar eetbaar is. Zo is de ontmoeting met een familiegroepje Staartmezen altijd een leuke belevenis. En wie weet, treffen we ook nog een verdwaalde Koperwiek of Kramsvogel in het duin aan.
We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die het jaarrond in dit prachtige duingebied vertoeven en ook broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, is het het ideale moment voor de buizerds om van de thermiek gebruik te maken om zwevend prooi te zoeken.
En als we lang genoeg in het gebied vertoeven, kijken we in de vooravond uit naar eventueel bij avondval uitvliegende Houtsnippen.

Uiteraard is ook een ontmoeting met een van de grote grazers van het duin, zoals de Duingeiten, Shetlandpony’s, Koniks of Schotse hooglanders steeds een leuke ervaring.
Maar we kijken ook uit naar andere fenomenen, die we in het winterhalfjaar in de duinen kunnen aantreffen, zoals paddenstoeltjes als de Gesteelde stuifbal & Duindoornvuurzwam, korstmossen, winternest van Basterdsatijnvlinder, edm…

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 26 februari 2023: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Wintergasten in de zilte inlagen en het buitendijks gebied

Het natuurgebied ’t Voorland bestaat uit zogenaamde inlagen die bij extra hoogtij overspoeld worden met zout water.  Deze inlagen bestaan dan ook uit slik, schorre en zilte graslanden.  Vòòr deze inlagen liggen bovendien zandbanken die bij laagtij bloot komen & intussen zelfs duineilanden, die van de inlagen afgescheiden worden door een diepe stroomgeul, waardoor ze een ideale rustplaats bieden aan de aanwezige meestal Gewone zeehonden, die we met de telescoop een ogenblik kunnen gadeslaan.

In deze periode zijn heel wat overwinterende eendachtigen aanwezig. We hopen uiteraard op nog echte wintergasten van meer open en dikwijls zout water, zoals Middelste zaagbek en Brilduiker in het gebied aan te treffen. Maar ook algemenere soorten van vochtig grasland en kleine plassen als Smient, Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Bergeend en soms Pijlstaart foerageren op de inlagen of de waterplassen achter de binnendijk. Meestal zijn ook echte winterganzen aanwezig, vooral Kolgans en soms Kleine rietgans, maar ook Brandgans, Canadagans en Grauwe gans die ook het ganse jaar in het gebied vertoeven.  Bovendien is dit gebied ook dè plaats waar we het meeste kans maken om de Rotgans aan te treffen, een typische gans van het zilte milieu.

Deze wandeling is dan ook een must voor elke vogelliefhebber. Kleed je wel echt heel warm. Tijdens het winterhalfjaar kan het in dit gebied bitsig koud zijn.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Zeer warme kledij aangeraden. Er staat een schrille NO-wind bij lage temperatuur en op de buitendijk kan het bitter koud zijn.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 12 maart 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Over spechten, doortrekkende zangvogels en vroege voorjaarsbloeiers.

Met het zeer wisselvallige weer en vrij lage temperaturen van de laatste dagen kan het alle kanten uit met de voorjaarsfenomenen in het duinbos.

Sowieso hebben de eerste voorjaarsbloeiertjes reeds hun bloempjes geopend en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes.  We kijken uit naar Zandhoornbloem, Gewone & Vogelmuur, Speenkruid, Vroegeling, Kleine veldkers, Klimopereprijs. Maar ook de eerste Wilde narcissen staan in reeds in bloei.

En zodra de eerste bloempjes er zijn, merken we bij zonnig weer ook de eerste insecten op.  Vooral hommelkoninginnen en mogelijks enkele zweefvliegsoorten, evenals vlindersoorten zoals Dagpauwoog & de zeldzaam geworden Kleine vos, verschijnen op zoek naar de eerste nectar.

Maar de vroege lente is ook de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen.  Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn, is het veel makkelijker om bv. spechten te zien. Zeker als het zonnetje even wil doorbreken, voelen ze de lentekriebels. Met hun geroffel en roep bakenen ze nu reeds hun territorium af.  Net als trouwens jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen.  Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als Boomleeuwerik en mogelijks Roodborsttapuit en Witte kwikstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn.  De natuur komt in deze periode in lentestemming.

