Kalender

zondag 07 april 2019: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van kruising Weg naar het gemaal en Magereind te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrek van de eerste soorten steltlopers…

Met ook in het noorden de lente in het vooruitzicht zijn de eerste doortrekkers onder de steltlopers en natuurlijk ook de bij ons pleisterende steltlopers in dit gebied te vinden, waar ze bij laag tij foerageren op de slikplaten en bij hoog tij in de waarden rusten of foerageren. Het gaat vooral om soorten die vrij vroeg met de trek beginnen zoals Bonte strandloper, Kemphaan, Grutto, Regenwulp en Watersnip. Maar vooral ook voor de sierlijke Lepelaar is de trek volop bezig en maken we dus een mooie kans om deze prachtige vogel te zien.
En uiteraard zullen de eerste Zwartkopmeeuwen reeds op de broedvogeleilanden gearriveerd zijn. En wie weet, arriveren ook de eerste sternen, zoals Visdief en Grote stern. Maar veel hangt uiteraard af van de weersomstandigheden dit voorjaar. Met het typische wisselvallige weer met sterk wisselende temperaturen is dit moeilijk te voorspellen.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Laarzen noodzakelijk, eventueel verrekijker, telescoop en loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 14 april 2019: Geleide natuurwandeling in het Blinckaertduinbos en de Kalfduinen.

Afspraak: om 09:30 uur aan het Oosthoekplein te Knokke Het Zoute.
Thema: Doortrekkers en voorjaarsbloeiers van binnenduinrand en duinbos
Tijdens deze geleide natuurwandeling gaan we op zoek naar de voorjaarsfenomenen in het duinbos en het binnenduinrandgebied.  De flora in het duinbos dient er vroeg bij te zijn om z’n bloeiwijzen te vormen voordat het bladerdek zich volledig sluit.  Het voorjaarsduinbos kent ook enkele typische voorjaarsbloeiers zoals Look-zonder-look, Fijne kervel, Speenkruid en Winterpostelein, maar ook zeldzamere soorten.
Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn is het ook het ideale moment om vogels als spechten en kleine zangvogels waar te nemen.  Bovendien zijn de eerste zomergasten onder onze zangvogels intussen gearriveerd en soorten als Fitis en Zwartkop vullen het concert van Roodborst en Winterkoning aan.
Het binnenduinrandgebied van de Kalfduinen met z’n talrijke kleine landschapselementen,  is dan weer heel interessant om doortrekkende zangvogels en roofvogels waar te nemen. Ook hier treffen we typische voorjaarsbloeiertjes aan zoals het Speenkruid, maar ook zeldzamere soorten als het Akkerviooltje en Gewone spurrie.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 14 april 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Voorjaarsbloeiers en zangvogels van het duin en duinbos.
De lente is in het land.  Dit betekent dat de voorjaarsbloeiers als Klimopereprijs, Grote ereprijs, Paarse en Witte dovenetel  en Wilde narcis nu in bloei staan.  In de schrale duingraslanden vinden we dan weer Vroegeling, Zand- en Kluwenhoornbloem en Kandelaartje. En deze vroegbloeiers trekken ook de eerste insecten aan, zoals diverse hommels, Blinde bij, Snorzweefvlieg en vlinders als Dagpauwoog, Kleine vos en Gehakkelde aurelia.
Ook de zangvogeltrek begint duidelijk op gang te komen en naast de reeds eerder gearriveerde Tjiftjaf, zijn nu ook Fitis en de eerste Zwartkoppen gearriveerd.  Bovendien zet het warmere weer de vogels aan tot het afbakenen en verdedigen van hun territorium.  Roodborst, Winterkoning, Koolmees en Pimpelmees, maar ook de spechten laten zich in deze periode opmerken.
En als het weer meezit hebben we kans op trek van Lepelaar en Purperreiger waarvan de hoofddoortrekperiode bij ons in eerste weken van april valt, en wie weet de eerste Boerenzwaluwen.
In de duinpoelen kijken we uit naar parende padden en kikkers en eventuele klompen kikkerdril en snoeren paddedril.
Praktisch: Bij vochtig voorjaar laarzen noodzakelijk, verrekijker en eventueel loep.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 20 april 2019: Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Nederlandse kant van de uitgebreide Zwinvlakte.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, z’n vogelleven & flora en fauna van de bermen: natuur in volle ontwikkeling

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin. Bovendien is het springtij, zodat de instroom van het water op z’n spectaculairst zal zijn.

In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die nog volledig onbegroeid zijn en dus aantrekkelijk zijn voor diverse sternen, Bontbekplevier en Strandplevier. Vanaf half april arriveert o.m. de Grote stern in onze regio op hun broedplaatsen. Maar vinden deze soorten zo snel nieuwe broedterreinen?

