Kalender

De coronamaatregelen vallen nu ook bij onze natuurwandelingen volledig weg. Deelnemers die dit wensen, kunnen eventueel nog steeds een mondmasker dragen. 
Voel je je ziek, kom dan niet naar een wandeling. Ben je reeds ingeschreven voor een bepaalde wandeling en kun je wegens ziekte niet aanwezig zijn, verwittig ons dan telefonisch.
Onze geleide natuurwandelingen gaan vanaf heden opnieuw door MET MAXIMAAL 25 DEELNEMERS! Dit is een eigen keuze om de kwaliteit van onze natuurwandelingen hoog te houden.
Voor deelname aan de natuurwandelingen verplichte inschrijving per deelnemer uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling, tenzij een ander uur vermeld bij de omschrijving van de wandeling via formulier op deze website (ook voor leden). Het uur van uiterlijke inschrijving kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden), Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij late inschrijving bewijs van storting bij hebben).

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

zondag 13 maart 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema:
Vroege lente in het duin .

Met het vroege eerste lentezonnetje van de laatste weken begint het duin echt in lentestemming te komen.  De vroege lente is de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen.  Jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees vatten bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aan om hun territorium af te bakenen.  Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als Boomleeuwerik en mogelijks Roodborsttapuit en Witte kwikstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn.  En ook de roffel van de Grote bonte specht en de lach van de Groene specht klinkt af en toe door het duin, want ook deze soorten zijn reeds bezig met de verdediging van het broedterritorium en de paarvorming.  En daar er nog weinig bladeren aan de bomen zijn, is het bovendien het ideale moment om deze soorten niet alleen te horen, maar ook te zien.

We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen Buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten of cirkelend op de termiek prooi zoeken of doortrekken naar het noorden.

Indien geen al te koude nachten zijn de Gewone pad en Bruine kikker volop actief in en rond de poelen. Bij gunstige weersomstandigheden kan vanaf de tweede helft van februari de paring immers gestart zijn en dan mogen we nu ook reeds de eerste dril in de poelen verwachten.

En met het vroege voorjaarszonnetje beginnen ook een aantal planten volop te bloeien en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes, zoals ondermeer de vrij zeldzame Wilde narcis en eventueel ook de eerste Maartse viooltjes met hun prachtige donkerpurperen bloempjes.  Soorten die we nu zeker in bloei kunnen aantreffen, zijn Paarse dovenetel, Klimopereprijs, Klein hoefblad, Kleine veldkers, Vroegeling, Speenkruid en eventueel Grote ereprijs en Zandhoornbloem.

En zodra de eerste bloempjes er zijn, merken we ook de eerste insecten op.  Vooral hommelkoninginnen en mogelijks enkele zweefvliegsoorten verschijnen op zoek naar de eerste nektar.  Kortom, De natuur is in lentestemming.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Bij regenachtige winter laarzen noodzakelijk. Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 20 maart 2022: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.

Afspraak: om 09:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Broedvogels van een gemengd eiken-beukenbos: over spechten, Boomklevers, Vinken en andere bewoners

Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland heeft een totaal ander ecosysteem dan een duinbos aan de kust.  Al was het alleen al omdat Beuk een soort is die we in de kustregio van nature niet aantreffen, Zomereik is dan wel weer een soort die ook in onze oudere duinbossen voorkomt.  We treffen hier dan ook enkele andere soorten dan aan de kust, zoals de kleurrijke Boomklever.

Het bos is op dit ogenblik nog volop in blad aan het komen, zodat het nog steeds makkelijker is om vogels waar te nemen.  Naast de vrij algemene Grote bonte specht & Groene specht broedt ook de zeldzame & zeer schuwe Zwarte specht in dit gebied.  Ik heb dit gebied in deze periode dan ook uitgekozen omdat we in het vroege voorjaar de grootste kans hebben om deze soort te zien.  De Zwarte specht is in deze periode trouwens ook volop bezig met paarvormng en nestbouw, zodat de kans om de soort effectief te horen en te zien nog vergroot.  Maar zoals altijd in de natuur zijn er uiteraard geen garanties, en al zeker niet bij een dergelijk schuwe soort!  Maar krijgen we de Zwarte specht niet te zien, dan zullen we minstens z’n roep door het bos horen weerschallen.

Spechten en de Boomklever zijn uiteraard niet de enige broedvogels van dit gebied. Gaai , diverse mezensoorten en uiteraard Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Tjiftjaf zijn bezig met territoriumafbakening en laten hun zang weerklinken. We maken nu ook kans om de eerste arriverende en doortrekkende Zwartkoppen waar te nemen. En uiteraard maken we ook kans op het waarnemen van de Rode eekhoorn.

