Kalender

Goed nieuws. Vanaf begin september is het dragen van een mondmasker voor al onze geleide natuurwandelingen niet langer verplicht. Deelnemers die liever wel een mondmasker dragen tijdens de geleide wandelingen, kunnen daar uiteraard nog steeds voor kiezen. 
Onze geleide natuurwandelingen gaan vanaf heden door MET MAXIMAAL 20 DEELNEMERS, dit is een eigen keuze om de kwaliteit van onze natuurwandelingen hoog te houden.
Voor deelname aan de natuurwandelingen verplichte inschrijving per deelnemer uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling, tenzij een ander uur vermeld bij de omschrijving van de wandeling (kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen), via formulier op deze website (ook voor leden). Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk als een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Dit wil tevens zeggen voorafbetaling voor niet-leden (best vroeger inschrijven of bewijs van storting bij hebben indien pas laat betaald).

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en vooral ook recente waarnemingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

 

zaterdag 04 september 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Steltlopertrek in een intergetijdengebied.

Dit prachtige slikke- & schorregebied met voorliggende zandbanken is enorm rijk aan organismen.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, die we met behulp van de telescoop van de gids prachtig kunnen waarnemen.

Rond deze periode zijn heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet- en Krombekstrandloper kennen in deze periode hun hoofddoortrekperiode in onze contreien. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote groepen aanwezig zijn.

En als we een beetje geluk hebben, maken we in dit unieke gebied deze periode van het jaar ook kans op de doortrekkende Visarend.

Uiteraard hebben we ook oog voor de diverse bloeiende planten, want in deze periode is het nog steeds bloeitijd van de schorre. In dit gebied treffen we ondermeer nog Zeeaster in bloei aan & de toch wel zeldzame Zeealsem.

Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 05 september 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige als het droge type is ook in de nazomer met z’n grote grazers, typische nazomerbloeiers, talrijke doortrekkende vogels en variërend landschap een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

In het braamstruweel kijken we uit naar juveniele Boomkikkertjes die tussen de doornige vegetatie bescherming vinden, maar ook genieten van de nazomerzon en jagen op de talrijke kleine insecten die er vertoeven.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan, twee zeldzame soorten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 11 september 2021: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers is september een belangrijke doortrekmaand in onze regio. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden uitzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Typische soorten die op hun trek ook dikwijls zoetwatergebieden opzoeken. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers, Roodborsttapuit en misschien ook Tapuit  of het zeldzame Paapje verwachten.

En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals de Slobeend, Kuifeend, Wintertaling en Krakeend.

Ook zwaluwen zijn voor het ogenblik nog volop aanwezig en jagen over het water op de talrijk aanwezige insecten.  Ook de Oeverzwaluw die in dit gebied broedt, maakt zich gereed om naar het zuiden te vertrekken en jaagt nog even volop bij hun broedterrein.

Qua roofvogels maken we in dit gebied naast Torenvalk ook kans op de Bruine kiekendief die in de kreken rondom dit gebied gebroed hebben.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 17 oktober 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrekkende steltlopers en eerste wintergasten…

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikke en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar de doortrekkende en eerste arrivals van overwinterende steltlopers en waterwild.  In elk geval kunnen we er van op aan dat we Wintertalingen en Krak- en/of Slobeenden zullen waarnemen.  En ook de eerste groepen Smienten zullen intussen gearriveerd zijn vanuit het hoge noorden. Maar ook zeldzamere soorten als Pijlstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn. De echte winterganzen zullen waarschijnlijk nog niet aanwezig zijn, maar tegenwoordig treffen we er het ganse jaar vrij grote groepen Brandganzen en Canadaganzen.

Qua steltlopers zijn we er in dit gebied in deze periode alvast zeker van Steenlopers van vrij dichtbij te zien te krijgen.  En verder natuurlijk ook Bonte strandloper die intussen als doortrekker en wintergast aanwezig is in soms vrij grote aantallen en de doortrekkende en overwinterende Rosse grutto & Zilverplevier.  Maar we maken in deze periode ook nog steeds kans op doortrekkende Lepelaars en ook nog enkele doortrekkende ruiters. En gedurende het ganse jaar treffen we er meestal ook enkele jagende Kleine zilverreigers.

Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust er voor, dat we bij laag tij een mooie kans maken om met behulp van de telescoop van de gids Gewone zeehonden gade te slaan.

De schorre is intussen uitgebloeid en kleurt tussen het grijsgroen van de Gewone zoutmelde rood door het Klein schorrekruid en Zeekraal.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 24 oktober 2021: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.

Afspraak: om 14:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Herfstperikelen en paddestoelen in het bos

De herfstperode is het ideale moment om een bezoek te brengen aan gevarieerd loofbos.  Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland geeft ons ook de kans allerhande soorten waar te nemen, die we in een duinbos aan de kust niet aantreffen, zoals de Boomklever, maar ook tal van opvallende zwammen. Niet alleen maken de herfstkleuren van de bomen het bos heel aantrekkelijk, maar het is immers in deze periode dat diverse soorten paddestoelen het bos in allerhande kleuren tooien. Een gevarieerd loofbos kent tal van soorten paddestoelen, waaronder ook een aantal grotere en opvallend gekleurde soorten, zoals de alombekende Vliegenzwam, maar ook Kopergroenzwam, Rodekoolzwam, Geschubde inktzwam, Aardappelbovist, diverse boleten, de vrij zeldzame maar prachtige Porseleinzwam. Andere soorten zijn dan weer piepklein en moeten met een loepe bekeken worden om hun schoonheid te bewonderen. Het bosgebied kent bijna een oneindigheid aan paddestoelensoorten met de meest ongelooflijke of sprookjesachtige namen, die ons herinneren aan bijgeloof, giftigheid, geur en smaak van de diverse soorten.

Ook maken we in deze periode ook wel kans om een aantal vogelsoorten waar te nemen, zoals de vrij luidruchtige Gaai, diverse spechten, Boomklever, Buizerd en gemengde groepen rondtrekkende mezen.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker & Christine Standaert – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 30 oktober 2021: Geleide natuurwandeling In Maldegemveld / Drongengoedbos.

Afspraak: om 15:00 uur aan einde Prinsvelddreef Maldegem (parkeren in de wegberm).
Thema: Herfst in Eiken-Berken-Beukenbos & schrale heide & bronst Damhert

Het Maldegemveld / Drongengoedbos bestaat hoofdzakelijk uit gemengd Eiken-Berkenbos & gemengd Eiken-Beukenbos. Vooral Lork en Grove den vertegenwoordigen het naaldhout.

We gaan vooral op zoek naar alles wat de herfstkleuren in dit prachtige bos/heidegebied uitmaken en gaan dus vooral ook uitkijken naar allerhande paddestoelen, zoals de opvallende Vliegenzwam, Paarse schijnridder, Berkezwam en tal van andere soorten, die al dan niet opvallen.

Maar het is bovendien de periode van de bronst van het Damhert, waarbij de mannetjes strijden om de gunst van de vrouwtjes om te paren en hun roedel verdedigen tegen rivaliserende mannetjes. Net zoals het Edelhert burlen de mannetjes van het Damhert in deze periode. Als het weer een beetje mee wil, horen we sowieso de burlende ♂♂, die soms ook tijdens de dag actief zijn.  Maar als het ’s avonds wat rustiger wordt, hebben wel wel meer kans om ze eventueel ook te zien te krijgen, evenals het Ree, die echt wel een schemeringdier is en vooral bij avondval te voorschijnkomt om te foerageren.

Daarnaast kijken we uiteraard ook uit naar allerhande vogels o.m. diverse spechtensoorten, zoals zowel de Grote bonte, Groene als de veel zeldzamere Zwarte specht, die een typische soort is van gemengd Eiken-Beukenbos.  Maar in het gebied zijn ook algemenere soorten aanwezig, als Boomklever, Winterkoning, Vink, Roodborst, Buizerd, Pimpel- & Koolmees en een typische soort voor vooral de naaldhoutbestanden, de Kuifmees.

