Kalender

Om de kwaliteit van onze geleide natuurwandelingen hoog te houden, wordt het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot MAXIMAAL 20 of 25 afhankelijk van het gebied dat bezocht wordt. 
Voor deelname aan de natuurwandelingen VERPLICHTE INSCHRIJVING per deelnemer via het formulier op deze website (ook voor leden) uiterlijk tegen het uur vermeld onder deelname bij de omschrijving van de desbetreffende wandeling hieronder. Het uur van uiterlijke inschrijving kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden.
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving via google-formulieren (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij superlate inschrijving bewijs van storting bij hebben).
Indien je reeds ingeschreven bent voor een wandeling en je kunt wegens ziekte toch niet deelnemen, gelieve ons dan tijdig telefonisch te verwittigen, zodat we je inschrijving opnieuw kunnen openstellen voor andere deelnemers. 

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen, ook in relatie tot de geplande natuurwandelingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

Winterkalender 2023 – 2024

zondag 10 december 2023: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 14:30 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen.
Thema: Overwinteraars tussen zoet en zout: over eenden, ganzen, steltlopers & roofvogels…

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. De grote open wateroppervlaktes, uitgestrekte schorre en slikke vormen ’s winters een grote aantrekkingspool voor allerhande watervogels, zoals eenden, ganzen, fuutachtigen en steltlopers. Deze biotopen zijn voor deze soorten als een open banket. Kuif- & Tafeleend, Fuut, Dodaars & Aalscholver duiken in het open water naar allerhande waterorganismen en vis. Tal van zwemeenden als Wilde eend, Slobeend, Wintertaling, Krakeend en de elegante Pijlstaart dobberen op het water en grondelen op zoek naar kleine organismen. Smienten en diverse ganzen grazen op de oevers en steltlopers als Bonte strandloper, Kievit, Zilverplevier, Wulp, Kluut en Tureluur trippelen de schorre en slikke af op zoek naar prooi. En ook Blauwe reiger en Grote & Kleine zilverreiger waden door het water of staan onbeweeglijk langs de oever om een prooi te verrassen.

En waar dergelijke grote groepen vogels aanwezig zijn, treffen we met een portie geluk ook prooivogels als Slechtvalk, Buizerd en heel misschien het uiterst zeldzame en eerder onopvallende Smelleken, onze kleinste valk en een snelle jager op zangvogeltjes en kleinere steltlopersoorten. En ook de bij ons overwinterende Blauwe kiekendief frequenteert dit ideale jachtgebied regelmatig. Als een groot deel van de vogels plotseling het luchtruim kiest is het altijd even uitkijken naar deze jagers.

Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber. In dit gebied gidsen we met behulp van telescoop, zodat alle vogels optimaal kunnen gespot worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 17 december 2023: Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk Retranchement Nederland.
Thema: Overwinterende eenden, steltlopers & andere overwinterende vogels van slik en schorre.

In de Zwinmonding en de uitgebreide Zwinvlakte gaan we op zoek naar de overwinterende vogels.

De bij laagtij droogvallende slikken van de uitgebreide Zwinvlakte vormen het ideale foerageergebied voor tal van overwinterende steltlopers. Vooral Wulp, Bonte strandloper, Scholekster en Bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwinvlakte aanwezig, aangevuld met kleinere aantallen Zilverplevier.

Ook overwinterende eenden als Bergeend, Smient en Wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms treffen we in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen aan, een typische soort voor het zilte milieu en het kustgebied.

Als we echt heel veel geluk hebben en de winter een beetje winter te noemen is, zien we in de slikke en schorre mogelijks een groepje van de zeldzame Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die zich te goed doen aan de zaadjes van Klein schorrekruid en Lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat we deze zangvogeltjes kunnen waarnemen. Ook IJsvogel foerageert sommige winters langs de Zwingeul.

In de schorre aan de rand van de Zwingeul bevindt zich ook een kleine slaapplaats van de zeldzame Blauwe kiekendief. Nu na de grote uitbreidingswerken de rust in het gebied teruggekeerd is, kan deze traditionele slaapplaats van deze soort mogelijks opnieuw uitgroeien naar z’n vroegere grootte. Tegen avondval kijken we dan ook uit naar arriverende, overwinterende exemplaren van de Blauwe kiekendief, Terwijl genieten we tevens van een groeiend aantal Wulpen, die ook op hun slaapplaats in de schorre arriveren.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. in dit gebied gidsen we met behulp van telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van, de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

woensdag 27 december 2023: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het wintert in het duin.