En ook in de poelen is er volop activitieit van ondermeer Bruine kikker en Gewone pad, die op dit ogenblik volop met de paring bezig zijn.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 27 maart 2022: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Doortrekkend waterwild en steltlopers in een waterrijk gebied

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van watervogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. In deze periode is in dit gebied eigenlijk alles mogelijk.  Er kunnen nog een aantal wintergasten aanwezig zijn, maar voor vooral een aantal steltlopers, zoals de sierlijke Lepelaar, Purperreiger, Kluut, Kleine plevier, Watersnip, Bokje, Witgatje is het volop doortrekperiode naar het noorden.  Maar ook voor enkele roofvogels zoals de zeldzame Rode wouw is het doortrek of begint de doortrekperiode, zoals voor de Visarend en de Zwarte wouw.

Voor een aantal andere steltlopers is dan weer de broedperiode reeds aangebroken.  Kievit is op dit ogenblik al volop aan het broeden en vroege exemplaren kunnen zelfs reeds met de eerste donsjongen zitten.  Voor de Grutto is het dan weer volop baltsperiode en de eerste eileg.  En ook Wilde eend kan nu reeds met donsjongen zitten.

Voor de hier broedende Zwartkopmeeuw is het volop trekperiode en de eerste exemplaren kunnen dus ook reeds op de broedkolonie gearriveerd zijn. De enkele broedkoppels, prachtige Geoorde futen van dit gebied zouden nu reeds opnieuw moeten aanwezig zijn.  Ook de Roodborsttapuit is reeds gearriveerd en volop bezig met de territoriumafbakening.

En wie weet, hebben we geluk en zien we ook enkele doortrekkende exemplaren van de zeldzame Zomertaling.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 03 april 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Voorjaarsbloeiers en zangvogels van het duin en duinbos.

De lente is in het land.  Voorjaarsbloeiers als Klimopereprijs, Grote ereprijs, Kandelaartje en Maarts viooltje staan in volle bloei.  Afhankelijk het tijdstip van de eerste lentewarmte in het duin en de temperatuur kunnen ook Kluwenhoornbloem en eventueel Wilde narcis reeds in bloei staan.

Ook de zangvogeltrek begint duidelijk op gang te komen en naast de reeds eerder gearriveerde Tjiftjaf, mogen we nu ook Fitis en de eerste Zwartkoppen verwachten. In de buitenduinen kunnen ook de eerste Sprinkhaanzangers reeds bezig zijn met het afbakenen van hun territorium met hun ratelende zang.  Bovendien zet het warmere weer de vogels aan tot het afbakenen en verdedigen van hun territorium.  Roodborst, Winterkoning, Koolmees en Pimpelmees, maar ook de spechten laten zich in deze periode opmerken.  En als ook dit jaar de Boomleeuwerik opnieuw in het gebied broedt, horen we ook de welluidende zang van deze toch wel zeldzamere soort.  Ook voor de uiterst zeldzame Beflijster is april de doortrekmaand bij uitstek door onze duinen. Dus wie weet…

Rond de grotere duinpoelen in de duinweiden foerageren ook doortrekkende steltlopers als Kemphaan en Witgatje. Maar ook grote soorten als Lepelaar en de vrij zeldzame Purperreiger zijn in deze periode op doortrek. Voor de Lepelaar is april zelfs de belangrijkste doortrekmaand.

Ook de amfibieën zijn met de warmere nachttemperaturen intussen opnieuw actief, zodat we in de duinpoelen mogelijks ook klusters kikkerdril en snoeren paddendril kunnen aantreffen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtig voorjaar laarzen noodzakelijk.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 10 april 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.


Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrek van de eerste soorten steltlopers…

Met ook in het noorden de lente in het vooruitzicht zijn de eerste doortrekkers onder de steltlopers en natuurlijk ook de bij ons pleisterende steltlopers in dit gebied te vinden, waar ze bij laag tij foerageren op de slikplaten en bij hoog tij in de waarden rusten of foerageren.  Het gaat vooral om soorten die vrij vroeg met de trek beginnen zoals Bonte strandloper, Witgatje, Kemphaan, Grutto, Regenwulp en Watersnip.  Maar vooral ook voor de sierlijke Lepelaar is de trek volop bezig en maken we een mooie kans om deze doortrekkers in het gebied te zien te krijgen. Ook voor de prachtige Visarend is in het voorjaar april de doortrekmaand waarop we het meeste kans maken om hem langs de kust te zien doortrekken en in geschikte plassengebieden te zien jagen.