We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen Buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten.

Indien geen al te koude nachten zijn de Gewone pad en Bruine kikker volop actief in en rond de poelen. Bij gunstige weersomstandigheden kan vanaf de tweede helft van februari de paring immers gestart zijn en dan mogen we nu ook reeds de eerste dril in de poelen verwachten. Maar met de nachtvorst van de laatste periode laat het dit jaar waarschijnlijk wel nog even op zich wachten.
Kortom, de natuur is uit haar winterslaap ontwaakt.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen mogelijks noodzakelijk.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 19 maart 2023: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.

Afspraak: om 09:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Broedvogels van een gemengd eiken-beukenbos: over spechten, Boomklevers, Vinken en andere bewoners

Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland heeft een totaal ander ecosysteem dan een duinbos aan de kust.  Al was het alleen al omdat Beuk een soort is die we in de kustregio van nature niet aantreffen, Zomereik is dan wel weer een soort die ook in onze oudere duinbossen voorkomt.  We treffen hier dan ook enkele andere vogelsoorten dan aan de kust, zoals de kleurrijke Boomklever.

Het bos is op dit ogenblik nog volop in blad aan het komen, zodat het nog steeds makkelijker is om vogels waar te nemen.  Naast de vrij algemene Grote bonte specht & Groene specht broedt ook de zeldzame & zeer schuwe Zwarte specht in dit gebied.  Ik heb dit gebied in deze periode dan ook uitgekozen omdat we in het vroege voorjaar de grootste kans hebben om deze soort te zien. Maar zoals altijd in de natuur zijn er uiteraard geen garanties, en al zeker niet bij een dergelijk schuwe soort!  Maar krijgen we de Zwarte specht niet te zien, dan zullen we minstens z’n roep door het bos horen weerschallen.

Spechten en de Boomklever zijn uiteraard niet de enige broedvogels van dit gebied. Gaai, diverse mezensoorten en uiteraard Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Tjiftjaf zijn bezig met territoriumafbakening en laten hun zang weerklinken. We maken nu ook kans om de eerste arriverende en doortrekkende Zwartkoppen waar te nemen. En uiteraard maken we ook kans op het waarnemen van de Rode eekhoorn.
Met het eerste lentezonnetje en de wat hogere nachttemperaturen van de laatste dagen zijn in de heidepoelen ook de Bruine kikker en Gewone pad actief en is de voortplanting volop aan de gang.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Waterdichte wandelschoenen noodzakelijk.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 26 maart 2023: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Doortrekkend waterwild en steltlopers in een waterrijk gebied

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van watervogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. In deze periode is in dit gebied eigenlijk alles mogelijk.  Er kunnen nog een aantal wintergasten aanwezig zijn, maar voor vooral een aantal steltlopers, zoals de sierlijke Lepelaar, Purperreiger, Kluut, Kleine plevier, Watersnip, Bokje, Witgatje is het volop doortrekperiode naar het noorden.  Maar ook voor enkele roofvogels zoals de zeldzame Rode wouw is het doortrek of begint de doortrekperiode, zoals voor de Visarend en de Zwarte wouw.

Voor een aantal andere steltlopers is dan weer de broedperiode reeds aangebroken.  Kievit is op dit ogenblik al volop aan het broeden en vroege exemplaren kunnen zelfs reeds met de eerste donsjongen zitten.  Voor de Grutto is het dan weer volop baltsperiode en de eerste eileg.  En ook Wilde eend kan nu reeds met donsjongen zitten.

Voor de hier broedende Zwartkopmeeuw is het volop trekperiode en de eerste exemplaren kunnen dus ook reeds op de broedkolonie gearriveerd zijn. De enkele broedkoppels, prachtige Geoorde futen van dit gebied zouden nu reeds opnieuw moeten aanwezig zijn.  Ook de Roodborsttapuit is reeds gearriveerd en volop bezig met de territoriumafbakening.

En wie weet, hebben we geluk en zien we ook enkele doortrekkende exemplaren van de zeldzame Zomertaling.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Organisatie: Natuurexploratie.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).