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van vooral duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van vooral de noordelijke lijsterachtigen die bij ons in de duinen aanwezig zijn. Ook gemengde groepjes mezen, bestaande uit Kool- en Pimpelmezen soms aangevuld met een groepje Staartmezen, trekken foeragerend door het duin.  Maar we kijken ook uit naar Grote bonte en Groene specht, allerhande vinkachtigen, zoals Putter, Groenling, Vink, maar ook de veel zeldzamere typische wintersoort, de Keep.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels. Uiteraard is ook de Buizerd als jaarvogel in de Zwinduinen tijdens de winter met een flink aantal exemplaren aanwezig.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.  Ook hier geldt, hoe strenger de winter in het noorden hoe meer Houtsnippen in onze duinen overwinteren en hoe groter de kans op een waarneming. En bij avondval maken we ook een kansje op een ontmoeting met een van de aanwezige uilen, zoals Bosuil of Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zaterdag 30 december 2023: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Overwinterende wilde zwanen, ganzen en eenden in onze regio.

Tijdens deze geleide natuurwandeling is waterwild troef bij Natuurexploratie.  De Sophiapolder is een prachtig plassengebied gelegen ten zuiden van Oostburg.  Tijdens het winterhalfjaar zijn hier dan ook talrijke soorten waterwild waar te nemen.

Deze natuurwandeling is dan ook het ideale moment om kennis te maken met de vele soorten eenden en ganzen die tijdens de winter in onze polders aanwezig zijn en ze ook te leren herkennen.  Met behulp van een telescoop toont de natuurgids de diverse soorten en wijst je op de makkelijkste kenmerken om de soorten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Smient, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Kolgans, Canada- en Brandgans zijn zeker van de partij, maar mogelijks ook Pijlstaart, Tafeleend en misschien zelfs een enkele Brilduiker.

En als er Kleine zwanen in de streek pleisteren, dan is er een goede kans dat ze bij avondval komen slapen op de veilige plassen van de Sophiapolder. 

Uiteraard wordt er ook uitgekeken naar eventuele roofvogels die in de buurt van dit plassengebied op zoek zijn naar prooi, zoals Slechtvalk en Blauwe kiekendief.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Warme kledij, verrekijker, eventueel telescoop en loep. in dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

vrijdag 05 januari 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Wintergasten in de zilte inlagen en het buitendijks gebied

Het natuurgebied ’t Voorland bestaat uit zogenaamde inlagen die bij extra hoogtij overspoeld worden met zout water.  Deze inlagen bestaan dan ook uit slik, schorre en zilte graslanden.  Vòòr deze inlagen liggen bovendien zandbanken die bij laagtij bloot komen & intussen zelfs duineilanden, die van de inlagen afgescheiden worden door een diepe stroomgeul, waardoor ze een ideale rustplaats bieden aan de aanwezige meestal Gewone zeehonden, die we met de telescoop een ogenblik kunnen gadeslaan.

In deze periode zijn heel wat overwinterende eendachtigen aanwezig. We hopen uiteraard ook op de echte wintergasten van meer open en dikwijls zout water, zoals Middelste zaagbek en Brilduiker in het gebied aan te treffen. Maar ook algemenere soorten van vochtig grasland en kleine plassen als Smient, Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Bergeend en soms Pijlstaart foerageren op de inlagen of de waterplassen achter de binnendijk. Meestal zijn nu ook de echte winterganzen aanwezig, vooral Kolgans en soms Kleine rietgans, maar ook Brandgans, Canadagans en Grauwe gans die ook het ganse jaar in het gebied vertoeven.  Bovendien is dit gebied ook dè plaats waar we het meeste kans maken om de Rotgans aan te treffen, een typische gans van het zilte milieu.

Deze wandeling is dan ook een must voor elke vogelliefhebber. Kleed je wel echt heel warm. Tijdens het winterhalfjaar kan het in dit gebied bitsig koud zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Zeer warme winddichte kledij ten zeerste aanbevolen.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 07 januari 2024: Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse Polder: ganzen- & velduilenwandeling.

Afspraak: om 15:30 uur aan de randparking (park&walk) Uitkerkse Polder langs de Neptunuslaan te Wenduine (De Haan).
Thema: Over echte vriezeganzen, Velduilen en andere wintergasten in vochtige polders.