En uiteraard zullen de eerste Zwartkopmeeuwen reeds op de broedvogeleilanden gearriveerd zijn. Om deze te zien te krijgen, is het wel even zoeken tussen de talrijk aanwezige Kokmeeuwen.  Hun kenmerkende roep verraadt evenwel hun aanwezigheid.  Natuurlijk kijken we uit naar eventueel eerste doortrekkende en arriverende sternen, zoals Visdief en Grote stern.  Maar veel hangt uiteraard af van de weersomstandigheden dit voorjaar. Krijgen we vroeg echt lenteweer of komt de lente pas echt laat op gang. Niettemin blijft dit een topwandeling voor elke vogelliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep en/of telescoop aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 14 april 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Kleiputten van Heist’.


Afspraak: om 19:00 uur aan einde parking Gustave van Nieuwenhuysestraat (tussen Kleiputten & Sashul) te Heist.
Thema: Avondactiviteit van broedvogels rond riet & plas.

De afwisseling van laaggelegen weilanden en plassen en kleine waterlopen met brede rietkragen maakt dit gebied aantrekkelijk voor allerhande broedvogels van riet en plas, zoals Rietzanger en Kleine karekiet, maar ook Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend en Kuifeend. Zelfs de zeldzame Blauwborst broedt hier sommige jaren nog met minstens één broedkoppel en met een flinke portie geluk horen en zien we dit prachtige vogeltje mogelijks tijdens deze avondwandeing.  De Blauwborst is immers een soort die vroeg in het voorjaar arriveert en vooral in de heel vroegemorgenuurtjes en bij valavond z’n gevarieerde zang laat horen bij het afbakenen van zijn territorium.  In de vochtige weilanden broeden dan weer een aantal koppel Kievit, die in deze periode reeds met donsjongen kunnen zitten of zelfs reeds aan hun tweede legsel toe zijn.

Maar deze tijd van het jaar is ook de doortrekperiode van een aantal steltlopers, zoals Oeverloper, Witgatje, Groenpootruiter en Kemphaan.  Langs de vaarten hebben we kans op jagende Visdiefjes die in de sternenkolonie in de voorhaven broeden.

De oude spoorwegbermen en vochtige grasperceeltjes langs de bermen kennen een vrij rijke flora. Typische soorten die hier nu reeds in bloei staan zijn Paarse & Witte dovenetel, Hondsdraf en mogelijks ook Sneeuwklokje. En waar reeds planten in bloei staan, treffen we bij zonnig weer ook de eerste insecten, vooral hommels, enkele soorten zweefvliegen en enkele vlindersoorten zoals Dagpauwoog, Atalanta, Gehakkelde aurelia, Citroenvlinder en de tegenwoordig zeldzaam geworden Kleine vos.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Laarzen hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

maandag 18 april 2022: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.


Afspraak: om 09:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Broedvogels van een gemengd eiken-beukenbos: over spechten, Boomklevers, Vinken en andere bewoners

Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland heeft een totaal ander ecosysteem dan een duinbos aan de kust.  Alleen al omdat Beuk een soort is die we in de kustregio van nature niet aantreffen, Zomereik is dan wel weer een soort die ook in onze oudere duinbossen voorkomt.  We treffen hier dan ook enkele andere soorten dan aan de kust, zoals de kleurrijke Boomklever.

Het bos is op dit ogenblik nog volop in blad aan het komen, zodat het nog steeds makkelijker is om vogels waar te nemen.  Naast de vrij algemene Grote bonte specht & Groene specht broedt ook de zeldzame & zeer schuwe Zwarte specht in dit gebied.  Ik heb dit gebied in deze periode dan ook uitgekozen in de hoop om deze soort te zien of minstens te horen te krijgen. Maar zoals altijd in de natuur zijn er uiteraard geen garanties, en al zeker niet bij een dergelijk schuwe soort!

Spechten en de Boomklever zijn uiteraard niet de enige broedvogels van dit gebied. Gaai , diverse mezensoorten en uiteraard Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf zijn bezig met territoriumafbakening en laten hun zang weerklinken. We maken nu ook kans om de eerste arriverende en doortrekkende Zwartkoppen waar te nemen.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 23 april 2022: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).


Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied bij kruising Isabelladijk en Nieuwstraat Oostburg.
Thema: De broedvogelweelde rond riet en plas.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van waterbroedvogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. Een deel van de broedende weide- & watervogels, zoals Kievit, Wilde eend, hebben voor het ogenblik donsjongen, terwijl anderen nog de eieren aan het uitbroeden of zelfs pas beginnen broeden zijn. Vaste broedvogels in het gebied zijn Kok- en Zwartkopmeeuw, Brandgans, Kluut, Tureluur, Grutto, Kievit, Krakeend, Fuut. Ook vertoeven er enkele koppels van de prachtige, maar zeer zeldzame Geoorde fuut in het gebied. Deze laatste en de Fuut zijn in deze periode soms ook nog aan het baltsen.