In elk geval zijn nu reeds Bontbekplevier, Kluut en Scholekster , typische broedvogels van dergelijke terreinen in het gebied aanwezig.  Maar zullen zij dit jaar reeds in dit nieuwe gebied tot broeden komen.  De komende maanden zullen het uitwijzen.

Naast de eerste broedvogels zijn er eind april natuurlijk ook tal van doortrekkende vogels die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar, die te samen met Wulp en Regenwulp in deze periode dikwijls in de Zwinmonding foerageren. Maar ook de vrij zeldzame Visarend trekt deze periode in onze regio door.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 21 april 2019: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied bij kruising Isabelladijk en Nieuwstraat Oostburg.
Thema: De broedvogelweelde rond riet en plas.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van waterbroedvogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. Een deel van de broedende weide- & watervogels hebben voor het ogenblik donsjongen, terwijl anderen nog de eieren aan het uitbroeden zijn. Vaste broedvogels in het gebied zijn Kok- en Zwartkopmeeuw, Brandgans, Kluut, Tureluur, Kievit, Krakeend en Kuifeend. Ook vertoeven er enkele koppels van de prachtige, maar zeer zeldzame Geoorde fuut in het gebied.

Uiteraard maken we ook kans op allerhande doortrekkende steltlopers, zoals Witgatje, Oeverloper, Groenpoot- en Zwarte ruiter, Kemphaan en de sierlijke Lepelaar.  Maar ook onder het waterwild maken we in dit gebied kans op zeldzame doortrekkers als de Zomertaling.

Bovendien is het eind april tevens het gebied in onze regio waar we de meeste kans maken om de tegenwoordig uiterst zeldzame Zwarte stern op doortrek waar te nemen.  Voor deze soort vingers kruisen dus.  En wie weet, vorig jaar hadden we op deze wandeling zelfs een koppel Steltkluut, Zomertaling…

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01
Praktisch: Verrekijker, eventueel telescoop en loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 28 april 2019: Geleide vroegemorgenwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 05:30 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De nachtegaal en andere vroege vogels tijdens het ochtendgloren.

Tijdens deze vroegemorgenwandeling ontdekken we werkelijk het ontwaken van de natuur met vogelzang.  De lijsterachtigen, Roodborst en Winterkoning leiden het concert in terwijl het nagenoeg nog volledig donker is, tesamen met de echte nachtzangers als de Nachtegaal en Zwarte Roodstaart. Langzaamaan wordt het concert aangevuld met de zang van de overige vogels zoals de mezen, grasmussen en uiteindelijk ook de vinkachtigen.

Op dit ogenblik zijn werkelijk de meeste zomergasten van onze duinen uit het zuiden gearriveerd.  Alle soorten zijn volop bezig met het afbakenen van de territoria en zingen tegen elkaar op.  Het ochtenconcert van onze zangvogels maakt deze tocht een fenomenale ervaring.  De Zwinduinen tellen niet minder dan 20 zangposten van de Nachtegaal, maar ook Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Grasmus zijn volop bezig met het afbakenen van hun territoria.

En uiteraard mogen we ook nu rekenen op doortrekkende soorten als Tapuit, Paapje, zwaluwen en Gele kwikstaarten.  Uiteraard houden we ook speciaal een oogje in het zeil voor de zeldzame Beflijster die in deze periode in kleine aantallen in onze duinen doortrekt.  En mogelijks zien we ook wel een groepje doortrekkende Lepelaars of een Purperreiger die in de Zwinduinen een nachtstop gemaakt heeft vooraleer verder te trekken.

Een niet te missen wandeling voor elke vogelliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Laarzen noodzakelijk, verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 01 mei 2019: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrekkers en broedvogelkolonies van de schorre: over sternen, meeuwen en steltlopers

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laag tij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor Gewone zeehond.  Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de zeehonden en bekijken de diverse soorten vogels. Het is immers ook nog doortrekperiode van tal van noordelijker broedende steltlopers als Kanoet-, Krombek-, Drieteen-, Kleine en Temmincks strrandloper, Rosse grutto en de meeste ruiters.

Op enkele broedvogeleilanden in de schorre is een grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw, maar ook de zeldzame Dwergstern, Zwartkopmeeuw, Grote stern, Scholekser en Kluut zijn met een aantal koppel aanwezig.  Deze periode arriveren de eerste Dwerg- en Grote sternen bij hun broedkolonies en gaan baltsgedrag vertonen bij het vormen van paartjes.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Stevig waterdicht schoeisel of eventueel laarzen noodzakelijk, verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 02 mei 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 20:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het mysterie van het natuurleven in de schemering.