Tijdens deze winterse wandeling bekijken we met behulp van de telescoop van de gids de diverse wintergasten van de vochtige polders. In de Uitkerkse polder verblijft in deze periode zowel de Kolgans als de Kleine rietgans.  Dit zijn de echte winterganzen die vanuit het hoge noorden in onze polders komen overwinteren. Kleine rietgans wordt evenwel steeds zeldzamer bij ons en trekt steeds minder door naar onze polders, maar in deze periode maken we de beste kans om deze soort bij ons in de polders aan te treffen.  Verder zijn ook grote groepen Brandgans aanwezig, deels jaarvogels, maar afhankelijk van de strengheid van de winter mogelijks ook aangevuld met overwinterende exemplaren uit het hoge noorden.  Bovendien pleisteren in de vochtige weilanden ook grote groepen Smienten, maar ook andere eendachtigen zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Bergeend, Kuifeend en Pijlstaart.

Ook diverse soorten reigers, zoals de Blauwe reiger, Kleine zilverreiger en steeds meer ook de voor onze regio veel zeldzamere Grote zilverreiger, die de laatste jaren nagenoeg constant in het gebied aanwezig is. En de laatste winters verblijven in onzer regio zelfs enkele Koereigertjes, nog een soort die met de klimaatopwarming steeds meer bij ons waargenomen wordt.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar Blauwe kiekendief en Velduil, beiden jagers van open terrein.  In tegenstelling tot de meeste andere uilen, is de Velduil dikwijls dagactief en vooral in de laatste uren voor zonsondergang maken we een grotere kans op een ontmoeting met deze prachtige vogel. We starten deze wandeling dan ook iets later, zodat we de koude kunnen trotseren tot de schemering volledig is ingetreden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Superwarme, winddichte kledij aangeraden..
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website)..

zondag 21 januari 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Overwinteraars in het duin: over mezen, Kramsvogels, Koperwieken, Houtsnippen…

Tijdens deze geleide natuurwandeling maken we een uitgebreide tocht door de verschillende duinbiotopen van de Zwinduinen, maar vooral langs de Kleyne Vlakte & zelfs de Zwinweiden op zoek naar overwinterende eenden en ganzen. Werkelijk het meest zuidoostelijke deel van het duingebied. Een totaal andere wandeling dan de meeste van onze natuurwandelingen door dit gebied in de andere jaargetijden.
Aan de grotere duinplassen treffen we mogelijks eendachtigen aan, zoals Kuifeend, Smient, Slobeend of Wintertaling en zelfs Pijlstaart, maar ook reigerachtigen zoals Blauwe reiger en eventueel Kleine zilverreiger als de winter niet te streng is.  In de duinweiden zijn soms ook groepen Brandgans, Grauwe gans en Canadagans aanwezig.  Vooral bij wat mooier weer en niet te veel wind, is ook een ontmoeting met één van de overwinterende buizerds of een Sperwer of Havik niet uitgesloten.

In het duinstruweel van de buitenduinen kijken we uit naar eventuele overwinterende Kramsvogels, Koperwieken en Spreeuwen.  Maar ook gemengde groepjes mezen trekken nu door de duinen op zoek naar allerhande eetbaars verborgen achter schors.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling hopen we dan ook één of meerdere van deze schuwe vogels met verborgen leefwijze te zien uitvliegen. En met de vroege avondval maken we mogelijks zelfs kans op een jagende Bos- of Ransuil, die net z’n dagschuilplaats verlaten heeft.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Stevig waterdicht wandelschoeisel wel noodzakelijk. Wandeling aangepast om noodzaak laarzen te vermijden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 28 januari 2024: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens. (opgelet: GEWIJZIGDE AFSPRAAKPLAATS!!)

Afspraak: om 14:30 uur aan de Slikkenburgseweg Breskens ter hoogte toegang natuurgebied (in de berm parkeren)
Thema: Overwinteraars tussen zoet en zout: over eenden, ganzen, steltlopers & roofvogels…

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. De grote open wateroppervlaktes, uitgestrekte schorre en slikke vormen ’s winters een grote aantrekkingspool voor allerhande watervogels, zoals eenden, ganzen, fuutachtigen en steltlopers. Deze biotopen zijn voor deze soorten als een open banket. Kuif- & Tafeleend, Fuut, Dodaars & Aalscholver duiken in het open water naar allerhande waterorganismen en vis. Tal van zwemeenden als Wilde eend, Bergeend, Slobeend, Wintertaling, Krakeend en de elegante Pijlstaart dobberen op het water en grondelen op zoek naar kleine organismen. Smienten en diverse ganzen grazen op de oevers en steltlopers als Bonte strandloper, Kievit, Goudplevier, Zilverplevier, Wulp, Kluut en Tureluur trippelen de schorre en slikke af op zoek naar prooi. En ook Blauwe reiger en Grote & Kleine zilverreiger waden door het water of staan onbeweeglijk langs de oever om een prooi te verrassen.