En het is ook het begin van de doortrekperiode van de zwaluwen, die graag laag over het water op allerhande insekten jagen en wie weet arriveren zelfs reeds de eerste Oeverzwaluwen aan de kolonie bij de oeverzwaluwwand.

Uiteraard maken we ook kans op allerhande doortrekkende steltlopers, zoals Witgatje, Oeverloper, Groenpoot- en Zwarte ruiter, Kemphaan en de sierlijke Lepelaar.

Maar ook onder het waterwild maken we in dit gebied kans op zeldzame doortrekkers als de Zomertaling.  Bovendien is het de tweede helft van april tevens het gebied in onze regio waar we de meeste kans maken om de tegenwoordig uiterst zeldzame Zwarte stern op doortrek waar te nemen.  Voor deze soort vingers kruisen dus.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep en/of telescoop aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 30 april 2022: Geleide vroegemorgenwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 06:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De nachtegaal en andere vroege vogels tijdens het ochtendgloren.

Tijdens deze vroegemorgenwandeling ontdekken we werkelijk het ontwaken van de natuur met vogelzang.  De lijsterachtigen, Roodborst en Winterkoning leiden het concert in terwijl het nagenoeg nog volledig donker is.  Uiteraard is ook de Nachtegaal met z’n prachtige afwisselende zang van de partij zodra we het dichtere duinstruweel van de buitenduinen bereiken.  Langzaamaan wordt het concert aangevuld met de zang van de overige vogels zoals de mezen, grasmussen en uiteindelijk ook de vinkachtigen.

Op dit ogenblik zijn werkelijk nagenoeg alle zomergasten van onze duinen uit het zuiden gearriveerd.  Alle soorten zijn dan ook volop bezig met het afbakenen van de territoria en zingen tegen elkaar op.  Het ochtendconcert van onze zangvogels maakt deze tocht een fenomenale ervaring.  De Zwinduinen tellen niet minder dan een 20tal zangposten van de Nachtegaal, maar ook Zwartkop, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Grasmus en eventueel Spotvogel en Boomleeuwerik zijn volop bezig met het afbakenen van hun territoria. En uiteraard hebben we bijzonder oor voor de nu toch wel uiterst zeldzaam geworden Zomertortel.  Dit jaar opnieuw aanwezig of niet?  Waar we wel zeker van z’n aanwezigheid zijn en een soort die we op z’n minst zullen horen is de Koekoek, toch ook een opvallende verschijning.

En uiteraard mogen we nu ook rekenen op doortrekkende soorten als Tapuit, Paapje, de 3 soorten zwaluwen, de eerste Gierzwaluwen, Gele kwikstaarten en de toch wel zeer zeldzame Beflijster.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Mogelijks laarzen noodzakelijk of stevig zeer waterdicht schoeisel mogelijks voldoende, verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 01 mei 2022: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘De Fonteintjes’.


Afspraak: om 09:30 uur aan de ingang van de Fonteintjes, Londenstraat , Zeebrugge Strandwijk.
Thema: Stuwtrek langs een smalle, vochtige duinreep en z’n afwisselende natuur.

De tweede helft van april tot en met de eerste helft van mei is volop doortrek van tal van vogelsoorten op weg naar hun meer noordelijk gelegen broedgebieden.  De Fonteintjes zijn een lange, vrij smalle duinreep met vochtige duinvalleien en plassen. Dat maakt dit gebied ideaal om de stuwtrek langs onze kustlijn waar te nemen. Als het weer een beetje meezit, maken we een mooie kans om tal van soorten waar te nemen, die deze smalle strook rijke natuur langs onze kustlijn volgen en ook als foerageer- en rustgebied gebruiken. Doordat het een vrij smalle strook betreft, is het vrij makkelijk om alle doortrekkers, zoals zelfs soorten als Wielewaal, Purperreiger, Zwarte wouw, Boomvalk op te merken, als deze soorten toevallig passeren of aanwezig zijn.

Maar uiteraard kijjken we ook uit naar de reeds aanwezige broedvogels en de unieke duinvegetatie van dit gebied.  De combinatie van duinstruweel en rietland zorgt ervoor dat we hier soorten als Rietzanger, Kleine karekiet, Rietgors & Dodaars tesamen kunnen aantreffen met Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper, Cetti’s zanger en zelfs Nachtegaal.