Gids: Patrick Demaecker  & Christine Standaert – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker, eventueel telescoop en loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 07 november 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Herfst in het duin.

Het is volop herfst in het duin. Bij vrij zachte nachttemperaturen en vochtig weer verschijnen allerhande soorten paddestoelen, waarvan een groot aantal soorten typisch zijn voor duinmilieu.  De paddestoelen in het duin zijn over het algemeen vrij klein, maar vertonen een breekbare schoonheid.  In de schrale duingraslanden zijn dat o.m. de kleurrijke, zeldzame wasplaten met opvallende oranjerode en gele kleuren. Maar ook opvallende grote soorten als Geschubde inktzwam & Ruitjesbovist en unieke vormen als het Zandtulpje en Witte kluifzwam zijn er aan te treffen. Maar ook vele kleine soorten als diverse mosklokjes, Plooirokje, Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Paarsharttrechtertje.

Het duin begint intussen op enkele algemene soorten na volledig uitgebloeid te raken.

Een ontmoeting met de jaarrond aanwezige grote grazers, zoals de Schotse hooglanders, Koniks, Shetlandpony’s of Duingeiten blijft ook altijd een leuke ervaring.

Het is tevens de tijd van het jaar dat heel wat roofvogels in het duin vertoeven.  Dit vergroot de kans op een ontmoeting met Buizerd, Havik en Sperwer.  Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals diverse spechtensoorten en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen in het winterhalfjaar nu ook om in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insekten en hun larven. Safety in numbers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtige herfst laarzen noodzakelijk.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 21 november 2021: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg (Nederland)..
Thema: Eerste wintergasten in waterrijke polders en bij grote plassen.

De Sophiapolder is een waterrijk gebied met diverse plassen en broedvogeleilanden.  In het winterhalfjaar vormt het een belangrijke trekpleister voor waterwild en steltlopers.  Diverse soorten grondeleenden zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling en Wilde eend foerageren op de plassen. Kuifeend en Tafeleend duiken in de diepere delen van de plassen naar allerhande zoetwaterorganismen.  Maar ook overige overwinterende eendensoorten als Pijlstaart of Brilduiker kunnen nu reeds aanwezig zijn, evenals Aalscholver, Dodaars, Fuut & diverse reigers.

Smient  en diverse ganzensoorten, waaronder ook echte winterganzen als Kolgans en eventueel zelfs Kleine rietgans, grazen in de aangrenzende graslanden of komen er een veilige roestplaats zoeken op het water of op de broedvogeleilanden.

Maar er overwinteren ook steltlopers in onze waterrijke gebieden.  Vooral Kievit is in het winterhalfjaar soms met enkele honderden exemplaren aanwezig, dikwijls aangevuld met kleinere groepjes Goudplevier. Verder zijn er meestal ook wel wat Wulpen en enkele Watersnippen aanwezig, ook al zijn deze laatste niet altijd even makkelijk op te sporen.

Met behulp van de telescoop van de natuurgids worden de diverse soorten bekeken en wordt ook gewezen op de kenmerken om de diverse soorten van elkaar te onderscheiden.

Ook zijn er in het winterhalfjaar dikwijls diverse roofvogelsoorten aanwezig, zoals Slechtvalk, Buizerd en Blauwe kiekendief, en is een ontmoeting met deze soorten dus zeker niet uitgesloten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 05 december 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Winterperikelen in het duin…

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van hoofdzakelijk duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals de Spreeuw, Kramsvogel en Koperwiek. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van deze laatste twee overwinterende soorten bij ons in de duinen.

Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals diverse spechtensoorten en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen in het winterhalfjaar nu ook om in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insekten en hun larven. Safety in numbers.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels.  Uiteraard maken we ook een zeer grote kans op het zien van exemplaren van de steeds aanwezige Buizerd.