En waar dergelijke grote groepen vogels aanwezig zijn, treffen we met een portie geluk ook roofvogels als Slechtvalk, Buizerd en heel misschien het uiterst zeldzame en eerder onopvallende Smelleken, onze kleinste overwinterende valk en snelle jager op zangvogeltjes en kleinere steltlopers. En ook de bij ons overwinterende Blauwe kiekendief frequenteert dit ideale jachtgebied regelmatig. Als een groot deel van de vogels plotseling het luchtruim kiest is het altijd uitkijken naar deze jagers.

Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber. In dit gebied gidsen we met behulp van telescoop, zodat alle vogels optimaal kunnen gespot worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 04 februari 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Wintergasten in de zilte inlagen en het buitendijks gebied

Het natuurgebied ’t Voorland bestaat uit zogenaamde inlagen die bij extra hoogtij overspoeld worden met zout water.  Deze inlagen bestaan dan ook uit slik, schorre en zilte graslanden.  Vòòr deze inlagen liggen bovendien zandbanken die bij laagtij bloot komen & intussen ook reeds echte duineilanden, die van de inlagen afgescheiden worden door een diepe stroomgeul, waardoor ze een ideale rustplaats bieden aan de aanwezige meestal Gewone zeehonden, die we met de telescoop een ogenblik kunnen gadeslaan.

In deze periode zijn heel wat overwinterende eendachtigen aanwezig. We hopen uiteraard op echte wintergasten van meer open en dikwijls zout water, zoals Middelste zaagbek en Brilduiker, in het gebied aan te treffen. Maar ook algemenere soorten van vochtig grasland en kleine plassen als Smient, Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Bergeend en soms Pijlstaart foerageren op de inlagen of de waterplassen rond de broedvogeleilanden achter de binnendijk. Meestal zijn ook echte winterganzen aanwezig, vooral Kolgans en soms Kleine rietgans, maar ook Brandgans, Canadagans en Grauwe gans die ook het ganse jaar in het gebied vertoeven.  Bovendien is dit gebied ook dè plaats waar we het meeste kans maken om de Rotgans aan te treffen, een typische gans van het zilte milieu.

Deze wandeling is dan ook een must voor elke vogelliefhebber. Kleed je wel echt heel warm. Tijdens het winterhalfjaar kan het in dit gebied bitsig koud zijn.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 18 februari 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Met het einde van de winter in het duin in zicht?

Deze periode van het jaar kan het weer tegenwoordig nog alle kanten uit.  Het kan werkelijk nog volop winteren of een eerste zwak lentezonnetje kan de grond net een beetje opwarmen. Met de klimaatverandering kunnen er zelfs in volle winter reeds tamelijke warme weken voorkomen.  Maar sowieso moeten we vooral rekenen op het waarnemen van de in het duin vertoevende wintergasten, zoals Spreeuw, Koperwiek, Kramsvogel en gemengde groepen vinkachtigen en mezen. Zo is de ontmoeting met een familiegroepje Staartmezen altijd een leuke belevenis.

We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die het jaarrond in dit prachtige duingebied vertoeven en ook broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, is het het ideale moment voor de buizerds om van de thermiek gebruik te maken om zwevend prooi te zoeken.

Net als trouwens jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Grote lijster, Kool- en Pimpelmees en de spechten die bij de eerste zonnestralen al de neiging krijgen om even te zingen.

In de vooravond kijken we uit naar eventueel bij avondval uitvliegende Houtsnippen.

Maar we kijken ook uit naar andere fenomenen, die we in het winterhalfjaar in de duinen kunnen aantreffen, zoals paddenstoeltjes als e Gesteelde stuifbal & Duindoornvuurzwam, korstmossen, winternest van Basterdsatijnvlinder, edm…
En ook de eerste voorjaarsbloeiers staan met dit warme winterweer uitzonderlijk reeds in bloei, zoals de Wilde narcis, Vroegeling en Kleine veldkers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).


zondag 25 februari 2024: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 15:00 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Overwinterende wilde zwanen, ganzen en eenden in onze regio.