Een avondwandeling door het duin is een bijzondere ervaring.  Bij avondval worden o.m. de meeste zoogdieren actief, maar ook een aantal vogels waaronder de Nachtegaal sluiten de dag af met een laatste territoriumafbakening.  Maar het blijft natuurlijk een ontdekkingstocht op geluk.  Op een avondtocht hangt veel af van hoe onopvallend wij ons kunnen verplaatsen en wat toevallig ons pad kruist.  In het bijzonder om eventuele zoogdieren te zien, mogen we totaal niet opvallen, noch door geluid, noch door geur.

En met een beetje geluk hebben we ook een ontmoeting met een of andere uil.  Ook sporen we met behulp van de batdetector vleermuizen op.

We gaan dus op zoek naar alle mogelijke nachtelijke ontmoetingen.  En als de temperatuur een beetje meezit, zullen ook de Boomkikkers actief zijn en klinkt de zang van de mannetjes overal om ons heen vanuit de talrijke duinpoelen.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Stevig waterdicht schoeisel, verrekijker en eventueel loep; bij vochtig voorjaar laarzen noodzakelijjk. Geen deo’s, parfums of aftershave..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 04 mei 2019: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘De Fonteintjes’.

Afspraak: om 09:30 uur aan de ingang van de Fonteintjes, Londenstraat , Zeebrugge Strandwijk.
Thema: Stuwtrek langs een smalle, vochtige duinreep en z’n afwisselende natuur.

De 2de helft van april tot en met de eerste helft van mei is volop doortrek van tal van vogelsoorten op weg naar hun meer noordelijk gelegen broedgebieden.  De Fonteintjes zijn een lange, vrij smalle duinreep met vochtige duinvalleien en plassen. Dat maakt dit gebied ideaal om de stuwtrek langs onze kustlijn waar te nemen. Als het weer een beetje meezit, maken we een mooie kans om tal van soorten waar te nemen, die deze smalle strook rijke natuur langs onze kustlijn volgen.

Maar uiteraard kijjken we ook uit naar de reeds aanwezige broedvogels en de unieke duinvegetatie van dit gebied.  De combinatie van duinstruweel en rietland zorgt ervoor dat we hier soorten als Rietzanger, Kleine karekiet, Rietgors & Dodaars tesamen kunnen aantreffen met Zwartkop, Grasmus, Cetti’s zanger en Nachtegaal.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 04 mei 2019: Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse polder.

Afspraak: om 14:30 uur aan de randparking (park&walk) Uitkerkse Polder langs de Neptunuslaan te Wenduine (De Haan).
Thema: Broedzorg van de weidevogels

De Uitkerkse Polder is een van de belangrijkste weidebroedvogelgebieden van België.  Deze periode van het jaar zitten de meeste van de weidebroedvogels zoals Grutto, Kievit, Scholekster met donsjongen.  Deze nestvliedende jongen zoeken reeds zelfstandig voedsel, maar genieten nog van de bescherming van de oudervogels.  Zodra er gevaar dreigt, slaan de oudervogels alarm en drukken de jongen zich onbeweeglijk tegen de grond.  Het is dan ook niet evident om deze donsjongen te spotten.  Desalniettemin gaan we tijdens deze natuurwandeling op zoek naar deze donsballetjes op pootjes.  En zien we de donsjongen niet, dan genieten we sowieso van de buitelende en sierlijke vlucht van de alarmerende oudervogels.

Uiteraard kijken we ook uit naar doortrekkende steltlopers die even pleisteren in de vochtige weiden alvorens hun tocht naar het noorden verder te zetten. Deze tijd van het jaar kunnen soorten als Zwarte ruiter en Kemphaan soms in prachtkleed gespot worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 05 mei 2019: Geleide vroegemorgenwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 05:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De nachtegaal en andere vroege vogels tijdens het ochtendgloren.

Op dit ogenblik zijn werkelijk alle zomergasten van onze duinen uit het zuiden gearriveerd.  Alle soorten zijn volop bezig met het afbakenen van de territoria en zingen tegen elkaar op.  Het ochtenconcert van onze zangvogels maakt deze tocht een fenomenale ervaring.  De Zwinduinen tellen niet minder dan 20 zangposten van de Nachtegaal, maar ook Zwartkop, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Grasmus en eventueel Spotvogel zijn volop bezig met het afbakenen van hun territoria. En uiteraard hebben we bijzonder oor voor de nu toch wel uiterst zeldzame Zomertortel. Dit jaar aanwezig of niet?