En ook een ontmoeting met de aanwezige grote grazers blijft altijd een indrukwekkende ervaring.

Is de winter eerder zacht kunnen we ook nog een aantal paddestoelen terugvnden, zoals de Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Gele trilzwam.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 12 december 2021: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over overwinterende steltlopers en waterwild.

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikken en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar overwinterende steltlopers en waterwild. Zodra de eerste winterkoude z’n intrede doet, kunnen we er op rekenen, dat de eerste echte wintergasten aanwezig zijn. Met een beetje geluk zien we er Middelste zaagbek of mogelijks Brilduiker.  Dit gebied is tijdens de winter in onze regio zelfs het beste gebied om Middelste zaagbek waar te nemen.  Naast vrij  grote aantallen Brand- en Kolgans maken we in hier ook kans op Rotgans, een typische soort van het zoutwatermilieu.

De voedselrijkdom van de slikplaten en zandbanken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op talloze overwinterende vogels, zoals Smient, Wintertaling, maar vooral ook grote groepen steltlopers als Bonte strandloper, Rosse grutto en kleinere aantallen Steenloper, Tureluur, Zilverplevier, Kluut en nog veel meer.  Met behulp van de telescoop van de natuurgids bekijken we de diverse soorten en hun foerageergedrag.

Bij dit unieke gebied valt altijd wel het één en ander te beleven en waar te nemen.  Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust en het tij tijdens de geleide wandeling er ook voor, dat we er nagenoeg zeker van zijn om met behulp van de telescoop van de gids in hoofdzaak Gewone zeehonden waar te nemen.

Hou er wel rekening mee, dat het deze tijd van het jaar buitendijks met een schrille noordoostenwind echt wel koud kan zijn. Dus kleed je superlekker warm!

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475/407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 19 december 2021: Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk Retranchement Nederland.
Thema: Overwinterende eenden, steltlopers & andere overwinterende vogels van slik en schorre.

In de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin gaan we op zoek naar de overwinterende vogels.

De schorres en zandbanken van de Zwinmonding zijn een goede hoogwatervluchtplaats voor tal van steltlopers die bij laag tij in de slikken van de Zwinmonding foerageren. Vooral Wulp, Bonte strandloper, Scholekster en Bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwingeul aanwezig, aangevuld met kleine aantallen Zilverplevier.

Ook overwinterende eenden als de Smient en Wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms treffen we in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen aan, een typische soort voor het zilte milieu.

Als we echt heel veel geluk hebben en de winter een beetje winter te noemen is, zien we in de slikke en schorre mogelijks een groepje van de zeldzame Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die zich te goed doen aan de zaadjes van Klein schorrekruid en Lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat we deze zangvogeltjes kunnen waarnemen.

Vòòr de uitbreiding van het Zwin was aan de Zwinmonding ook een slaapplaats van de Blauwe kiekendief. Tegen avondval kijken we dan ook uit of overwinterende exemplaren van de Blauwe kiekendief, nu de rust in het gebied teruggekeerd is, hun weg terugvinden naar deze traditionele slaapplaats. Vorige winter zagen we in elk geval 2♂ & minstens 1♀ op de slaapplaats. Benieuwd of de aantallen dit jaar opnieuw toenemen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Warme kledij ten zeerste aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 28 december 2021: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het wintert in het duin.

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van vooral duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals de Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van vooral de noordelijke lijsterachtigen die bij ons in de duinen aanwezig zijn. Ook gemengde groepjes mezen trekken in het duin rond, bestaande uit Kool- en Pimpelmezen, soms aangevuld met een groepje Staartmezen.  Maar we kijken ook uit naar Grote bonte en Groene specht, allerhande vinkachtigen, zoals Putter, Groenling, Vink, maar ook de veel zeldzamere typische wintersoort, de Keep.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels. Uiteraard is ook de Buizerd als jaarvogel in de Zwinduinen met een aantal exemplaren aanwezig.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.  Ook hier geldt, hoe strenger de winter in het noorden hoe meer Houtsnippen in onze duinen overwinteren en hoe groter de  kans op een waarneming.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtige winter laarzen noodzakelijk.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 09 januari 2022: Geleide natuurwandeling in de Zwinmonding en het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Op zoek naar de overwinterende vogels in slik en schorre.