Tijdens deze geleide natuurwandeling is waterwild troef bij Natuurexploratie.  De Sophiapolder is een prachtig plassengebied gelegen ten zuidwesten van Oostburg.  Tijdens het winterhalfjaar zijn hier talrijke soorten eenden, ganzen en steltlopers waar te nemen.

Deze natuurwandeling is dan ook het ideale moment om kennis te maken met de vele soorten eenden en ganzen die tijdens de winter in onze polders aanwezig zijn en ze ook te leren herkennen.  Met behulp van een telescoop toont de natuurgids de diverse soorten en wijst je op de makkelijkste kenmerken om de soorten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Smient, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Bergeend, Canada- en Brandgans zijn zeker van de partij, maar mogelijks ook Pijlstaart, Tafeleend, Kolgans en misschien zelfs een enkele Brilduiker.  Vooral van Slobeend, Krakeend en Bergeend zijn in deze periode van het jaar soms aanzienlijke aantallen aanwezig.
De steltlopers worden in deze periode vooral vertegenwoordigd door Kievit en Wulp, maar ook de eerste uit het zuiden terugkerende Grutto’s kunnen reeds aanwezig zijn.

En met de vrij zachte temperaturen voor de tijd van het jaar zijn ook reeds een aantal van de zangvogels op terugtrek, zoals Witte kwikstaart, diverse leeuweriken en Roodborsttapuit. Zo hadden we op onze vorige geleide natuurwandeling in de Zwinduinen een groepje van zo’n twintig Witte kwikstaart.

En als er nog Kleine zwanen in de regio pleisteren, dan is er een goede kans dat ze bij avondval komen slapen op de veilige plassen van de Sophiapolder.  We starten deze wandeling dan ook vrij laat om tot avondval bij de plassen te kunnen vertoeven.

Uiteraard wordt er ook uitgekeken naar eventuele roofvogels die in de buurt van dit plassengebied op zoek zijn naar prooi, zoals Torenvalk, Buizerd, Slechtvalk, Blauwe en Bruine kiekendief, Sperwer en eventueel Havik of Smelleken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 10 maart 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Over spechten, doortrekkende zangvogels en vroege voorjaarsbloeiers.

De vroege lente is de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen.  Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn, is het veel makkelijker om bv. spechten te zien. Met hun geroffel en roep bakenen ze nu reeds hun territorium af.  Net als trouwens jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen.  Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als Boomleeuwerik en mogelijks Roodborsttapuit en Witte kwikstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn.  De natuur is in lentestemming.

We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen Buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten.

Indien geen al te koude nachten zijn de Gewone pad en Bruine kikker volop actief in en rond de poelen. Bij gunstige weersomstandigheden kan vanaf de tweede helft van februari de paring immers gestart zijn en dan mogen we nu ook reeds de eerste dril in de poelen verwachten.

Ook de eerste voorjaarsbloeiertjes hebben hun bloempjes geopend en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes.  We kijken uit naar Zandhoornbloem, Gewone & Vogelmuur, Speenkruid, Vroegeling, Kleine veldkers, Klimopereprijs en de eerste Maartse viooltjes met hun prachtige donkerpaarse bloempjes.

En zodra de eerste bloempjes er zijn, merken we ook de eerste insecten op.  Vooral hommelkoninginnen en mogelijks enkele zweefvliegsoorten, evenals vlindersoorten zoals Dagpauwoog & de zeldzaam geworden Kleine vos, verschijnen op zoek naar de eerste nectar.  Kortom, de natuur is uit haar winterslaap ontwaakt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 17 maart 2024: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Bulskampveld.

Afspraak: om 09:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Broedvogels van een gemengd eiken-beukenbos: over spechten, Boomklevers, Vinken en andere bewoners

Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland heeft een totaal ander ecosysteem dan een duinbos aan de kust.  Al was het alleen al omdat Beuk een soort is die we in de kustregio van nature niet aantreffen, Zomereik is dan wel weer een soort die ook in onze oudere duinbossen voorkomt.  We treffen hier dan ook enkele andere vogelsoorten dan aan de kust, zoals de kleurrijke Boomklever.