Bovendien is het een ideaal gebied om Meerkoet met hun donsjongen waar te nemen.

Maar uiteraard hebben we ook oog voor de aanwezige bloeiende flora zoals Pijlkruidkers en de prachtig bloeiende Wollige sneeuwbal en Gewone lijsterbes, evenals de talrijke insectensoorten die in het gebied aanwezig zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 12:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 01 mei 2022: Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse polder.

Afspraak: om 14:30 uur aan de randparking (park&walk) Uitkerkse Polder langs de Neptunuslaan te Wenduine (De Haan).
Thema: Broedzorg van weidevogels.

De Uitkerkse Polder is een van de belangrijkste weidebroedvogelgebieden van België.  Deze periode van het jaar zitten de meeste van de weidebroedvogels zoals Grutto, Kievit, Scholekster met donsjongen.  Deze nestvliedende jongen zoeken reeds zelfstandig voedsel, maar genieten nog van de bescherming van de oudervogels.  Zodra er gevaar dreigt, slaan de oudervogels alarm en drukken de jongen zich onbeweeglijk tegen de grond.  Het is dan ook niet evident om deze donsjongen te spotten.  Desalniettemin gaan we tijdens deze natuurwandeling op zoek naar deze donsballetjes op pootjes.  En zien we de donsjongen niet, dan genieten we sowieso van de buitelende en sierlijke vlucht van de alarmerende oudervogels.  Vooral de Grutto en de Kievit, die beiden met een vrij groot aantal koppel aanwezig zijn in het gebied, zijn een opvallende en prachtige verschijning. Constant zijn de oudervogels op de uitkijk voor belagers als Bruine kiekendief, Buizerd, Torenvalk, maar ook Zwarte kraai en meeuwen, die een bedreiging voor hun jongen betekenen en met luchtaanvallen uit de territoria verdreven worden.

Uiteraard kijken we ook uit naar doortrekkende steltlopers die even pleisteren in de vochtige weiden alvorens hun tocht naar het noorden verder te zetten. Deze tijd van het jaar kunnen soorten als Zwarte ruiter en Kemphaan soms in prachtkleed gespot worden.

En we luisteren of we de zang van de Rietzanger en de Blauwborst te horen krijgen vanuit de rietkragen van de talrijke grachten en waterlopen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 07 mei 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over de eerste orchideeën en de bijzondere lenteflora van Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van duingraslanden.  Het gebied is in deze periode toch wel bijzonder rijk aan vrij zeldzame planten, waaronder diverse soorten orchideeën. De orchideeën beginnen in jaren met normale voorjaarstemperaturen in bloei te komen vanaf begin mei. Zowel de Gevlekte als de Gewone rietorchis, die de meest voorkomende soorten in dit gebied zijn, behoren tot de orchideeën die het eerst in bloei komen, maar ook de veel zeldzamere Brede orchis zou nu reeds in bloei moeten staan. In de vochtige stukken treffen we ook Echte koekoeksbloem aan, een typische soort van schraal, vochtig gras- en rietland.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insecten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein. De vele bloeiende struiken hebben in deze periode een bijzondere aantrekkingskracht op het Boomblauwtje, maar ook soorten als Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Dagpauwoog en Atalanta

Het duinstruweel wordt bewoond door zangvogels als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal is ook dit jaar opnieuw aanwezig met 1 zangpost. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis en Cetti’s zanger.

In dit gebied maken we ook een goede kans om de Koekoek en diverse spechtensoorten waar te nemen, voornamelijk Grote bonte & Groene specht.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Waterdicht schoeisel of eventueel zelfs laarzen noodzakelijk..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 08 mei 2022: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.


Afspraak: om 09:30 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen (betaalparking).
Thema: Doortrekkers en broedvogelkolonies van de schorre: over sternen, meeuwen en steltlopers.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. Sedert begin dit jaar is nu het gehele gebied vrij toegankelijk via de aangeduide paden.  Middenin het gebied liggen enkele grote broedvogeleilanden speciaal aantrekkelijk gemaakt voor diverse sternen, Kokmeeuw en ook Zwartkopmeeuw. Vorig jaar broedden hier niet minder dan enkele duizenden Grote stern. Maar ook Visdief en Dwergstern zijn als broedvogel in het gebied aanwezig. De meer begroeide delen van de eilanden worden bevolkt door grote aantallen Kokmeeuw, maar ook vrij veel Zwartkopmeeuw. Voor de Dwergsterrn is het bovendien de periode dat ze nog volop arriveren op de broedplaats en balts plaats vindt.  Ook Kluut, Bontbekplevier en mogelijks ook Strandplevier broeden in het gebied.