In de duinen langs de dijken kijken we uit naar rondzwervende groepjes mezen, vinkachtigen en eventueel Koperwiek en Kramsvogel, de typische overwinterende lijsterachtigen van onze duinen.  Bij streng winterweer kijken we aan de strandvlakte van de Zwinmonding en langs de dijken ook uit naar mogelijks typische overwinterende kleinere zangvogeltjes van strand en schorre als de Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die in de schorrevegetatie foerageren op zoek naar de zaden van ondermeer Klein schorrekruid.

In de Zwinmonding treffen we ook allerhande foeragerende steltlopers, zoals Bonte strandloper, Tureluur, Zilverplevier en Scholekster, die we met de telescoop observeren. Maar ook allerhande overwinterend waterwild, zoals Smient, Wintertaling en Bergeend zijn in soms vrij grote aantallen in het gebied aanwezig.  In kleinere aantallen treffen we soms Pijlstaart, Kuifeend, Tafeleend… Maar ook Brilduiker en eventueel Middelste zaagbek behoren tot de mogelijkheden, vooral bij een ietwat strengere winter en vriestemperaturen.

Daarna kijken we vanaf de dijk bij valavond naar de op hun winterslaapplaats arriverende Wulpen en andere overwinteraars.  Ook kijken we uit of  de slaapplaats van de zeldzame Blauwe kiekendief dit jaar opnieuw in gebruik is.  En met een flinke portie geluk zien we mogelijks tegen avondval een jagende Veld- of Ransuil. En bij avondval horen we mogelijks ook de schrille roep van de Waterral in de Kievittepolder grenzend aan de Cadzandduintjes.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Warme kledij ten zeerste aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 16 januari 2022: Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse Polder: ganzen- & velduilenwandeling.

Afspraak: om 15:30 uur aan de randparking (park&walk) Uitkerkse Polder langs de Neptunuslaan t Wenduine (De Haan).
Thema: Over echte vriezeganzen, Velduilen en andere wintergasten in vochtige polders.

Tijdens deze winterse wandeling bekijken we met behulp van de telescoop van de gids de diverse wintergasten van de vochtige polders. In de Uitkerkse polder verblijft in deze periode zowel de Kolgans als de Kleine rietgans.  Dit zijn de echte winterganzen die vanuit het hoge noorden in onze polders komen overwinteren. Kleine rietgans wordt evenwel steeds zeldzamer bij ons en trekt steeds minder door naar onze polders, maar deze periode maken we de beste kans om deze soort bij ons in de polders aan te treffen.  Verder zijn ook grote groepen Brandgans aanwezig, deels jaarvogels, maar afhankelijk van de strengheid van de winter mogelijks ook aangevuld met overwinterende exemplaren uit het hoge noorden.  Bovendien pleisteren in de vochtige weilanden ook grote groepen Smienten, maar ook andere eendachtigen zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Bergeend, Kuifeend en Pijlstaart.

Ook diverse soorten reigers, zoals de Blauwe reiger, Kleine zilverreiger en steeds meer ook de voor onze regio veel zeldzamere Grote zilverreiger. Vorige winter zagen we zelfs enkele Koereigertjes, ook een soort die met de klimaatopwarming steeds meer bij ons waargenomen wordt.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar Blauwe kiekendief en Velduil, beiden jagers van open terrein.  In tegenstelling tot de meeste andere uilen, is deze laatste dikwijls dagactief en vooral in de laatste uren voor zonsondergang maken we een grotere kans op een ontmoeting met deze prachtige vogel. We starten deze wandeling dan ook iets later, zodat we de koude kunnen trotseren tot de schemering volledig is ingetreden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Warme kledij ten zeerste aangeraden.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.