Het bos is op dit ogenblik nog volop in blad aan het komen, zodat het nog steeds makkelijker is om vogels waar te nemen.  Naast de vrij algemene Grote bonte specht & Groene specht broedt ook de zeldzame & vrij schuwe Zwarte specht in dit gebied.  Ik heb dit gebied in deze periode dan ook uitgekozen omdat we in het vroege voorjaar de grootste kans hebben om deze soort te zien.  De Zwarte specht is voor het ogenblik volop bezig met het zoeken naar geschikte beuken om enkele nestholtes uit te hakken.  Maar zoals altijd in de natuur zijn er uiteraard geen garanties, en al zeker niet bij een dergelijk schuwe soort!  Krijgen we de Zwarte specht evenwel niet te zien, dan zullen we minstens z’n roep door het bos horen weerschallen.

Spechten en de Boomklever zijn uiteraard niet de enige broedvogels van dit gebied. Gaai, diverse mezensoorten en uiteraard Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Tjiftjaf zijn bezig met territoriumafbakening en laten hun zang weerklinken. We maken nu ook kans om de eerste arriverende en doortrekkende Zwartkoppen waar te nemen en in de open heidepercelen met verspreide bomen eventueel ook de eerste zang van Boomleeuwerik. En uiteraard maken we ook kans op het waarnemen van de Rode eekhoorn.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter mogelijks laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 24 maart 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrek van de eerste soorten steltlopers…

Met ook in het noorden de lente in het vooruitzicht zijn de eerste doortrekkers onder de steltlopers en natuurlijk ook de bij ons pleisterende steltlopers in dit gebied te vinden, waar ze bij laagtij foerageren op de slikplaten en bij hoogtij in de waarden rusten of foerageren.  Het gaat vooral om soorten die vrij vroeg met de trek beginnen zoals Bonte strandloper, Witgatje, Kemphaan, Grutto, Regenwulp en Watersnip.  Maar vooral ook voor de sierlijke Lepelaar is de trek volop bezig en maken we een mooie kans om deze doortrekkers in het gebied te zien te krijgen. Ook voor de prachtige Visarend start in het voorjaar vanaf de laatste week van maart de doortrekperiode.

En uiteraard zullen de eerste Zwartkopmeeuwen reeds op de broedvogeleilanden gearriveerd zijn. Om deze te zien te krijgen, is het wel even zoeken tussen de talrijk aanwezige Kokmeeuwen, maar ook van de Zwartkopmeeuw zijn er steeds meer broedkoppels.  Hun kenmerkende roep verraadt evenwel hun aanwezigheid.  Natuurlijk kijken we uit naar eventueel eerste doortrekkende en arriverende sternen, zoals Visdief en Grote stern.  Maar veel hangt uiteraard af van de weersomstandigheden dit voorjaar. Krijgen we vroeg echt lenteweer of komt de lente pas echt laat op gang. Niettemin blijft dit een topwandeling voor elke vogelliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 30 maart 2024: geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Doortrekkend waterwild en steltlopers in een waterrijk gebied

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van watervogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. In deze periode is in dit gebied eigenlijk alles mogelijk.  Er kunnen nog een aantal wintergasten aanwezig zijn, maar voor vooral een aantal steltlopers, zoals de sierlijke Lepelaar, Purperreiger, Kluut, Kleine plevier, Watersnip, Bokje, Witgatje is het volop doortrekperiode naar het noorden.  Maar ook voor enkele roofvogels zoals de zeldzame Rode wouw is het doortrek of begint de doortrekperiode, zoals voor de Visarend en de Zwarte wouw.

Voor een aantal andere steltlopers is dan weer de broedperiode reeds aangebroken.  Kievit is op dit ogenblik al volop aan het broeden en vroege exemplaren kunnen zelfs reeds met de eerste donsjongen zitten.  Voor de Grutto is het dan weer volop baltsperiode en de eerste eileg.  En ook Wilde eend kan nu reeds met donsjongen zitten.

Voor de hier broedende Zwartkopmeeuw is het volop trekperiode en de eerste exemplaren kunnen dus ook reeds op de broedkolonie gearriveerd zijn. De enkele broedkoppels, prachtige Geoorde futen van dit gebied zouden nu reeds opnieuw moeten aanwezig zijn.  Ook de Roodborsttapuit is reeds gearriveerd en volop bezig met de territoriumafbakening.

En wie weet, hebben we geluk en zien we ook enkele doortrekkende exemplaren van de zeldzame Zomertaling.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

maandag 01 april 2024: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Bulskampveld.