Maar voor een aantal steltlopers die in het hoge noorden broeden, is het ook nog volop doortrekperiode. Het betreft soorten als Kanoet-, Krombek-, Drieteen-, Kleine en Temmincks strandloper, Rosse grutto en de meeste ruiters. We kijken dan ook uit of exemplaren van deze soorten in het gebied aanwezig zijn.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 12 mei 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.


Afspraak: om 19:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Lentebloeiers in schrale duingraslanden.

Park 58 is één van de floristische pareltjes van de Oostkust.  Nu de lente volop bezig is, staan de typische lentebloeiers van het duin volop in bloei, waaronder enkele zeldzaamheden als Kegelsilene, Nachtsilene, Kuifhyacint, Zandmuur, Zandhoornbloem, Kandelaartje en mogelijks zelfs reeds het zeer zeldzame Geel zonneroosje.  Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere typische soorten van schrale duingraslanden aan als Akkerhoornbloem, Muurpeper, Vogelwikke, Duinreigersbek, Gewone ereprijs & Veldereprijs.

In het kader van het beheerplan zijn in de destijds als bos aangeplante parkgedeelten, vooral de exoten gekapt en gedeeltelijk opnieuw omgevormd tot een mozaiëk van duingrasland en struweel.

Intussen zijn ook de zomergasten onder de zangvogeltjes gearriveerd en maken we naast Tjiftjaf, Fitis, Roodborst, Winterkoning ook kans op soorten als Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiter die heel eventjes hun zang laten horen.

En het duingebiedje gonst ook van het insectenleven.  Talrijke hommels, zweefvliegen, honingbijen en een aantal vlindersoorten, zoals Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Dagpauwoog, Atalanta, de zeldzaam geworden Kleine vos & de 3 soorten algemeenste witjes zoeken de bloeiende planten op voor de aanwezige nectar.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.


zaterdag 14 mei 2022: Geleide natuurwandeling in Maldegemveld / Drongengoedbos.


Afspraak: om 14:30 uur aan einde Prinsvelddreef Maldegem (parkeren in de wegberm).
Thema: Natuurleven in gemengd Eiken-Berken-Beukenbos & schrale heide.

Het Maldegemveld / Drongengoedbos bestaat hoofdzakelijk uit gemengd Eiken-Berkenbos & gemengd Eiken-Beukenbos. Vooral Lork en Grove den vertegenwoordigen het naaldhout. Hier en daar in het gebied treffen we ook percelen heide in herstel en volle ontwikkeling.

We kijken ondermeer uit naar diverse spechtensoorten, zoals zowel de Grote bonte, Groene als de veel zeldzamere Zwarte specht, die een typische soort is van Eiken-Beukenbos.  Maar in het gebied zijn ook andere soorten aanwezig, als Boomklever, Winterkoning, Vink, Roodborst, Pimpel- & Koolmees, maar ook zeldzamere soorten als Zwarte mees en Kuifmees, typische soorten van naaldhoutbestanden.

Vooral aan de meer open en dikwijls heidepercelen treffen we ook zangposten van zowel Boomleeuwerik als de nog zeldzamere Boompieper. Vooral deze laatste is echt wel typsich voor open landschap met verspreide bomen in heide.

Bij zonnig weer maken we ondermeer ook kans op de Groene zandloopkever, een typische soort voor bos en heidegebieden. Maar dit is uiteraard niet de enige insectensoort die we in dit gebied kunnen aantreffen. Talrijke vlindersoorten, zweefvliegen en libellen zijn in deze periode in dit gebied bij mooi weer actief.  Ook minder algemene vlindersoorten als Citroenvlinder, Oranjetipje en Vuurvlindertje.

Eenmaal het in de late namiddag qua menselijke activiteit wat rustiger wordt in het bos maken we ook een grotere kans om de hier voorkomende grotere zoogdieren, zoals Ree en Damhert, effectief te zien te krijgen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 15 mei 2022: Geleide vroegemorgenwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 05:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De nachtegaal en andere vroege vogels tijdens het ochtendgloren.

Dit is de laatste kans om dit jaar deel te nemen aan een vroegemorgenwandeling in het prachtige natuurgebied De Zwinduinen onder de deskundige begeleiding van Natuurexploratie.  Tijdens deze vroegemorgenwandeling ontdekken we werkelijk het ontwaken van de natuur met vogelzang.  De lijsterachtigen, Roodborst en Winterkoning leiden het concert in terwijl het nagenoeg nog volledig donker is.  Uiteraard is ook de Nachtegaal met z’n prachtige afwisselende zang van de partij zodra we het dichtere struweel bereiken.  Langzaamaan wordt het concert aangevuld met de zang van de overige vogels zoals de mezen, grasmussen en uiteindelijk ook de vinkachtigen.