En uiteraard mogen we ook nu nog rekenen op doortrekkende soorten als Tapuit, Paapje, de 3 soorten zwaluwen, Gierzwaluwen en Gele kwikstaarten en de toch wel zeer zeldzame Beflijster.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Laarzen noodzakelijk, verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 12 mei 2019: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De broedvogelweelde rond riet en plas.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van waterbroedvogels waar te nemen, zowel eendachtigen als steltlopers. Heel wat van de broedende watervogels hebben voor het ogenblik donsjongen of liggen met eireren.   Vaste broedvogels in het gebied zijn Kok- en Zwartkopmeeuw, Brandgans, Kluut, Tureluur, Kievit, Krakeend. Bovendien vertoeven er enkele koppels van de prachtige, maar zeer zeldzame Geoorde fuut.

Maar het is ook het ideale ogenblik om in de poldergraslanden doortrekkende groepen Gele kwikstaarten waar te nemen of een enkel Paapje of  Roodborsttapuit.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker, telescoop en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 19 mei 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Prachtige bloei in schrale duingraslanden en hun insektenweelde.

De duingraslanden beginnen echt in volle bloei te komen en we treffen er nog echte voorjaarsbloeiers maar ook de eerste zomerbloeiers. Kortom de duingraslanden kleuren geel, paars, wit en  blauw met sooren  als Kandelaartje, Vroegeling, Grote & Gewone ereprijs, Klimopereprijs, Ruw vergeet-mij-nietje, Wilde hyacint, Kluwenhoorbloem, Akkerhoornbloem, Vogel & Smalle wikke, diverse klavers…

Deze bontbloeiende duingraslanden oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op tal van insektensoorten. Het duin gonst van het insektenleven met diverse vlinders, hommels, zweefvliegen en noem maar op.

Een ware ontdekkingstocht door de diversiteit aan planten en hun bezoekers.  Bovendien is dit het ogenblik dat in dit duingebied enkele orchideesoorten zoals de Gevlekte rietorchis  in bloei staan.  Ook voor elke natuurliefhebber een niet te missen wandeling.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 26 mei 2019: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 14:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Lentebloeiers in schrale duingraslanden.

Park 58 is één van de floristische pareltjes van de Oostkust.  Nu de lente volop bezig is, staan de typische lentebloeiers van het duin volop in bloei, waaronder enkele zeldzaamheden als Kegelsilene, Nachtsilene, Kuifhyacint, Zandmuur, Zandhoornbloem, Kandelaartje en mogelijks zelfs reeds het zeer zeldzame Geel zonneroosje.  Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere typische soorten van schrale duingraslanden aan als Akkerhoornbloem en Muurpeper.

Intussen zijn ook de zomergasten onder de zangvogeltjes gearriveerd en maken we kans op soorten als Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiter die heel eventjes hun zang laten horen.

En het duingebiedje gonst ook van het insektenleven.  Talrijke hommels, zweefvliegen, honingbijen en enkele vlindersoorten zoeken de bloeiende planten op voor de aanwezige nectar.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 22 juni 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over orchideeën en de bijzondere lenteflora van Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van duingraslanden.  Het gebied is in deze periode toch wel bijzonder rijk aan vrij zeldzame planten, waaronder diverse soorten orchideeën.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insekten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein.

Het duinstruweel wordt bewoond door zangvogels als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 23 juni 2019: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Broedvogels en hun donsjongen van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Soorten als Slobeend, Kuifeend en de uiterst zeldzame Geoorde fuut broeden hier of doen in elk geval een broedpoging.  Bovendien zijn de jongen in de broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen intussen bjina volgroeid.

Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen.

In deze periode kleuren de oevers van het plassengebied bovendien prachtig geel met de bloeiende Moerasandijvie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker, telescoop en eventueel loep.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 29 juni 2019: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 21:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De geheimen van het nachtleven in de Zwinduinen: over amfibiën, uilen, insecten en… zoogdieren?

Een avondwandeling door een gevarieerd en rijk natuurgebied is altijd een bijzondere beleving. Begin juli zijn normaliter de Boomkikkers nog actief en hun gezang klinkt nog steeds uit de voortplantingspoelen.  Maar we kijken ook uit naar mogelijks jonge kikkertjes of padjes die net de poel verlaten hebben.  Tevens is dit de periode dat de prachtige Julikever gaat ontpoppen en uitvliegen, en als we geluk hebben, maken we dus kans deze grote kever te zien.

Uiteraard hopen we ook op een ontmoeting met een of ander zoogdier.  De meeste zoogdieren worden met de schemer actief en gaan op pad. Maar om hier kans op te hebben mogen wij niet opvallen, noch door geluid noch door geur. En met de batdetector proberen we vleermuizen op te sporen en tevens te zien te krijgen.

We houden ook onze oren open voor de roep van een Bosuil of een juveniele Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep. Geen deo’s, parfums of aftershave.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.