Afspraak: om 09:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Broedvogels van een gemengd eiken-beukenbos: over spechten, Boomklevers, Vinken en andere bewoners

Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland heeft een totaal ander ecosysteem dan een duinbos aan de kust.  Alleen al omdat Beuk een soort is die we in de kustregio van nature niet aantreffen, Zomereik is dan wel weer een soort die ook in onze oudere duinbossen veelvuldig voorkomt.  We treffen hier dan ook enkele andere vogelsoorten dan aan de kust, zoals de kleurrijke Boomklever.

Het bos is op dit ogenblik nog volop in blad aan het komen, zodat het nog steeds makkelijker is om vogels waar te nemen.  Naast de vrij algemene Grote bonte specht & Groene specht broedt ook de zeldzame & zeer schuwe Zwarte specht in dit gebied.  Ik heb dit gebied in deze periode dan ook uitgekozen in de hoop om deze soort te zien of minstens te horen te krijgen. Maar zoals altijd in de natuur zijn er uiteraard geen garanties, en al zeker niet bij een dergelijk schuwe soort!

Spechten en de Boomklever zijn uiteraard niet de enige broedvogels van dit gebied. Gaai , diverse mezensoorten en uiteraard Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf zijn bezig met territoriumafbakening en laten hun zang weerklinken. We maken nu ook kans om de eerste arriverende en doortrekkende Zwartkoppen waar te nemen. In de meer open stukken maken we ook kans op de Boomleeuwerik en ook de Buizerd broedt met diverse koppels in het gebied.

En ook typische voorjaarsbloeiers van het bos komen nu ook in bloei, zoals het Bleeksporig bosviooltje, Speenkruid, Gele dovenetel…

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter en of voorjaar laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 04 april 2024: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Voorjaarsbloeiers, zangvogels en doortrekkers van het duin en duinbos.

De lente is in het land.  Voorjaarsbloeiers als Klimopereprijs, Grote ereprijs, Kleine veldkers, Vogelmuur, Kandelaartje en de zeldzame Wilde narcis staan in volle bloei.  Afhankelijk van het tijdstip van de eerste lentewarmte in het duin en de temperatuur kan ook Kluwenhoornbloem en het zeldzaam geworden Maarts viooltje reeds of nog8 in bloei staan.

Ook de zangvogeltrek begint duidelijk op gang te komen en naast de reeds eerder gearriveerde Tjiftjaf, mogen we nu ook Fitis en de eerste doortrekkende Zwartkoppen verwachten. In de buitenduinen kunnen ook de eerste Sprinkhaanzangers reeds bezig zijn met het afbakenen van hun territorium met hun ratelende zang.  Bovendien zet het warmere weer de vogels aan tot het afbakenen en verdedigen van hun territorium.  Roodborst, Winterkoning, Koolmees en Pimpelmees, maar ook de spechten laten zich in deze periode opmerken.  En als ook dit jaar de Boomleeuwerik opnieuw in het gebied broedt, horen we nu ook de welluidende zang van deze toch wel zeldzamere soort.  Ook voor de uiterst zeldzame Beflijster is april de doortrekmaand bij uitstek door onze duinen. Dus wie weet…

Rond de grotere duinpoelen in de duinweiden foerageren ook doortrekkende steltlopers als Kemphaan en Witgatje. Maar ook grote soorten als Lepelaar en de vrij zeldzame Purperreiger zijn in deze periode op doortrek. Voor de Lepelaar is april zelfs de belangrijkste doortrekmaand.

Ook de amfibieën zijn met de warmere nachttemperaturen intussen opnieuw actief, zodat we in de duinpoelen mogelijks ook clusters kikkerdril en snoeren paddendril kunnen aantreffen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 07 april 2024: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrek van de eerste soorten steltlopers…

Met ook in het noorden de lente in het vooruitzicht zijn de eerste doortrekkers onder de steltlopers en natuurlijk ook de bij ons pleisterende steltlopers in dit gebied te vinden, waar ze bij laag tij foerageren op de slikplaten en bij hoog tij in de waarden rusten of foerageren.  Het gaat vooral om soorten die vrij vroeg met de trek beginnen zoals Bonte strandloper, Witgatje, Kemphaan, Grutto, Regenwulp en Watersnip.  Maar vooral ook voor de sierlijke Lepelaar is de trek volop bezig en maken we een mooie kans om deze doortrekkers in het gebied te zien te krijgen. Ook voor de prachtige Visarend is in het voorjaar april de doortrekmaand waarop we het meeste kans maken om hem langs de kust te zien doortrekken en in geschikte plassengebieden te zien jagen.