Op dit ogenblik zijn werkelijk alle zomergasten van onze duinen uit het zuiden gearriveerd en in volle broedaantallen aanwezig.  Alle soorten zijn dan ook volop bezig met het afbakenen van de territoria en zingen tegen elkaar op.  Het ochtendconcert van onze zangvogels maakt deze tocht een fenomenale ervaring.  De Zwinduinen tellen niet minder dan een 20tal zangposten van de Nachtegaal, maar ook Zwartkop, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Grasmus en eventueel Spotvogel en Boomleeuwerik zijn volop bezig met het afbakenen van hun territoria. En uiteraard hebben we bijzonder oor voor de nu toch wel uiterst zeldzaam geworden Zomertortel.  Dit jaar opnieuw aanwezig of niet?  Waar we wel zeker van z’n aanwezigheid zijn en een soort die we op z’n minst zullen horen is de Koekoek, toch ook een opvallende verschijning.

En uiteraard mogen we ook nu nog rekenen op doortrekkende soorten als Tapuit, Paapje, de 3 soorten zwaluwen, Gierzwaluwen, Gele kwikstaarten en de toch wel zeer zeldzame Beflijster.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Stevig waterdicht schoeisel, verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 19 mei 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 19:30 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zingende Boomkikkers en het mysterie van het natuurleven in de schemering.

Een avondwandeling door het duin is een bijzondere ervaring.  Bij avondval worden o.m. de meeste zoogdieren actief, maar ook een aantal vogels waaronder de Nachtegaal, Zanglijster, Roodborst sluiten de dag af met een laatste territoriumafbakening.  Maar het blijft natuurlijk een ontdekkingstocht op geluk.  Op een avondtocht hangt veel af van hoe onopvallend wij ons kunnen verplaatsen en wat toevallig ons pad kruist.  In het bijzonder om eventuele zoogdieren te zien, mogen we totaal niet opvallen, noch door geluid, noch door geur. Diverse zoogdieren zijn in het gebied aanwezig, maar hebben meestal een zeer verborgen leefwijze en schuwen de mens, zeker in een druk bezocht gebied als de Zwinduinen.

En met een beetje geluk hebben we ook een ontmoeting met een of andere uil.  Ook sporen we met behulp van de batdetector vleermuizen op.

We gaan dus op zoek naar alle mogelijke nachtelijke ontmoetingen.  En als de temperatuur een beetje meezit, zullen ook de Boomkikkers actief zijn en klinkt de zang van de mannetjes overal om ons heen vanuit de talrijke duinpoelen en het braamstruweel in de buurt van de poelen.  Spannende vraag is of dit jaar ook de ratelende roep van de eerste zingende mannetjes van de herintroduceerde Rugstreeppad uit de ondiepe duinpoelen zal weerklinken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 26 mei 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.


Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Broedvogelkolonies van sternen & meeuwen en broedende & doortrekkende steltlopers.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laag tij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.  Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de zeehonden en bekijken de diverse soorten vogels. Het is immers ook nog doortrekperiode van tal van noordelijker broedende steltlopers als Kanoet-, Krombek-, Drieteen-, Kleine en Temmincks strandloper, Rosse grutto en de meeste ruiters.

Op enkele broedvogeleilanden in de schorre is een grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw, maar ook de zeldzame Dwergstern, Zwartkopmeeuw, Grote stern, Scholekster en Kluut zijn met een aantal koppel aanwezig. Zowel de meeuwen als de sternen zijn intussen met de eileg en het broeden begonnen, maar mogelijks komen ook nog exemplaren toe die nog een partner proberen te bekoren.

Ook maken we in dit gebied ook nog kans op het waarnemen van een doortrekkende Visarend of een andere doortrekkende roofvogel op hun trek naar noordelijk gelegen  broedgebieden.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 27 mei 2022: Geleide natuurwandeling langs de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinvlakte.


Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk (betaalparking).
Thema: Broedvogels van de Zwinmonding en doortrekkende steltlopers en roofvogels.

De dijken aan de Nederlandse kant van de Zwinuitbreiding geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin.

In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die nog vrij schraal begroeid zijn en dus aantrekkelijk zijn voor diverse soorten sternen, Bontbekplevier en Strandplevier.  In elk geval mogen we toch een aantal broedkoppel van Visdief, Grote stern en/of Dwergstern verwachten op de kale zandige stukken van de broedvogeleilanden.  Op de wat meer begroeide plaatsen broeden Kokmeeuw en mogelijks enkele koppels Zwartkopmeeuw. Al deze soorten waren ook vorig jaar aanwezig in het gebied en kwamen in eerder kleine aantallen mogelijks tot broeden of deden in elk geval een broedpoging.

Eind mei is het ook nog doortrekperiode voor een aantal steltlopers, zoals Rosse grutto, Krombek- & Drieteenstrandloper en vooral een aantal ruitersoorten als Groenpoot-, Bos- & Zwarte ruiter. en vinden in dit rijke slikkengebied een gedekte tafel om hun energievoorraad aan te vullen, vooraleer ze doortrekken naar hun noordelijke broedgebieden.

Ook de vrij zeldzame Visarend, die evenwel elk voorjaar een korte periode in Het Zwin verblijft, is nu nog op doortrek en jaagt dan regelmatig in de Zwingeul.  Maar ook roofvogelsoorten die voor dit gebied minder typisch zijn als Wespendief en Boomvalk zijn in deze periode volop op doortrek.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 28 mei 2022: Geleide natuurwandeling langs de Damse Vaart bij Hoeke.


Afspraak: om 09:30 uur aan de brug over de Damse vaart bij Hoeke (bij kruispunt Damse vaart-noord en Oude Westkapellestraat).
Thema: Flora & broedvogels van kanaal en bermen.

Een morgenwandeling langs de pitoreske Damse vaart met z’n statige bomenrijen van Canadapopulieren met aandacht voor planterngroei en vogelleven. Het stukje Damse Vaart tussen Hoeke en Sluis is qua flora echt wel een pareltje met tal van soorten die we in de regio nagenoeg enkel daar kunnen aantreffen, zoals Kattedoorn, Grote muur, Gevlekte rupsklaver, Bijenorchis en Paarse schubwortel, ook al zitten we voor deze laatste wel helemaal op het einde van de bloeiperiode. Natuurlijk kleuren ook veel algemenere soorten de bermen en oevers, zoals vooral Fluitekruid, Zevenblad, Gele lis, Gele plomp en nog veel meer.

Maar ook het vaartbiotoop met z’n rietkragen en de hoge populierenrijen is qua vogels vrij interessant met broedvogels als Fuut, Rietzanger, Kleine karekiet, Meerkoet, Waterhoen en Ooievaar.  Fuut en Meerkoet zitten deze periode van het jaar met reeds flink uit de kluiten gewassen jongen, ook al kunnen vooral Meerkoet & Waterhoen reeds met kleine pullie van een tweede legsel zitten.  Maar zelfs de in onze regio uiterst zeldzame Wielewaal komt hier nog voor als broedvogel.  Dit is een van de laatste plaatsen in onze regio waar we deze zuidelijk ogende soort nog aantreffen. Met een beetje geluk horen we de prachtige roep bij z’n territoriumafbakening. Maar ook algemenere soorten als Koekoek, Grasmus, Zwartkop, Groenling, Fazant, Visdief, Witte kwikstaart, Boomkruiper zijn hier meestal waar te nemen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 29 mei 2022: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).


Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De broedvogelweelde rond riet en plas.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van waterbroedvogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. Heel wat van de broedende watervogels hebben voor het ogenblik donsjongen of liggen met eieren. Vaste broedvogels in het gebied zijn Kok- en Zwartkopmeeuw, Brandgans, Kluut, Tureluur, Kievit, Kuifeend, Krakeend en Grutto.  Vooral Kokmeeuw, Brandgans, Grauwe gans, Wilde eend, Kievit en Grutto hebben nu reeds donsjongen.

Van de fuutachtigen zijn naast Fuut zelf ook Dodaars en de meeste jaren de zeer zeldzame Geoorde fuut in het gebied aanwezig. Tijdens het broedseizoen zijn de fuutachtigen evenwel heimelijk en die 2 kleine fuutsoorten zijn dan ook dikwijls moeilijk op te merken.

Bovendien is in het gebied ook een kolonie van de Oeverzwaluw aanwezig, een vrij zeldzame zwaluwsoort die z’n nest maakt in zandige steile oevers.

Naast de aanwezige broedvogels kunnen we ook nog enkele doortrekkende steltlopers in dit gebied verwachten.  Voor Oeverloper, Groenpootruiter, Zwarte ruiter en de veel zeldzamere Bosruiter is mei voor onze regio immers nog de belangrijkste doortrekperiode. Ook maken we in de polders nog kans om de laatste doortrekkende Gele kwikstaarten of een enkel waar te nemen. Ook al zitten we eind mei natuurlijk wel op het einde van de trekperiode van al deze soorten doortrekkers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.