En uiteraard zullen de eerste Zwartkopmeeuwen reeds op de broedvogeleilanden gearriveerd zijn. Om deze te zien te krijgen, is het wel even zoeken tussen de talrijk aanwezige Kokmeeuwen.  Hun kenmerkende roep verraadt evenwel hun aanwezigheid.  Natuurlijk kijken we uit naar eventueel eerste doortrekkende en arriverende sternen, zoals Visdief en Grote stern.  Maar veel hangt uiteraard af van de weersomstandigheden dit voorjaar. Krijgen we vroeg echt lenteweer of komt de lente pas echt laat op gang. Niettemin blijft dit een topwandeling voor elke vogelliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Laarzen noodzakelijk. Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

donderdag 11 april 2024: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 09:00 uur aan de Slikkenburgseweg Breskens ter hoogte toegang natuurgebied (in de berm parkeren).
Thema: Doortrekkers langs de kustlijn en eerste arrivals van broedvogels van slik en schorre: over ruiters, plevieren, strandlopers en Visarend…

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied.  Middenin het gebied liggen enkele grote broedvogeleilanden speciaal aantrekkelijk gemaakt voor diverse sternen, Kokmeeuw en ook Zwartkopmeeuw. In het gebied is een van de grotere broedkolonies van de Grote stern van West-Europa. Maar ook Visdief en Dwergstern zijn als broedvogel in het gebied aanwezig. De meer begroeide delen van de eilanden worden bevolkt door grote aantallen Kokmeeuw, maar ook vrij veel Zwartkopmeeuw. Zwartkopmeeuw en uiteraard ook Kokmeeuw zijn nu reeds volop aanwezig in de buurt van de broedkolonie en ook de eerste Grote sterns zijn al uit het zuiden gearriveerd. Daarnaast is ook heel wat waterwild nog in dit gebied aanwezig.

April is bovendien voor heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden, een van de belangrijkste maanden van voorjaarsdoortrek. Het betreft soorten als Strand-, Bontbek- & Kleine plevier, Witgatje, Oeverloper, Drieteen-, Kleine en Temmincks strandloper, Rosse grutto en de meeste ruiters. We kijken dan ook uit of exemplaren van deze soorten in het gebied aanwezig zijn.

En het gebied is ook best leuk voor een aantal zangvogeltjes zoals Veldleeuwerik, Graspieper, Rietgors & de vrij zeldzame Blauwborst en ook doortrekkende Witte kwikstaarten.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 14 april 2024: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Bulskampveld.

Afspraak: om 09:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Broedvogels van een gemengd eiken-beukenbos: over spechten, Boomklevers, Vinken en andere bewoners

Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland heeft een totaal ander ecosysteem dan een duinbos aan de kust.  Alleen al omdat Beuk een soort is die we in de kustregio van nature niet aantreffen, Zomereik is dan wel weer een soort die ook in onze oudere duinbossen voorkomt.  We treffen hier dan ook enkele andere soorten dan aan de kust, zoals de kleurrijke Boomklever.

Het bos is op dit ogenblik nog volop in blad aan het komen, zodat het nog steeds iets makkelijker is om vogels waar te nemen.  Naast de vrij algemene Grote bonte specht & Groene specht broedt ook de zeldzame & zeer schuwe Zwarte specht in dit gebied.  In Bulskampveld maken we in deze periode dan ook een goede kans om deze prachtige soort waar te nemen of via z’n kenmerkende zang of eventueel ook te zien.

Spechten en de Boomklever zijn uiteraard niet de enige broedvogels van dit gebied. Gaai, diverse mezensoorten en uiteraard Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf zijn bezig met territoriumafbakening en laten hun zang weerklinken. En nu zijn ook soorten als Zwartkop, Tuinfluiter uit het zuiden gearriveerd & bezig met de afbakening van hun territoria. In de meer open stukken heidestukken met verspreide bomen kijken we uit naar de aanwezige territoria van de vrij zeldzame Boomleeuwerik, die een van de eerste soorten is, die hit het zuiden gearriveerd is.  En ook de Buizerd broedt met diverse koppels in het gebied en vangt bij zonnig weer de balts aan.

Bij de grotere heidepoelen merken we ook activiteit van zowel Bruine kikker als Gewone pad en kijken we uit naar de larven en/of eiklompen en –snoeren van deze soorten. Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).